Sopimusehdot, yritykset

Ehdot voimassa 30.11.2022 asti

1.    Yleistä

Sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä yritysasiakas, jonka sähkönkulutus on enintään 100 000 kWh vuodessa. Sopimus koskee sähkönmyyntiä ja on solmittu asiakkaan ja Oomi Oy:n välille. Sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja näiden lisäksi yleisiä sähkönmyyntiehtoja (SME2014) ja Oomi Oy:n (jäljempänä myyjä) myynti- ja palveluhinnastoja www.oomi.fi/ehdot

Sähköverkkopalvelua (sähkönsiirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa, joka huolehtii sähkön siirtämisestä toimituskohteeseen. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa myyjän irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen.

Myyjällä on oikeus tarkistaa ennen sopimuksen voimaan astumista ja sopimuskauden aikana asiakkaan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Mikäli asiakkaan riskiluokka on Suomen Asiakastiedon perusteella RL4 tai huonompi tai asiakas laiminlyö tähän tai toiseen sopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan, on myyjällä oikeus milloin tahansa edellyttää riittävän vakuuden tai ennakkomaksun järjestämistä tai olemassa olevan vakuuden tai ennakkomaksun täydentämistä tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä. Mikäli sopimuskauden aikana vaadittua vakuutta ei makseta määräpäivään mennessä, on myyjällä oikeus keskeyttää sähkönmyynti välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.

Sopimuksen hinnoittelu perustuu asiakkaan antamiin sähkönkäyttöpaikan ja sen sähkönkulutuksen lähtötietoihin. Mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa, myyjällä on oikeus tarkistaa hinnoittelua vastaamaan todellisia aiheutuvia kustannuksia. Mikäli asiakaan sähkönkäyttöpaikan sähkönkulutuksen määrä tai sen luonne muuttuu oleellisesti sopimuksentekohetkellä sovitusta, asiakas ja myyjä neuvottelevat tämän vaikutuksesta sopimuksen hintoihin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopuun, myyjällä on oikeus, poiketen siitä mitä alla kohdassa 2 irtisanomisesta on mainittu, irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) viikon irtisanomisajalla.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan eri energialähteiden yhdistelmällä riippuen sähkön tuotantotilanteesta. Jos sopimukselle on valittu erillinen lisäpalvelu alkuperämuutoksesta (Oomi Uusiutuva), tuotetaan sähkö lisäpalvelun sopimusehtojen (kohta 7) mukaisilla energialähteillä. Myyjä hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. 

2.   Sopimuksen aloitus, kesto, peruuttaminen ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan asiakkaan tilauksen mukaisesti kuitenkin viimeistään siitä ajankohdasta, josta jakeluverkonhaltija vahvistaa myyjälle asiakkaan sähkönmyyntisopimuksen voivan alkaa ja, joka asiakkaalle vahvistetaan sopimuksen vahvistusilmoituksella.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Sama irtisanomisaika koskee määräaikaista sopimusta sen määräajan päättyessä.

Muutoin määräaikainen sopimus on sitova ja voimassa sopimukselle valitun ja sopimuksen vahvistusilmoituksella vahvistetun määräajan loppuun, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Oomi Kesto -sopimuksena ja sopimuksen hinnat löytyvät myyjän verkkosivuilta www.oomi.fi Määräaikainen sopimus on aina asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen.

Mikäli asiakas muuttaa määräaikaisen sopimuksen voimassaoloaikana sähkönkäyttöpaikasta, asiakkaan tulee ilmoittaa muuttamisesta myyjälle vähintään 21 päivää ennen muuttamista sähkönkäyttöpaikalta ja sopia myyjän kanssa määräaikaisen sopimuksen siirtämisestä koskemaan uutta asiakkaan sähkönkäyttöpaikkaa. Muussa tapauksessa myyjällä on oikeus veloittaa veloittamatta jäänyt osuus määräaikaisesta sopimuksesta jäljellä olevan määräaikaisen sopimuskauden energian määrällä, joka tässä tapauksessa perustuu asiakkaan vuosikulutusarvioon, ja määräaikaiseen sopimukseen perustuvalla hinnalla asiakkaan seuraavalla sähkölaskulla. 

