Oomi Sopimusehdot, yritykset

Ehdot voimassa 1.12.2022 alkaen

1. Yleistä

Sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä näiden ehtojen mukaisesti yritysasiakas, jonka sähkönkulutus on enintään 100 000 kWh vuodessa. Sopimus koskee sähkönmyyntiä ja on solmittu asiakkaan ja Oomi Oy:n (myyjä) välille. Sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti 1. näitä sopimusehtoja, 2. tuotekohtaisia sopimusehtoja ja mahdollisia lisäpalveluehtoja sekä 3. yleisiä sähkönmyyntiehtoja (SME2014). Lisäksi sovelletaan erillistä Oomi Oy:n kulloinkin voimassa olevaa palveluhinnastoa oomi.fi/yritykset-palveluhinnasto mukaisesti. Kohdat 1–3 muodostavat yhdessä sopimuksen (jäljempänä sopimus).

Sähköverkkopalvelua (sähkönsiirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa, joka huolehtii sähkön siirtämisestä toimituskohteeseen. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Oomi Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen.

Oomi Oy:llä on oikeus tarkistaa ennen sopimuksen voimaan astumista ja sopimuskauden aikana asiakkaan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Mikäli asiakkaan riskiluokka on Suomen Asiakastiedon perusteella RL4 tai huonompi tai asiakas laiminlyö tähän tai toiseen sopimukseen perustuvaa maksuvelvollisuuttaan, on Oomi Oy:llä oikeus milloin tahansa edellyttää riittävän vakuuden tai ennakkomaksun järjestämistä tai olemassa olevan vakuuden tai ennakkomaksun täydentämistä tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä. Mikäli sopimuskauden aikana vaadittua vakuutta ei makseta määräpäivään mennessä, on Oomi Oy:llä oikeus keskeyttää sähkönmyynti välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.

Sopimuksen hinnoittelu perustuu asiakkaan antamiin sähkönkäyttöpaikan ja sen sähkönkulutuksen lähtötietoihin. Mikäli tiedot eivät pidä paikkaansa, Oomi Oy:llä on oikeus tarkistaa hinnoittelua vastaamaan todellisia aiheutuvia kustannuksia. Mikäli asiakaan sähkönkäyttöpaikan sähkönkulutuksen määrä tai sen luonne muuttuu oleellisesti sopimuksentekohetkellä sovitusta, asiakas ja Oomi Oy neuvottelevat tämän vaikutuksesta sopimuksen hintoihin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopuun, Oomi Oy:llä on oikeus, poiketen siitä mitä alla kohdassa 2 irtisanomisesta on mainittu, irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) viikon irtisanomisajalla.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan eri energialähteiden yhdistelmällä Oomi Oy:n kulloisenkin hankintatilanteen mukaisesti. Jos sopimukselle on valittu erillinen lisäpalvelu sähkön alkuperän määräytymisestä, tuotetaan sähkö lisäpalvelun sovellettavien tuotekohtaisten sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

2. Sopimuksen aloitus, kesto, irtisanominen ja ennenaikainen päättyminen

Sopimus tulee voimaan asiakkaan tilauksen mukaisesti kuitenkin viimeistään siitä ajankohdasta, josta jakeluverkonhaltija vahvistaa Oomi Oy:lle asiakkaan sähkönmyyntisopimuksen voivan alkaa ja, joka asiakkaalle vahvistetaan sopimuksen vahvistusilmoituksella. Sopimus on aina asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen.

Määräaikainen sopimus on sitova ja voimassa vahvistusilmoituksella vahvistetun määräajan loppuun. Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut irtisanomisesta Oomi Oy:lle 14 päivää ennen määräaikaisen sopimuksen päättymispäivää tai tehnyt uutta määräaikaista sopimusta, sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena Oomi Oy:n erikseen vahvistamalla tuotteella ja hinnoilla.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja Oomi Oy:n puolelta kuukausi (1 kk). Irtisanominen ei edellytä kummaltakaan osapuolelta erityistä syytä, vaan se voidaan tehdä vapaasti kirjallisella irtisanomisilmoituksella.

Mikäli asiakas muuttaa tai asiakkaan toiminta lakkaa mistä tahansa syystä, asiakkaan on ilmoitettava näistä muutoksista Oomi Oy:lle vähintään 14 päivää ennen muutosta. Muuton yhteydessä vanha sopimus päättyy ja uuteen käyttöpaikkaan on tehtävä uusi sopimus.

Mikäli määräaikainen sopimus päättyy ennen määräaikaisen sopimuksen päättymispäivää edellä mainituista (muutto tai asiakkaan toiminnan lakkaaminen) tai mistä tahansa muusta asiakkaan puolella olevasta syystä, Oomi Oy:llä on tällöin oikeus veloittaa asiakkaan määräaikaisen sopimuksen hinnan ja jäljellä olevaa sopimuskautta vastaavan markkinahinnan1 välinen hinnanero kerrottuna sähköenergian volyymilla. Volyymina käytetään edellisen 12 kuukauden kuukausikohtaisia kulutuksia. Mikäli sopimus on kestänyt lyhyemmän ajan, käytetään volyymina sopimuksen tekemisen yhteydessä ollutta vuosikulutusarvion perusteella laskettua kuukausiennustetta.

