Avtalsvillkor från och med 1.1.2023


Priset för det tills vidare gällande elavtalet som ändras halvårsvis består av energiprisets andel för elderivat bundet till marknadspriset, säljarens marginal, en grundavgift och mervärdesskatt.

Avtalets andel som är bunden till marknadspriset förändras regelbundet och utan särskilt meddelande varje halvår (med sex månaders mellanrum), så att det motsvarar elbörsens pris. Säljarens marginal och grundavgiften meddelas när avtalet ingås och stämmer överens med det som bekräftats i avtalsbekräftelsen. Kunden informeras om eventuella ändringar i marginalen och grundavgiften senast två (2) veckor innan ändringen träder i kraft.

Prisperioderna som är bundna till marknadspriset är 1.1–30.6 och 1.7–31.12. För prisperioden 1.1–30.6 meddelas priset senast 30.11, och för prisperioden 1.7–31.12 meddelas priset senast 31.5. Priserna finns för påseende på webbplatsen enligt ovan innan de träder i kraft på oomi.fi/priser.Priset fastställs på basis av kvartalsprodukterna Q1–Q2 och Q3–Q4 för motsvarande prisperiod, vilka noterats på elbörsen Nasdaq OMX Commodities före prisperioden enligt följande:

  • Prisperiod 1.1–30.6
    Systempriset (ENOFUTBL) och områdesprisskillnaden (SYHELFUTBL) för kvartalsprodukterna Q1 och Q2 fastställs som ett medelvärde av de dagliga slutnoteringarna under perioden 15.5–15.11 som föregår prisperioden.
  • Prisperiod 1.7–31.12
    Systempriset (ENOFUTBL) och områdesprisskillnaden (SYHELFUTBL) för kvartalsprodukterna Q3 och Q4 fastställs som ett medelvärde av de dagliga slutnoteringarna under perioden 16.11–15.5 som föregår prisperioden.

Priset för varje kvartal fås genom att man räknar ihop systempriset och områdesprisskillnaden som erhållits på ovanstående sätt. Priset som används i faktureringen för varje prisperiod fås på så sätt att vinterkvartalet som motsvarar prisperioden (Q1 och Q4) ges vikten 65 procent och sommarkvartalet (Q2 och Q3) vikten 35 procent. På priset som erhålls enligt ovan tillkommer säljarens marginal (c/kWh), och därtill faktureras en grundavgift (e/mån.) samt mervärdesskatt.

Priset för tidsel dagtid är 110 procent och priset för nattid är 85 procent av tidsperiodens pris, med tillägg av vid för tidpunkten gällande marginal (ckWh).

Priset för säsongssel dagtid på vintern är 115 procent och priset för övrig tid är 85 procent av tidsperiodens pris, med tillägg av vid för tidpunkten gällande marginal (ckWh).