3.  Tuotekohtaiset erityispiirteet ja hinnoittelu

Myyjän tuotteet eroavat hinnoittelultaan. Tarkistathan alta oman sopimuksesi hinnoitteluperusteet:

Oomi Kiinteä

Oomi Kiinteä on määräaikainen sopimus, jossa hinnat määräytyvät sopimuksen tekohetkellä sovitun mukaisesti ja hinnat pysyvät samana valitun määräaikaisen sopimuskauden loppuun asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Oomi Kesto -sopimuksena. Määräaikaisen sopimuksen voi päättää kesken sopimuskauden vain myyjän erillisellä hyväksynnällä. Sopimuksen ennenaikaisen päättymisen tai purkamisen seurauksena myyjällä on oikeus veloittaa veloittamatta jäänyt osuus määräaikaisesta sopimuksesta jäljellä olevan määräaikaisen sopimuskauden energian määrällä, joka tässä tapauksessa perustuu asiakkaan vuosikulutusarvioon, ja määräaikaiseen sopimukseen perustuvaan hintaan asiakkaan seuraavalla sähkölaskulla. 

Oomi Aktiivinen

Oomi Aktiivinen -sopimus on saatavilla käyttöpaikkoihin, joissa sähkönkäyttö mitataan ja rekisteröidään tunneittain. Myyjällä ei ole velvollisuutta solmia uutta vastaavaa sopimusta samalle asiakkaalle tai samaan käyttöpaikkaan, jos edellisen sopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta. Oomi Aktiivinen -sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Hinnoittelu
Oomi Aktiivinen -sopimuksen energiahinta on muuttuva ja se perustuu pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisemaan sähkön tuntikohtaiseen Suomen aluehintaan. Laskutuksessa käytettävä energian keskihinta muodostuu Suomen hinta-alueen kunkin tunnin hinnan ja tätä vastaavan kulutuksen volyymipainotettuna keskiarvona.

Lisäksi laskutetaan myyjän marginaali (c/kWh) ja perusmaksu (€/kk) sekä arvonlisävero. Myyjän marginaali ja perusmaksu ovat sopimuksen tekohetkellä ilmoitetut ja sopimuksen vahvistusilmoituksessa vahvistetun mukaiset. Mahdollisista marginaalin ja perusmaksun muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla.

Hintakatto-lisäpalvelu
Hintakatto-lisäpalvelu on maksullinen palvelu, jonka voi valita Oomi Aktiivinen -sopimukselle. Jos sopimukselle on valittu Hintakatto, ei asiakkaalta veloiteta sitä sähköpörssin tuntispot-hinnan ylittävää osaa, joka asiakkaalle on sopimuksentekohetkellä ilmoitettu ja sopimuksen vahvistusilmoituksella ilmoitettu, vaikka sähköpörssin tuntihinta olisikin korkeampi. Hintakatto-palvelun erityisehdot löydät sopimusehtojen lopusta (kohta 7).

Oomi Jatkuva

Toistaiseksi voimassa oleva Oomi Jatkuva -sopimuksen hinta muodostuu sähköjohdannaisten markkinahintaan sidotusta energiahinnan osuudesta, myyjän marginaalista, perusmaksusta sekä arvonlisäverosta. Sopimuksen markkinahintaan sidottu osuus muuttuu säännöllisesti puolivuosittain (6 kuukauden välein) sähköpörssin hinnan muutosta vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta. Myyjän marginaali ja perusmaksu ovat sopimuksen tekohetkellä ilmoitetut ja sopimuksen vahvistusilmoituksessa vahvistetun mukaiset. Mahdollisista marginaalin ja perusmaksun muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Markkinahintaan sidotut hintajaksot ovat 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12. Hintajaksolle 1.1.–30.6. hinta ilmoitetaan 30.11. mennessä ja hintajaksolle 1.7.–31.12. hinta ilmoitetaan 31.5. mennessä. Hinnat ovat nähtävissä edellä mainitun mukaisesti ennen niiden voimaantuloa osoitteessa www.oomi.fi.

Hinta määräytyy ennen hintajaksoa Nasqad OMX Commodities sähköpörssissä noteerattujen hintajaksoa vastaavien kvartaalituotteiden Q1–Q2 sekä Q3–Q4 perusteella seuraavasti:

Hintajakso 1.1.–30.6.
Systeemihinta (ENOFUTBL) kvartaalituotteille Q1 ja Q2 määräytyy hintajaksoa edeltävällä ajanjaksolla 16.11.–15.11. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona ja aluehintaero (SYHELFUTBL) hintajaksoa edeltävällä ajanjaksolla 15.5.–15.11. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona.