1 Nasdaq Commodities sähköpörssin johdannaisten Suomen hinta-alueen hinta (SYS+EPAD) ilmoitushetkellä tai kun Oomi Oy saa muutoksesta tiedon

3. Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Määräaikaisissa sopimuksissa sopimusehdot ja hinta pysyvät samana valitun sopimuskauden loppuun asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Oomi Oy:n erikseen vahvistamilla ehdoilla ja hinnoilla. Sopimuksen määräajan umpeutuessa Oomi Oy voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksiin sovellettava erillinen Oomi Oy:n kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto löytyy osoitteesta oomi.fi/yritykset-palveluhinnasto. Palveluhinnasto on voimassa toistaiseksi ja Oomilla on oikeus muuttaa sitä ilmoittamalla muutoksista vähintään kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakkaan sopimuksesta erillisen palveluhinnaston muutokset eivät ole toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen sopimukseen tehtävä muutos, eivätkä ne siten oikeuta esimerkiksi määräaikaisen sopimuksen irtisanomiseen.

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Ilmoitamme muutoksesta, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa. Nämä muutokset soveltuvin osin koskevat myös määräaikaisia sopimuksia.

Oomi Oy pidättää oikeuden muuttaa muiden kuin määräaikaisten sopimusten sopimusehtoja, ellei tuotekohtaisissa ehdoissa ole muuta ilmoitettu. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme vähintään kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Sopimukseen ja sen ehtoihin liittyvistä muutoksista tiedotetaan asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen tai laskun liitteellä.

4. Poikkeuksellinen markkinatilanne ja siitä aiheutuvien lisäkustannusten laskutus asiakkaalta

Poikkeuksellisessa markkinatilanteessa sähkön tuotannosta voi olla pulaa, jolloin sähköä ei saada hankittua Nord Pool sähköpörssistä tulevan vuorokauden eri tunneille haluttua määrää spot-tuntihinnalla. Kun sähkön kysyntä on suurempaa kuin tarjonta, markkinaosapuolten ostotarjouksia leikataan sähköpörssin mekanismin mukaisesti ja korvaava sähkö joudutaan hankkimaan kalliimmalla, esimerkiksi tasesähkömarkkinoilta (poikkeuksellinen markkinatilanne).

Oomi Oy:llä on oikeus ottaa poikkeuksellisesta markkinatilanteesta aiheutuvat todelliset lisäkustannukset (esimerkiksi niin sanotut tasesähkömarkkinoiden ja Nord Pool spot day ahead -markkinoiden sähkönhinnan erotus) huomioon asiakkaan kyseisen kuukauden laskutushinnassa ja veloittaa nämä asiakkaalta. Lisäkustannusten veloitus voidaan tehdä myös takautuvasti, mikäli veloitusta ei ehditä tekemään kyseisen laskutuskuukauden normaalin laskutuksen yhteydessä.

Ilmoitamme poikkeuksellisen markkinatilanteen takia aiheutuvan lisäkustannuksen perusteet ja määrän, kun lisäkustannuksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa. Tässä kohdassa sovellettavat poikkeuksellista markkinatilannetta koskevat ehdot koskevat kaikkia sopimustyyppejä, myös uusia 1.12.2022 alkaen tehtyjä määräaikaisia sopimuksia (pois lukien ennen 1.12.2022 voimassa olleet määräaikaiset sopimukset, joihin tätä kohtaa 4 ei sovelleta).

5. Muut ehdot

Oomi Oy:llä on oikeus purkaa tämä sopimus, mikäli asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai toistuvasti laiminlyö laskujen maksamisen ilmoitettuihin eräpäiviin mennessä eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisen ajan kuluessa kirjallisen ilmoituksen saatuaan.

Oomi Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Oomi Oy:n ennalta annettua kirjallista suostumusta.

Molemmilla osapuolilla on oikeus korvaukseen välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat toisen osapuolen tuottamuksellisesta tai tahallisesta sopimusrikkomuksesta. Osapuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten tuotannon keskeyttämisestä tai saamatta jääneestä voitosta taikka aiheutuneesta tappiosta, ellei vahinko perustu osapuolen tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen.

Oomi Oy:n vahingonkorvausvastuu on joka tapauksessa aina rajoitettu määrään, joka vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia Oomi Oy:n asiakkaalta edellisen kahdentoista (12) kuukauden aikana laskuttamasta arvonlisäverottomasta (alv 0 %) määrästä.

Oomi Oy ei vastaa tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden tai haitallisten ohjelmien itsepalvelussa aiheuttamista palvelukatkoksista, vahingoista tai virheistä. Häiriötilanteissa Oomi Oy:llä on oikeus perua asiakkaan itsepalvelussa tekemä sopimus ilmoittamalla tästä asiakkaalle.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti Helsingissä. Sopimukseen perustuvia maksuvelvollisuuksia koskevat riidat voidaan kuitenkin ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa.

Siltä osin kuin näissä ehdoissa ei ole sovittu, sovelletaan sopimukseen Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja (SME2014). Mikäli näiden ehtojen ja yleisten ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja.

6. Sähkönkulutuksen mittaaminen ja laskutus

Sähkönkulutuksen (sähkönsiirto) mittaamisesta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö. Laskutus perustuu mitattuun sähkön tuntienergiakulutuksiin aina, kun se on mahdollista. Muussa tapauksessa käytetään käyttöpaikan paikallisen sähköverkkoyhtiön ilmoittamaa kulutusennustetta. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä.

Sopimuksella, jolle on valittu aika- tai kausisähkö tuote, on aikasähkössä päiväsähkön hinta voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäiväsähkö 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22.

Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti.

Lisäpalveluiden ehdot