Oomi Avtalsvillkor, företag

Villkoren gäller från och med den 1 december 2022

1. Allmänt

Elförsäljningsavtal kan enligt dessa villkor tecknas av företagskunder, vars elförbrukning är högst 100 000 kWh per år. Avtalet gäller elförsäljning och ingås mellan kunden och Oomi Oy (säljaren). På avtalet tillämpas i första hand 1. dessa avtalsvillkor, 2. produktspecifika avtalsvillkor och villkor för eventuella tilläggstjänster samt 3. de allmänna elförsäljningsvillkoren (EFV2014). Dessutom tillämpas Oomi Oy:s gällande prislista för tjänster enligt oomi.fi/foretag-prislista-for-tjanster. Punkt 1–3 bildar tillsammans avtalet (nedan kallat avtalet).

För elnätstjänsten (elöverföring) ska kunden ha ett separat elnätsavtal med det lokala elnätsbolaget, som ordnar överföringen av elen till det objekt dit elen ska levereras. Genom att godkänna avtalet och avtalsvillkoren ger kunden Oomi Oy fullmakt att vid behov säga upp det nuvarande elförsäljningsavtalet och i kundens namn ingå ett nytt elnätsavtal.

Innan avtalet träder i kraft och under avtalsperioden har Oomi Oy rätt att kontrollera kundens kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s register. Om kundens riskklass enligt Suomen Asiakastieto är RL4 eller sämre eller kunden försummar sin betalningsskyldighet på basis av detta eller något annat avtal, har Oomi Oy rätt att när som helst kräva att en tillräcklig säkerhet eller förskottsbetalning ordnas eller att den gällande säkerheten eller förhandsbetalningen kompletteras, eller neka till att ingå avtalet. Om garantin som krävts under avtalsperioden inte betalas före tidsfristen löper ut har Oomi Oy rätt att omedelbart avbryta elförsäljningen utan särskilt meddelande.

Prissättningen i avtalet baserar sig på den utgångsinformation om elförbrukningsplats och dess elförbrukning som kunden har lämnat. Om uppgifterna inte är korrekta har Oomi Oy rätt att justera prissättningen så att den motsvarar de verkliga kostnaderna. Om mängden elförbrukning eller förbrukningens karaktär förändras väsentligt på kundens elförbrukningsplats från det som överenskommits när avtalet ingicks, förhandlar kunden och Oomi Oy om effekten av förändringen på priserna för avtalet. Om man inte kan enas i förhandlingarna har Oomi Oy rätt att, trots det som nämns om uppsägning i punkt 2 nedan, säga upp avtalet med två (2) veckors uppsägningstid.

El som levereras på basis av detta avtal produceras genom en kombination av olika energikällor enligt Oomi Oy:s respektive anskaffningssituation. Om kunden har valt en separat tilläggstjänst till avtalet angående fastställande av elens ursprung, produceras elen med energikällor enligt de produktspecifika avtalsvillkor som tillämpas för tilläggstjänsten.

2. Avtalets inledning och längd samt uppsägning och förtida upphörande av avtal

Avtalet träder i kraft i enlighet med kundens beställning, dock senast från och med den tidpunkt, då Oomi Oy får en bekräftelse från distributionsnätets innehavare på att kundens elförsäljningsavtal kan börja och som bekräftas till kunden med en avtalsbekräftelse. Avtalet gäller alltid specifikt för en kund och en förbrukningsplats.

Tidsbundna avtal är bindande och gäller tills avtalstiden som bekräftats med ett bekräftelsemeddelande löper ut. Om kunden inte har meddelat Oomi Oy om uppsägningen 14 dagar innan det tidsbundna avtalet upphör eller tecknat ett nytt tidsbundet avtal, fortsätter avtalet automatiskt att gälla tills vidare som en produkt och till ett pris som Oomi Oy bekräftar separat.

Ett tillsvidareavtal gäller tills vidare, och uppsägningstiden för det är 14 dagar för kunden och en (1) månad för Oomi Oy. Uppsägningen kräver ingen särskild orsak från någondera parten, utan den kan göras med en fri skriftlig uppsägningsanmälan.

Om kunden flyttar eller kundens verksamhet upphör av vilken orsak som helst, ska kunden meddela Oomi Oy om dessa ändringar minst 14 dagar innan ändringarna. Vid en flytt upphör avtalet och ett nytt avtal görs för den nya förbrukningsplatsen.

Om ett tidsbundet avtal upphör innan det tidsbundna avtalets utgångsdatum på grund av ovannämnda (flytt eller upphörande av kundens verksamhet) eller vilka som helst andra orsaker för kundens del, har Oomi Oy rätt att debitera prisskillnaden mellan priset för kundens tidsbundna avtal och marknadspriset1 för den kvarvarande avtalsperioden multiplicerad med volymen elenergi. Som volym används månadsvisa förbrukningar för de 12 föregående månaderna. Om avtalet har gällt i kortare tid, använder man den månadsprognos som räknades ut baserat på den uppskattade årsförbrukningen i samband med tecknandet av avtalet som volym.

1 Priset för elbörsen Nasdaq Commodities derivat i Finlands prisområde (SYS+EPAD) vid anmälningstidpunkten eller när Oomi Oy får information om ändringen

3. Ändring av avtalsvillkor och priser

För tidsbundna avtal förblir avtalsvillkoren och priset detsamma fram till utgången av den valda avtalsperioden, varefter avtalet fortsätter att gälla tills vidare med villkor och priser som Oomi Oy bekräftar separat. När avtalstiden löper ut och villkoret har fortsatt gälla tills vidare, kan Oomi Oy ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att informera kunden om dem två (2) veckor innan ändringen träder i kraft.

