Avtalsvillkor, företag

Till och med 30.11.2022

1.    Allmänt

Elförsäljningsavtal kan tecknas av företagskunder, vars elförbrukning är högst 100 000 kWh per år. Avtalet gäller elförsäljning och ingås mellan kunden och Oomi Oy. På avtalet tillämpas i första hand dessa avtalsvillkor och utöver dem de allmänna elförsäljningsvillkoren (EFV 2014) och Oomi Oy:s (nedan Säljaren) försäljnings- och serviceprislistor. (www.oomi.fi/ehdot)

För elnätstjänsten (elöverföring) ska kunden ha ett separat elnätsavtal med det lokala elnätsbolaget, som ordnar överföringen av elen till det objekt dit elen ska levereras. Genom att godkänna avtalet och avtalsvillkoren ger kunden säljaren fullmakt att vid behov säga upp det nuvarande elförsäljningsavtalet och i kundens namn ingå ett nytt elnätsavtal.

Innan avtalet träder i kraft och under avtalsperioden har säljaren rätt att kontrollera kundens kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s register. Om kundens riskklass enligt Suomen Asiakastieto är RL4 eller sämre eller kunden försummar sin betalningsskyldighet på basis av detta eller något annat avtal, har säljaren rätt att när som helt kräva att en tillräcklig säkerhet eller förskottsbetalning ordnas eller att den gällande säkerheten eller förhandsbetalningen kompletteras, eller neka till att ingå avtalet. Om garantin som krävts under avtalsperioden inte betalas före tidsfristen löper ut har säljaren rätt att omedelbart avbryta elförsäljningen utan särskilt meddelande.

Prissättningen i avtalet baserar sig på den utgångsinformation om elförbrukningsplats och dess elförbrukning som kunden har lämnat. Om uppgifterna inte är korrekta har säljaren rätt att justera prissättningen så att den motsvarar de verkliga kostnaderna. Om mängden elförbrukning eller förbrukningens karaktär förändras väsentligt på kundens elförbrukningsplats från det som överenskommits när avtalet ingicks, förhandlar kunden och säljaren om effekten av förändringen på priserna för avtalet. Om man inte kan enas i förhandlingarna har säljaren rätt att, trots det som nämns om uppsägning i punkt 2 nedan, säga upp avtalet med två (2) veckors uppsägningstid.

El som levereras på basis av detta avtal produceras genom en kombination av olika energikällor beroende på elproduktionssituationen. Om en separat tilläggstjänst om ändring av ursprunget (Oomi Förnybar) har valts för avtalet produceras elen med energikällor enligt avtalsvillkoren för tilläggstjänsten (punkt 7). Säljaren skaffar all el som den säljer på elbörsen Nord Pool och av småskaliga elproducenter. 

2.   Avtalets ingående och längd samt hävning och uppsägning av avtalet

Avtalet träder i kraft i enlighet med kundens beställning, dock senast från och med den tidpunkt, då säljaren får en bekräftelse från distributionsnätets innehavare på att kundens elförsäljningsavtal kan börja och som bekräftas till kunden med en avtalsbekräftelse.

Ett avtal som gäller tills vidare gäller tills vidare, och uppsägningstiden för det är 14 dagar för kunden och 30 dagar för säljaren. Samma uppsägningstid gäller för tidsbundna avtal när avtalstiden löper ut.

I annat fall är ett tidsbundet avtal bindande och gäller tills avtalstiden som valts för avtalet och bekräftats med en avtalsbekräftelse löper ut, varefter det fortsätter att gälla tills vidare i form av ett Oomi Fortlöpande-avtal. Priserna för avtalet finns på säljarens webbplats www.oomi.fi. Ett tidsbundet avtal gäller alltid specifikt för en kund och en förbrukningsplats.

Om kunden under giltighetstiden för ett tidsbundet avtal flyttar från elförbrukningsplatsen ska kunden informera säljaren om flytten minst 21 dagar i förväg och komma överens med säljaren om att det tidsbundna avtalet ska överföras till kundens nya elförbrukningsplats. I annat fall har säljaren rätt att debitera den del av det tidsbundna avtalet som inte debiterats med den mängd energi som återstår för den tidsbundna avtalsperioden, vilken i detta fall grundar sig på en uppskattning av kundens årliga förbrukning, och med ett pris som grundar sig på det tidsbundna avtalet på kundens följande elräkning. 