Hintajakso 1.7.–31.12.
Systeemihinta (ENOFUTBL) kvartaalituotteille Q3 ja Q4 määräytyy hintajaksoa edeltävällä ajanjaksolla 16.5.–15.5. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona ja aluehintaero (SYHELFUTBL) hintajaksoa edeltävällä ajanjaksolla 16.12.–15.5. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona.

Kunkin kvartaalin hinta saadaan laskemalla yhteen edellä kuvatulla tavalla saatu systeemihinta ja aluehintaero. Laskutuksessa käytettävä hinta kullekin hintajaksolle saadaan siten, että hintajaksoa vastaava talvikvartaali (Q1 ja Q4) huomioidaan painoarvolla 65 % ja kesäkvartaali (Q2 ja Q3) painoarvolla 35 %. Edellä kuvatulla tavalla saatuun hintaan lisätään myyjän marginaali (c/kWh) ja lisäksi laskutetaan perusmaksu (e/kk) sekä arvonlisävero.

Oomi Kesto

Oomi Kesto -sopimus on voimassa toistaiseksi. Mahdollisista hinnanmuutoksista myyjä ilmoittaa asiakkaalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Sopimuksen voi irtisanoa 14 vuorokauden irtisanomisajalla.

4.  Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Määräaikaisissa sopimuksissa hinta pysyy samana valitun sopimuskauden loppuun asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Oomi Kesto -sopimuksen kulloinkin voimassa olevilla ja myyjän sopimuksen vahvistusilmoituksessa ilmoittamilla hinnoilla. Sopimuksen määräajan umpeutuessa myyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. 

Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnanmuutoksista ilmoitamme vähintään kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Oomi Aktiivinen -sopimuksen energiahinnan tuntikohtaiset muutokset sekä Oomi Jatkuva -sopimuksen markkinahintaan sidottuun hintaosuuteen kuuden kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnanmuutokset eivät sen sijaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen (SME2014 8.2; STE2019 13.2)

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Ilmoitamme muutoksesta, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa. Nämä muutokset koskevat myös määräaikaisia sopimuksia.

Myyjä pidättää oikeuden muuttaa myös sopimusehtoja ja mahdollisista muutoksista ilmoitamme vähintään kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Sopimukseen ja sen ehtoihin liittyvistä muutoksista tiedotetaan asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

5.  Muut ehdot

Myyjällä on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai toistuvasti laiminlyö laskujen maksamisen ilmoitettuihin eräpäiviin mennessä eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisen ajan kuluessa kirjallisen ilmoituksen saatuaan.

Myyjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman myyjän kirjallista suostumusta.

Molemmilla osapuolilla on oikeus korvaukseen välittömistä vahingoista, jotka näyttää aiheutuneen toisen osapuolen tuottamuksellisesta tai tahallisesta oleellisesta sopimuksen vastaisesta toiminnasta. Osapuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten tuotannon keskeyttämisestä tai saamatta jääneestä voitosta taikka aiheutuneesta tappiosta. Myyjän vahingonkorvauksen vastuu on joka tapauksessa rajoitettu määrään, joka vastaa kymmentä (10) prosenttia myyjän asiakkaalta edellisen kahdentoista (12) kuukauden aikana laskuttamasta arvonlisäverottomasta (alv 0 %) määrästä.

Myyjä ei vastaa tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden tai haitallisten ohjelmien itsepalvelussa aiheuttamista palvelukatkoksista, vahingoista tai virheistä. Häiriötilanteissa myyjällä on oikeus perua asiakkaan itsepalvelussa tekemä sopimus.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti Helsingissä. Sopimukseen perustuvia maksuvelvollisuuksia koskevat riidat voidaan kuitenkin ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa.

Siltä osin kuin näissä ehdoissa ei ole sovittu, sovelletaan sopimukseen Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME2014). Mikäli näiden ehtojen ja yleisten ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja.

