Oomi Villkor för tilläggstjänster, företag 

Villkoren gäller från och med 10.4.2024. 

Villkor som tillämpas för alla tilläggstjänster 

Villkor och ändringar som tillämpas. Oomi Oy har rätt att bestämma vilka tilläggstjänster som säljs för tillfället. Dessa specialvillkor reglerar tilläggstjänsterna. Oomi Oy förbehåller sig rätten att ändra villkor genom att informera kunden om ändringen två (2) veckor innan ändringen träder i kraft. 

Krav. Oomi Oy:s tilläggstjänster med extra avgifter kan väljas för objekt vars årliga elförbrukning är högst 100 000 kWh och faktureras i samband med elräkningen för elförsäljningsavtalet. Beroende på elförsäljningsavtalet kan kunden välja en eller flera tilläggstjänster till det, och kunden får en bekräftelse på den eller dessa i samband med elförsäljningsavtalet eller en separat bekräftelse för tilläggstjänsten. Tilläggstjänsterna bekräftas för kunden i samband med elförsäljningsavtalet eller med en separat avtalsbekräftelse. Tilläggstjänsterna gäller endast för användningsplatsen. Dessa specialvillkor reglerar tilläggstjänsterna. 

Pris och ändringar. Priset på tilläggstjänsterna är enligt gällande prislista. För nya beställningar av tilläggstjänster tillämpas de villkor för tilläggstjänster som gäller vid beställningstidpunkten. Oomi Oy har rätt att ändra specialvillkoren för och priset på de tilläggstjänster som gäller tills vidare genom att informera kunden om ändringarna senast två (2) veckor innan de träder i kraft.  

Uppsägning. Tilläggstjänsterna som erbjuds av Oomi gäller i enlighet med villkoren för tilläggstjänsterna antingen tills vidare eller under en bestämd tid. Tilläggstjänster som gäller tills vidare kan sägas upp fritt av parterna och då är uppsägningstiden 14 dagar för kunden och en månad (1 mån) för försäljaren. Ett tidsbundet avtal om tilläggstjänster gäller under den överenskomna tiden. 

Oomi Förnybar 

Oomi Förnybar är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som kan väljas för vilket elförsäljningsavtal som helst, om den årliga elförbrukningen på förbrukningsplatsen är högst 100 000 kWh. Om den faktiska årsförbrukningen överskrider den maximala gränsen kan Oomi sluta erbjuda tilläggstjänsten till kunden omedelbart. 

Elleveransen för ett avtal som kompletterats med Oomi Förnybar baserar sig till 100 procent på elproduktion som grundar sig på förnybara energikällor, som är en kombination av el som producerats med bio-, vatten- och vindkraft samt solenergi. Elens ursprung garanteras i enlighet med det europeiska systemet för ursprungsgarantier. 

Oomi Förnybar prissätts på basis av c/kWh och månadskostnaden varierar beroende på elförbrukningen på användningsplatsen. Kostnaden för Oomi Förnybar utgörs av användningsplatsens elförbrukning (kWh) och Oomi Förnybars pris per kilowattimme (c/kWh) så att elförbrukningen multipliceras med priset per kilowattimme. Priset på Oomi Förnybar (c/kWh) är det pris som angavs då avtalet ingicks och bekräftades i avtalsbekräftelsen.  

Oomi Förnybar är en tills vidare gällande tilläggstjänst som gäller på användningsplatsen. Oomi Förnybar träder i kraft enligt tilläggstjänstavtalet, men tidigast när användningsplatsens elförsäljningsavtal träder i kraft. Oomi Förnybar upphör om kundens elförsäljningsavtal för användningsplatsen sägs upp på grund av flytt eller byte av elförsäljare eller om kunden själv säger upp Oomi Förnybar. När användningsplatsens elförsäljningsavtal byts till en annan av Oomis elavtalsprodukter eller kunden förnyar sitt avtal till en motsvarande produkt, fortsätter Oomi Förnybar som tills vidare gällande, om tjänsten inte separat sägs upp.   

Oomi Kolneutral 
 

Oomi Kolneutral är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som kan väljas för vilket elförsäljningsavtal som helst, om den årliga elförbrukningen på förbrukningsplatsen inte överstiger 100 000 kWh. Om den faktiska årsförbrukningen överskrider den maximala gränsen kan Oomi sluta erbjuda tilläggstjänsten till kunden omedelbart. 

Oomi Kolneutral uppfylls huvudsakligen med europeisk kärnkraft som produktionskälla, men Oomi Oy har rätt att vid behov verifiera produktionskällan även med ursprungsgaranti för el baserad på förnybara energikällor. Oomi Kolneutrals ursprung verifieras med ursprungsgarantier för el enligt ursprungsgarantisystemet. 

Oomi Kolneutral är en tills vidare gällande tilläggstjänst som gäller på användningsplatsen. Oomi Kolneutral träder i kraft enligt tilläggstjänstavtalet, men tidigast när användningsplatsens elförsäljningsavtal träder i kraft.  Oomi Kolneutral upphör om kundens elförsäljningsavtal för användningsplatsen sägs upp på grund av flytt eller byte av elförsäljare eller om kunden själv säger upp Oomi Kolneutral. När användningsplatsens elförsäljningsavtal byts till en annan av Oomis elavtalsprodukter eller kunden förnyar sitt avtal till en motsvarande produkt, fortsätter Oomi Kolneutral som tills vidare gällande, om tjänsten inte separat sägs upp