3.  Produktspecifika särdrag och prissättning

Prissättningen skiljer sig mellan säljarens produkter. Kontrollera nedan grunderna för prissättningen för ditt avtal:

Oomi Fast

Oomi Fast är ett tidsbundet avtal, där priserna fastställs enligt överenskommelse när avtalet ingås och priserna förblir desamma till utgången av den valda tidsbundna avtalsperioden, varefter avtalet fortsätter att gälla tills vidare i form av ett Oomi Fortlöpande-avtal. Ett tidsbundet avtal kan avslutas mitt under avtalsperioden endast med ett separat godkännande från säljaren. Till följd av en för tidig uppsägning eller hävning av avtalet har säljaren rätt att debitera den del av det tidsbundna avtalet som inte debiterats med den mängd energi som återstår för den tidsbundna avtalsperioden, vilken i detta fall grundar sig på en uppskattning av kundens årliga förbrukning, och till ett pris som grundar sig på det tidsbundna avtalet på kundens följande elräkning. 

Oomi Aktiv

Oomi Aktiv-avtal kan väljas för förbrukningsplatser, där elförbrukningen mäts och registreras per timme. Säljaren är inte skyldig att ingå något nytt motsvarande avtal med samma kund eller för samma förbrukningsplats om det har gått mindre än tolv månader från utgången av föregående avtalsperiod. Oomi Aktiv-avtal gäller tills vidare. Om tilläggstjänsten Pristak, som nämns nedan i punkt 7, har lagts till i avtalet är avtalet dock i motsats till vad som sägs ovan tidsbundet fram till tidpunkten för upphörandet av tilläggstjänsten Pristak som nämns i punkt 7, varefter avtalet fortsätter att gälla tills vidare.

Prissättning
Energipriset för Oomi Aktiv-avtal är rörligt och baserar sig på Finlands timvisa områdespris, som publiceras av den nordiska elbörsen (Nord Pool AS). Energins medelpris som används i faktureringen består av priset för varje timme i Finlands prisområde och som ett volymvägt genomsnitt för motsvarande förbrukning.

Därtill faktureras säljarens marginal (c/kWh) och en grundavgift (€/mån.) samt mervärdesskatt. Säljarens marginal och grundavgiften meddelas när avtalet ingås och följer det som bekräftats i avtalsbekräftelsen. Kunden informeras om eventuella ändringar i marginalen och grundavgiften senast två (2) veckor innan ändringen träder i kraft.

Timvisa energipriser specificeras inte på elräkningen.

Tilläggstjänsten Pristak
Tilläggstjänsten Pristak är en avgiftsbelagd tjänst som kan väljas till Oomi Aktiv-avtal. Om tjänsten Pristak har valts för ett avtal debiteras kunden inte för den del som överskrider elbörsens timspotpris, som har meddelats kunden när avtalet ingicks och i avtalsbekräftelsen, även om elbörsens timpris skulle vara högre. Specialvillkoren för tjänsten Pristak finns i slutet av avtalsvillkoren (punkt 7).

Oomi Konstant

Priset för ett Oomi Konstant-avtal som gäller tills vidare består av energiprisets andel för elderivat bundet till marknadspriset, säljarens marginal, en grundavgift och mervärdesskatt. Den andel av avtalet som är bunden till marknadspriset förändras regelbundet och utan särskilt meddelande varje halvår (med sex månaders mellanrum), så att det motsvarar elbörsens pris. Säljarens marginal och grundavgiften meddelas när avtalet ingås och stämmer överens med det som bekräftats i avtalsbekräftelsen. Kunden informeras om eventuella ändringar i marginalen och grundavgiften senast två (2) veckor innan ändringen träder i kraft.

Prisperioderna som är bundna till marknadspriset är 1.1–30.6 och 1.7–31.12. För prisperioden 1.1–30.6 meddelas priset senast 30.11, och för prisperioden 1.7–31.12 meddelas priset senast 31.5. Priserna finns för påseende på webbplatsen enligt ovan innan de träder i kraft på www.oomi.fi.

Priset fastställs på basis av kvartalsprodukterna Q1–Q2 och Q3–Q4 för motsvarande prisperiod, vilka noterats på elbörsen Nasdaq OMX Commodities före prisperioden enligt följande:

Prisperiod 1.1–30.6
Systempriset (ENOFUTBL) för kvartalsprodukterna Q1 och Q2 fastställs som ett medelvärde av de dagliga slutnoteringarna under perioden 16.11–15.11 som föregår prisperioden, och områdesprisskillnaden (SYHELFUTBL) som ett medelvärde av de dagliga slutnoteringarna under perioden 15.5–15.11 som föregår prisperioden.