6.  Sähkönkulutuksen mittaaminen ja laskutus

Sähkönkulutuksen (sähkönsiirto) mittaamisesta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö. Laskutus perustuu mitattuun sähkön tuntienergiakulutuksiin aina, kun se on mahdollista. Muussa tapauksessa käytetään käyttöpaikan paikallisen sähköverkkoyhtiön ilmoittamaa kulutusennustetta. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä.

Sopimuksella, jolle on valittu aika- tai kausisähkö tuote, on aikasähkössä päiväsähkön hinta voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäiväsähkö 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22. Myyjä voi myös käyttää laskutuksessa paikallisen verkkoyhtiön mukaista aikajakoa. Mikäli sähkönmyyntisopimukselle valittu tuote ei sovellu verkkoyhtiön käyttämään aikajakoon tai käyttöpaikalla (sopimuksen teon kohde) olevaan mittaukseen, myyjällä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva myyntituote.

Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti.

7.   Sopimuksiin liitettävien lisäpalveluiden erityisehdot

Oomi Oy:n erillismaksulliset lisäpalvelut on valittavissa kohteisiin, joiden vuosittainen sähkönkulutus on enintään 100 000 kWh ja ne laskutetaan sähkönmyyntisopimuksen sähkölaskun yhteydessä. Sähkönmyyntisopimuksesta riippuen voi sille valita yhden tai useamman lisäpalvelun ja ne vahvistetaan asiakkaalle sähkönmyyntisopimuksen yhteydessä tai erillisellä lisäpalvelua koskevalla vahvistuksella. Lisäpalveluita säätelevät nämä erityisehdot.

Lisäpalveluiden hinta on kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen. Myyjällä on oikeus muuttaa lisäpalveluiden erityisehtoja sekä toistaiseksi voimassa olevien lisäpalveluiden hintoja ilmoittamalla muutoksista asiakkaalle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaantuloa.

Oomi Hintakatto

Hintakatto on maksullinen lisäpalvelu, joka on valittavissa Oomi Aktiivinen -sopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 100 000 kWh. Oomi Hintakaton hintamarginaali c/kWh lisätään Oomi Aktiivinen -sopimuksen spot-marginaaliin. Jos sopimukselle on valittu Hintakatto, ei asiakkaalta veloiteta sitä sähköpörssin spot-tuntihinnan ylittävää osaa, joka asiakkaalle on sopimuksentekohetkellä ilmoitettu ja sopimuksen vahvistusilmoituksella ilmoitettu, vaikka sähköpörssin tuntihinta olisikin korkeampi. 

Mikäli asiakkaan todellinen vuosikulutus ylittää 100 000 kWh, on myyjällä oikeus poistaa Hintakatto-palvelun sopimukselta. 

Hintakatto astuu voimaan sähkönmyyntisopimuksen voimaantulopäivänä tai, jos Hintakatto lisätään sopimukselle myöhemmin, astuu Hintakatto voimaan tilaushetkeä seuraavan kuun alusta. Hintakattoa ei voi hyödyntää sopimuksella takautuvasti.  

Hintakatto on voimassa toistaiseksi, jonka voi päättää 14 vuorokauden irtisanomisajalla. 

Myyjän puolelta Hintakatto-lisäpalvelun irtisanomisaika on yksi kuukausi (1 kk). 

Oomi Uusiutuva

Oomi Uusiutuva on maksullinen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 100 000 kWh. Oomi Uusiutuvat lisäpalvelun hinta (c/kWh) lisätään asiakkaan energiahintaan. Jos todellinen vuosikulutus ylittää 100 000 kWh, voi myyjä poistaa palvelun sopimukselta.

Oomi Uusiutuvalla täydennetty sopimus tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla, joka on yhdistelmä vesi- ja tuulivoimalla sekä aurinkoenergialla tuotettua sähköä. Sähkön alkuperä varmennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -alkuperätakuujärjestelmän mukaisesti.

Oomi Uusiutuva tulee voimaan aikaisintaan sähkönmyyntisopimuksen voimaantulopäivänä tai sähkönmyyntisopimuksen ollessa jo voimassa aikaisintaan tilauspäivästä. Oomi Uusiutuva on voimassa määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa enintään määräaikaisen sopimuskauden loppuun ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla toistaiseksi. Oomi Uusiutuva -palvelu päättyy, jos sähkönmyyntisopimus päättyy.

Palvelun irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää.