Avtalsvillkor för småskalig elproduktion, företag

1.    Skyldighet för småskaliga producenter att anmäla ändringar i uppgifter

Producenten är skyldig att informera Oomi Oy (nedan Oomi) om ändringar i de förhållanden som nämns i detta avtal.

2.    Avtal och inköpspris

Under avtalets giltighetstid säljer producenten all överskottsel som producerats på förbrukningsplatsen och inte används för eget bruk till Oomi. Avtalets datum för ikraftträdande framgår av avtalsbekräftelsen.

Köpeavtalet om småskalig produktion ingås mellan avtalsparterna och gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp av båda parter med två veckors uppsägningstid. Producenten kan inte överföra detta avtal på tredje part. De allmänna elförsäljningsvillkoren tillämpas inte på köpeavtal om småskalig produktion.

Inköpspriset för småskalig elproduktion fastställs per timme utifrån timpriset på elbörsen.

Lagstiftningen eller myndigheternas åtgärder, såsom höjning, sänkning, justering eller avskaffande av skatter och offentliga avgifter beaktas i prissättningen genast från det att skyldigheten att betala skatten eller avgiften börjar eller från och med att en annan förordning eller bestämmelse träder i kraft. Oomi informerar producenten om ändringen när ändringens exakta inverkan på priset är känd, dock senast på den första fakturan efter ändringen.

3.   Villkor för elförsäljnings- och nätavtal

För förbrukningsplatsen som är föremål för köpeavtalet om småskalig elproduktion krävs ett nätavtal om elleverans till objektet med innehavaren av det lokala distributionsnätet.

Om producenten inte har ett giltigt elförsäljningsavtal med Oomi debiteras producenten för de expeditionsavgifter som uppgetts när avtalet ingicks och bekräftats med avtalsbekräftelsen. Om producenten har ett giltigt elförsäljningsavtal med Oomi debiteras eller får producenten inga avdrag för expeditionsavgifter. Oomi informerar om eventuella prisändringar minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

4.   Tekniska förutsättningar och ansvar

En småskalig producent ansvarar för att de tekniska förutsättningarna uppfylls innan köpet inleds och så länge som köpet pågår.

Oomi ansvarar inte för köp som uteblivit på grund av fel i nättjänsten och/eller andra direkta eller indirekta skador som fel i nättjänsten orsakar kunden. Inga indirekta skador omfattas av Oomis skadeståndsansvar. Oomis ansvar nämns i detta avtal.

5.   Fakturering, balansansvar och skyldigheter beträffande balansavräkning

Oomi ordnar faktureringen samt balansansvaret och anmälningarna för producentens räkning. Producenten ska informera Oomi om ändringar i momsskyldigheten.

6.   Elens ursprung

Ansvaret för att säkerställa elens ursprung genom en ursprungsgaranti ligger på producenten.

7.    Mätning av mängden el som köps in

Förbrukningsplatsen som är föremål för köpeavtalet om småskalig elproduktion ska ha timvis mätning.

8.   Tvister

Eventuella tvister gällande avtalet löses i första hand genom förhandlingar mellan avtalsparterna. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar avgörs frågan av en tingsrätt.

9.   Villkor och ikraftträdande

Köpeavtal om småskalig elproduktion träder i kraft vid den tidpunkt som nämns i punkt 2, om producenten inte anmäler några behov av ändringar i detta avtal inom 14 dagar från det datum då avtalsbekräftelsen skickades. Oomi förbehåller sig rätten att ändra avtalsvillkoren. Oomi informerar kunden om eventuella ändringar minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft.