Oomi Produktspecifika villkor, konsumenter, Oomi Flex

Villkoren gäller från och med den 15 augusti 2023 

Dessa produktspecifika villkor är en del av kundens avtal med Oomi Oy. 

Oomi Flex

Oomi Flex är ett tidsbundet avtal, där avtalsvillkoren och priserna fastställs enligt överenskommelse när avtalet ingås.

Oomi Flex-avtalets pris består av tre delar: 1) En månatlig grundavgift (€/mån), 2) Elenergins fasta pris (cent/kWh) samt 3) Förbrukningsinverkan (cent/kWh). Priset som kunden betalar för elenergi fastställs på basis av det fasta priset för elenergi (2) och förbrukningsinverkan (3). 

Med Oomi Flex-avtalet fakturerar man utöver för grundavgiften och den fasta energin även för förbrukningsinverkan. Förbrukningsinverkan varierar månatligen på basis av kundens timbaserade elförbrukning och timpriserna för börsel, och den är således inte fast. 

Förbrukningsinverkan (cent/kWh) bestäms på basis av det timvisa regionala priset (cent/kWh) för Finland som publiceras av nordiska elbörsen (Nord Pool AS) och kundens timvisa förbrukning (kWh). 

Förbrukningsinverkan beror på hur kundens förbrukning fördelas mellan förmånligare och dyrare timmar. Förbrukningsinverkan innebär skillnaden mellan medelpriset som viktats med kundens förbrukning och medelpriset för börsel.

Förbrukningsinverkan (cent/kWh) beräknas på följande sätt:

A/B - C, där

A/B = Medelpriset för faktureringsperioden som viktats med förbrukningen (cent/kWh), där:

A = Förbrukningen under varje timme av faktureringsperioden multiplicerad med börspriset för respektive timme (dvs. Nord Pool Spots regionala pris för Finland). Kostnaderna som fås på det sättet adderas (cent).

B = Faktureringsperiodens elförbrukning totalt (kWh).

C = Medelpriset för börsel under faktureringsperioden (cent/kWh).

Förbrukningsinverkan höjer eller sänker priset på elenergi (cent/kWh) som kunden betalar jämfört med det fasta priset, så att priset på elenergi som syns på räkningen är det fasta priset + förbrukningsinverkan. Förbrukningsinverkan känner man till först i efterhand, efter faktureringsperioden.

Om kunden inte har meddelat något annat till Oomi 14 dagar innan det tidsbundna avtalet upphör eller tecknat ett nytt tidsbundet avtal, fortsätter avtalet efter den tidsbundna perioden automatiskt att gälla tills vidare som en produkt och till ett pris som Oomi Oy fastställer separat.

Fördelar och risker med Flex-avtalet

Oomi Flex-avtalets faktureringspris beror på priset på börsel i fråga om förbrukningsinverkan. Priset på börsel varierar timvis och kunden kan sänka sitt eget elpris genom att koncentrera förbrukningen till de förmånligaste timmarna på dygnet. Om förbrukningen koncentreras till de dyraste timmarna höjer förbrukningsinverkan faktureringspriset jämfört med det fasta priset för elenergi som fastställts i avtalet. Om man förbrukar lika mycket el varje timme i månaden så är förbrukningsinverkan noll.

Priset på börsel kan variera kraftigt från timme till timme och månad till månad. Det typiska utfallet för förbrukningsinverkan* har varit:

Förbrukningsinverkans genomsnitt: +1,15 cent/kWh (moms 24 %).

För 67 % av kunderna är förbrukningsinverkan mellan -1,5 ... +3,7 cent/kWh (moms 24 %).

För 95 % av kunderna är förbrukningsinverkan mellan -4,1 ... +6,3 cent/kWh (moms 24 %).

* Sampling ur Oomis kundkrets, 95 procents konfidensintervall, felmarginal +-0,21 cent/kWh. Beräkningsperiod: 1.2.2022–31.1.2023. Under den valda tidsperioden har förbrukningsinverkan varit historiskt stor.