Prisperiod 1.7–31.12
Systempriset (ENOFUTBL) för kvartalsprodukterna Q3 och Q4 fastställs som ett medelvärde av de dagliga slutnoteringarna under perioden 16.5–15.5 som föregår prisperioden, och områdesprisskillnaden (SYHELFUTBL) som ett medelvärde av de dagliga slutnoteringarna under perioden 16.12–15.5 som föregår prisperioden.

Priset för varje kvartal fås genom att man räknar ihop systempriset och områdesprisskillnaden som erhållits på ovanstående sätt. Priset som används i faktureringen för varje prisperiod fås på så sätt att vinterkvartalet som motsvarar prisperioden (Q1 och Q4) ges vikten 65 procent och sommarkvartalet (Q2 och Q3) vikten 35 procent. På priset som erhålls enligt ovan tillkommer säljarens marginal (c/kWh), och därtill faktureras en grundavgift (e/mån.) samt mervärdesskatt.

Oomi Fortlöpande

Ett Oomi Fortlöpande-avtal gäller tills vidare. Säljaren informerar kunden om eventuella prisändringar senast två (2) veckor innan ändringen träder i kraft. Avtalet kan sägas upp med 14 dygns uppsägningstid.

4.  Ändring av avtalsvillkor och priser

För tidsbundna avtal förblir priset detsamma fram till utgången av den valda avtalsperioden, varefter avtalet fortsätter att gälla tills vidare enligt de gällande priserna för Oomi Fortlöpande-avtal som säljaren meddelat i avtalsbekräftelsen. När avtalstiden löper ut kan säljaren ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att informera kunden om dem två (2) veckor innan ändringen träder i kraft. 

Vi informerar om prisändringar för avtal som gäller tills vidare minst två (2) veckor innan ändringen träder i kraft. Timspecifika ändringar i energipriset för Oomi Aktiv-avtal och de regelbundna prisändringar som görs var sjätte månad i den prisandel för Oomi Konstant-avtal som är bunden till marknadspriset är däremot inte sådana ändringar av pris eller avtalsvillkor som kunden informeras om i förväg (EFV 2014 8.2; ELV 2019 13.2).

Eventuella ändringar och tillägg i skatter och skatteliknande avgifter beaktas i elförsäljningspriserna genast från och med att skyldigheten att betala skatten eller avgiften träder i kraft. Vi informerar om ändringen när vi känner till dess exakta inverkan på priset. Dessa ändringar gäller även tidsbundna avtal.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra även avtalsvillkoren, och vi informerar om eventuella ändringar minst två (2) veckor innan ändringen träder i kraft. Kunden informeras om ändringar i avtalet och dess villkor till den post- eller e-postadress som hen har uppgett.

5.  Övriga villkor

Säljaren har rätt att häva detta avtal om kunden väsentligt bryter mot villkoren i detta avtal eller upprepade gånger försummar att betala räkningar före de angivna förfallodagarna, och inte åtgärdar sin förseelse inom skälig tid från att hen fått ett skriftligt meddelande.

Säljaren har rätt att överföra detta avtal på tredje part. Kunden kan inte överföra detta avtal på tredje part utan säljarens skriftliga samtycke.

Båda parterna har rätt till ersättning för direkta skador som verkar ha orsakats av oaktsamhet eller avsiktligt, väsentligt agerande i strid med avtalet från den andra partens sida. Parterna ansvarar inte gentemot varandra för indirekta skador, såsom avbrott i produktionen eller utebliven vinst eller orsakad förlust. Säljarens skadeståndsansvar är i varje fall begränsat till ett belopp som motsvarar tio (10) procent av det belopp exklusive mervärdesskatt (moms 0 %) som säljaren har fakturerat kunden under de föregående tolv (12) månaderna.

Säljaren ansvarar inte för serviceavbrott, skador eller fel som störningar i datakommunikationen, fel i datasystem eller skadliga program har orsakat i självservicen. Vid störningar har säljaren rätt att häva avtal som kunden tecknat i självservicen.

På detta avtal tillämpas Finlands lag. Meningsskiljaktigheter på grund av detta avtal löses i Helsingfors i en skiljenämnd bestående av en skiljeman i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Tvister om betalningsskyldigheter som baserar sig på avtalet kan dock avgöras i Helsingfors tingsrätt.

