Oomi Produktspecifika villkor, företag:
Oomi Fast

Villkoren gäller från och med den 1 december 2022

Dessa produktspecifika villkor är en del av kundens avtal med Oomi Oy.

Oomi Fast är ett tidsbundet avtal, där avtalsvillkoren och priserna fastställs enligt överenskommelse när avtalet ingås och förblir desamma till utgången av den valda tidsbundna avtalsperioden. Om kunden inte har meddelat något annat till Oomi Oy 14 dagar innan det tidsbundna avtalet upphör eller tecknat ett nytt tidsbundet avtal, fortsätter avtalet efter den tidsbundna perioden automatiskt att gälla tills vidare som en produkt och till ett pris som Oomi Oy bekräftar separat.

Om kunden flyttar eller kundens verksamhet upphör av vilken orsak som helst, ska kunden meddela Oomi Oy om dessa ändringar minst 14 dagar innan ändringarna. Vid en flytt upphör avtalet och ett nytt avtal görs för den nya förbrukningsplatsen.

Om ett tidsbundet avtal upphör innan det tidsbundna avtalets utgångsdatum på grund av ovannämnda (flytt eller upphörande av kundens verksamhet) eller vilka som helst andra orsaker för kundens del, har Oomi Oy rätt att debitera prisskillnaden mellan priset för kundens tidsbundna avtal och marknadspriset1 för den kvarvarande avtalsperioden multiplicerad med volymen elenergi. Som volym används månadsvisa förbrukningar för de 12 föregående månaderna. Om avtalet har gällt i kortare tid, använder man den månadsprognos som räknades ut baserat på den uppskattade årsförbrukningen i samband med tecknandet av avtalet som volym.

1 Priset för elbörsen Nasdaq Commodities derivat i Finlands prisområde (SYS+EPAD) vid anmälningstidpunkten eller när Oomi Oy får information om ändringen