Oomi Oy:s gällande prislista för tjänster som tillämpas för avtal finns på adressen oomi.fi/foretag-prislista-for-tjanster. Prislistan för tjänster gäller tills vidare och Oomi har rätt att ändra den genom att meddela om ändringarna minst två (2) veckor innan ändringarna träder i kraft. För klarhetens skull konstateras att ändringar i prislistan för tjänster som är separat från kundens avtal inte räknas som en ändring i ett tillsvidare- eller tidsbundet avtal och berättigar således inte till exempelvis uppsägning av ett tidsbundet avtal.

Eventuella ändringar och tillägg i skatter och skatteliknande avgifter beaktas i elförsäljningspriserna genast från och med att skyldigheten att betala skatten eller avgiften träder i kraft. Vi informerar om ändringen när vi känner till dess exakta inverkan på priset. Dessa ändringar gäller i tillämpliga delar även tidsbundna avtal.

Oomi Oy förbehåller sig rätten att ändra avtalsvillkoren för sådana avtal som inte är tidsbundna, om inget annat anges i de produktspecifika villkoren. Vi informerar om prisändringar för avtal som gäller tills vidare minst två (2) veckor innan ändringen träder i kraft. Kunden får information om ändringar i avtalet och dess villkor till den post- eller e-postadress som hen har uppgett eller som en bilaga till räkningen.

4. Det exceptionella marknadsläget och fakturering av kunder för de tilläggskostnader som detta orsakar

I ett exceptionellt marknadsläge kan det vara brist på elproduktion och då kan man inte införskaffa el i önskad mängd till timspotpriset från elbörsen Nord Pool för det kommande dygnets olika timmar. När efterfrågan på el är större än utbudet, skär marknadsaktörerna ner på sina köpeanbud enligt elbörsens mekanism och den ersättande elen måste införskaffas för ett dyrare pris, till exempel från balansmarknaden (exceptionellt marknadsläge).

Oomi Oy har rätt att ta faktiska tilläggskostnader orsakade av ett exceptionellt marknadsläge (till exempel skillnaden mellan balansmarknadens och Nord Pool spot day ahead-marknadens elpris) i beaktande i kundens faktureringspris för den aktuella månaden och debitera kunden för dem. Debiteringen av tilläggskostnader kan också göras retroaktivt, om man inte hinner genomföra debiteringen i samband med den normala faktureringen för den aktuella faktureringsmånaden.

Vi meddelar grunderna och mängden för tilläggskostnader som orsakas av ett exceptionellt marknadsläge, när vi får kännedom om tilläggskostnadernas exakta inverkan på priset. Villkoren för exceptionella marknadslägen som tillämpas i denna punkt gäller för alla avtalstyper, även nya tidsbundna avtal som tecknats från och med den 1 december 2022 (exklusive tidsbundna avtal som var gällande innan den 1 december 2022, för vilka denna punkt 4 inte tillämpas).

5. Övriga villkor

Oomi Oy har rätt att häva detta avtal om kunden väsentligt bryter mot villkoren i detta avtal eller upprepade gånger försummar att betala räkningar före de angivna förfallodagarna, och inte åtgärdar sin förseelse inom skälig tid från att hen fått ett skriftligt meddelande.

Oomi Oy har rätt att överföra detta avtal på tredje part. Kunden kan inte överföra detta avtal på tredje part utan ett av Oomi Oy på förhand givet skriftligt samtycke.

Båda parterna har rätt till ersättning för direkta skador som orsakas av den andra partens oaktsamhet eller avsiktliga avtalsbrott. Parterna ansvarar inte gentemot varandra för indirekta skador, såsom avbrott i produktionen eller utebliven vinst eller orsakad förlust, om inte skadan beror på en parts uppsåt eller grov vårdslöshet.

Oomi Oy:s skadeståndsansvar är i varje fall alltid begränsat till ett belopp som motsvarar högst tio (10) procent av det belopp exklusive mervärdesskatt (moms 0 %) som Oomi Oy har fakturerat kunden under de föregående tolv (12) månaderna.

Oomi Oy ansvarar inte för serviceavbrott, skador eller fel som störningar i datakommunikationen, fel i datasystem eller skadliga program har orsakat i självservicen. Vid störningar har Oomi Oy rätt att häva avtal som kunden tecknat i självservicen genom att meddela detta till kunden.

På detta avtal tillämpas Finlands lag. Meningsskiljaktigheter på grund av detta avtal löses i Helsingfors i en skiljenämnd bestående av en skiljeman i enlighet med Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Tvister om betalningsskyldigheter som baserar sig på avtalet kan dock avgöras i Helsingfors tingsrätt.

I den mån som det i dessa villkor inte har avtalats tillämpas elförsäljningsvillkoren (EFV 2014), som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf, på avtalet. Om det finns motstridigheter mellan dessa villkor och de allmänna villkoren följs i första hand dessa villkor.

6. Mätning av elförbrukningen och fakturering

Det lokala elnätsbolaget svarar för mätningen av elförbrukningen (elöverföringen). Faktureringen baserar sig alltid då det är möjligt på förbrukningen av timenergi. I annat fall används den förbrukningsprognos som det lokala elnätsbolaget har uppgett för förbrukningsplatsen. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto från fakturans datum.

För avtal om tids- eller säsongsel gäller priset på dagel vid tidsel må–sö kl. 7–22, och priset på säsongsel på vinterdagar må–lö kl. 7–22 under perioden 1.11–31.3.

Nätbolaget fakturerar kunden för överföring av elen enligt sin prislista.

Oomi Villkor för tilläggstjänster, företag