I den mån som det i dessa villkor inte har avtalats tillämpas elförsäljningsvillkoren (EFV 2014), som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf, på avtalet. Om det finns motstridigheter mellan dessa villkor och de allmänna villkoren följs i första hand dessa villkor.

6.  Mätning av elförbrukningen och fakturering

Det lokala elnätsbolaget svarar för mätningen av elförbrukningen (elöverföringen). Faktureringen baserar sig alltid då det är möjligt på förbrukningen av timenergi. I annat fall används den förbrukningsprognos som det lokala elnätsbolaget har uppgett för förbrukningsplatsen. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto från fakturans datum.

För avtal om tids- eller säsongsel gäller priset på dagel vid tidsel må–sö kl. 7–22, och priset på säsongsel på vinterdagar må–lö kl. 7–22 under perioden 1.11–31.3. I faktureringen kan säljaren även använda det lokala elnätsbolagets tidsindelning. Om produkten som har valts för elförsäljningsavtalet inte är förenlig med den tidsindelning som nätbolaget använder eller för mätningen på förbrukningsplatsen (föremålet för avtalet) har säljaren rätt att använda en lämplig försäljningsprodukt.

Nätbolaget fakturerar kunden för överföring av elen enligt sin prislista.

7.   Specialvillkor för tilläggstjänster till avtal

Oomi Oy:s tilläggstjänster med extra avgifter kan väljas för objekt vars årliga elförbrukning är högst 100 000 kWh och faktureras i samband med elräkningen för elförsäljningsavtalet. Beroende på elförsäljningsavtalet kan kunden välja en eller flera tilläggstjänster till det, och kunden får en bekräftelse på den eller dessa i samband med elförsäljningsavtalet eller en separat bekräftelse för tilläggstjänsten. Dessa specialvillkor reglerar tilläggstjänsterna.

Priset på tilläggstjänsterna är enligt gällande prislista. Säljaren har rätt att ändra specialvillkoren för tilläggstjänsterna och priset på de tilläggstjänster som gäller tills vidare genom att informera kunden om ändringarna senast två (2) veckor innan de träder i kraft.

Oomi Pristak

Pristak är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som kan väljas till Oomi Aktiv-avtal, om den årliga elförbrukningen på förbrukningsplatsen är högst 100 000 kWh. Prismarginalen c/kWh läggs till på Oomi Aktiv-avtalets spotmarginal. Om tjänsten Pristak har valts för ett avtal debiteras kunden inte för den del som överskrider elbörsens timspotpris, som har meddelats kunden när avtalet ingicks och i avtalsbekräftelsen, även om elbörsens timpris skulle vara högre. 

Om kundens verkliga årliga förbrukning överskrider 100 000 kWh har säljaren rätt att ta bort tjänsten Pristak från avtalet. 

Pristaket träder i kraft på datumet för elförsäljningsavtalets ikraftträdande, eller om Pristaket läggs till avtalet senare träder det i kraft i början av följande månad efter beställningstillfället. Tjänsten Pristak kan inte utnyttjas retroaktivt för avtalet.  

Pristaket gäller tills vidare och kan avslutas med 14 dagars uppsägningstid. 

För säljaren är uppsägningstiden för tilläggstjänsten Pristak en (1) månad. 

Oomi Förnybar

Oomi Förnybar är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som kan väljas för vilket elförsäljningsavtal som helst, om den årliga elförbrukningen på förbrukningsplatsen är högst 100 000 kWh. Priset på tilläggstjänsten Oomi Förnybar (c/kWh) läggs till på kundens energipris. Om den verkliga årliga förbrukningen överskrider 100 000 kWh kan säljaren ta bort tjänsten från avtalet.

Ett avtal som kompletterats med tjänsten Oomi Förnybar produceras med hundra procent förnybar energi, som är en kombination av el som producerats med vatten- och vindkraft samt solenergi. Elens ursprung garanteras i enlighet med det europeiska systemet för ursprungsgarantier, Guarantee of Origin.

Oomi Förnybar träder i kraft tidigast på datumet för elförsäljningsavtalets ikraftträdande eller om elförsäljningsavtalet redan är i kraft, tidigast på beställningsdagen. För tidsbundna elförsäljningsavtal gäller Oomi Förnybar inte längre än till utgången av den tidsbegränsade avtalsperioden och tills vidare för avtal som gäller tills vidare. Tjänsten Oomi Förnybar upphör att gälla om elförsäljningsavtalet löper ut.

Uppsägningstiden för tjänsten är 14 dagar för kunden och 30 dagar för säljaren.