Oomi Villkor för tilläggstjänster, företag:
Oomi Förnybar

Villkoren gäller från och med den 1 december 2022, Oomi Förnybar gäller från och med 16 maj 2023 och Oomi Kolneutral gäller från och med 25 juli 2023. 

Villkor som tillämpas för alla tilläggstjänster

Villkor och ändringar som tillämpas. Oomi Oy har rätt att bestämma vilka tilläggstjänster som säljs för tillfället. Dessa specialvillkor reglerar tilläggstjänsterna. Oomi Oy förbehåller sig rätten att ändra villkor genom att informera kunden om ändringen två (2) veckor innan ändringen träder i kraft.

Krav. Oomi Oy:s tilläggstjänster med extra avgifter kan väljas för objekt vars årliga elförbrukning är högst 100 000 kWh och faktureras i samband med elräkningen för elförsäljningsavtalet. Beroende på elförsäljningsavtalet kan kunden välja en eller flera tilläggstjänster till det, och kunden får en bekräftelse på den eller dessa i samband med elförsäljningsavtalet eller en separat bekräftelse för tilläggstjänsten. Dessa specialvillkor reglerar tilläggstjänsterna.

Pris och ändringar. Priset på tilläggstjänsterna är enligt gällande prislista. För nya beställningar av tilläggstjänster tillämpas de villkor för tilläggstjänster som gäller vid beställningstidpunkten. Oomi Oy har rätt att ändra specialvillkoren för och priset på de tilläggstjänster som gäller tills vidare genom att informera kunden om ändringarna senast två (2) veckor innan de träder i kraft.

Uppsägning. Alla tilläggstjänster som Oomi Oy erbjuder, exklusive Oomi Förnybar som valts i anslutning till ett tidsbegränsat avtal, gäller tills vidare och uppsägningstiden för tilläggstjänster är 14 dagar för kunden och en (1) månad för säljaren.

Oomi Förnybar

Oomi Förnybar är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som kan väljas för vilket elförsäljningsavtal som helst, om den årliga elförbrukningen på förbrukningsplatsen är högst 100 000 kWh. Priset på tilläggstjänsten Oomi Förnybar (c/kWh) läggs till på kundens energipris. Om den verkliga årliga förbrukningen överskrider 100 000 kWh kan Oomi Oy ta bort tjänsten från avtalet.

Ett avtal som kompletterats med tjänsten Oomi Förnybar produceras med hundra procent förnybar energi, som är en kombination av el som producerats med vatten- och vindkraft samt solenergi. Elens ursprung garanteras i enlighet med det europeiska systemet för ursprungsgarantier, Guarantee of Origin.

Oomi Förnybar träder i kraft tidigast på datumet för elförsäljningsavtalets ikraftträdande eller om elförsäljningsavtalet redan är i kraft, tidigast på beställningsdagen. För tidsbundna elförsäljningsavtal gäller Oomi Förnybar inte längre än till utgången av den tidsbegränsade avtalsperioden och tills vidare för avtal som gäller tills vidare. Tjänsten Oomi Förnybar upphör att gälla om elförsäljningsavtalet löper ut.

Oomi Kolneutral 

Oomi Kolneutral är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som kan väljas för vilket elförsäljningsavtal som helst, om den årliga elförbrukningen på förbrukningsplatsen inte överstiger 100 000 kWh. Om den verkliga årliga förbrukningen överskrider den maximala gränsen kan Oomi Oy avlägsna tjänsten ur avtalet. 

Oomi Kolneutral uppfylls huvudsakligen med europeisk kärnkraft som produktionskälla, men Oomi Oy har rätt att vid behov verifiera produktionskällan även med ursprungsgaranti för el baserad på förnybara energikällor. Oomi Kolneutrals ursprung verifieras med ursprungsgarantier för el enligt EECS-systemet (European Energy Certificate System). 

Oomi Kolneutral träder i kraft tidigast under datumet för elförsäljningsavtalets ikraftträdande eller om elförsäljningsavtalet redan är i kraft, tidigast på beställningsdagen. För tidsbundna elförsäljningsavtal gäller Oomi Kolneutral inte längre än till utgången av den tidsbegränsade avtalsperioden och tills vidare för avtal som gäller tills vidare. Tilläggstjänsten Oomi Kolneutral upphör om kundens elförsäljningsavtal löper ut.