Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Elförsäljningsvillkor (EFV 2014)

Innehåll:
A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten, ansvarsfrågor
B. Fakturering och avbrytande av elförsäljningen
C. Ändring, överföring och upphörande av säljavtal

A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten, ansvarsfrågor

1. Tillämpningsområde och definitioner

1.1. Dessa allmänna avtalsvillkor, elförsäljningsvillkoren (villkoren, förkortas EFV 2014) tillämpas på minutförsäljning av elenergi (nedan elförsäljning) till elanvändare som är anslutna till distributionsnätet. Dessa villkor är en del av elförsäljningsavtalet (säljavtalet) mellan elanvändaren och elförsäljaren angående elförsäljning, enligt vilket användaren köper och säljaren säljer elektrisk energi. Som minutförsäljning av el anses försäljning av el via distributionsnätet direkt till elanvändarna.
1.2. Dessa villkor kan bara enligt särskild överenskommelse i tillämpliga delar tillämpas på en elförbrukningsplats där el även produceras (elförsäljningsavtal för produktionsförbrukningsplats).
1.3. Distributionsnätet är ett elnät vars nominella spänning är mindre än 110 kilovolt.
1.4. Distributionsnätets innehavare (nätinnehavaren) är en sammanslutning eller inrättning som har ett distributionsnät i sin besittning och som utövar tillståndspliktig elnätsverksamhet.
1.5. Anslutningsavtalet är ett avtal mellan nätinnehavaren och ägaren eller innehavaren av en elförbrukningsplats (exempelvis fastighet eller byggnad) som är ansluten till distributionsnätet (abonnenten), om anslutande av elförbrukningsplatsen till nätet och om underhåll av anslutningens möjlighet till elanvändning.
1.6. Med elnätstjänst (nättjänst) avses all den verksamhet som nätinnehavaren utför för att möjliggöra elöverföring mot vederlag i nätinnehavarens elnät.
1.7. Elnätsavtalet (nätavtalet) är ett avtal mellan nätinnehavaren och elanvändaren om den nättjänst som användaren behöver.
1.8. Elleveransavtalet är ett avtal mellan säljaren och användaren där säljaren åtar sig att också svara för nättjänsten. Säljaren avtalar vid behov om nättjänst med nätinnehavaren. Då ett elleveransavtal gäller skall inget separat elnätsavtal eller säljavtal för samma förbrukningsplats finnas. Den tjänst som avses i elleveransavtalet kallas i dessa villkor elleverans. Dessa villkor tillämpas inte på elleveransavtal (se Elleveransvillkoren ELV 2019).
1.9. Elförsäljaren (säljaren) är en person, sammanslutning eller inrättning som säljer el.
1.10. En leverantör med rörligt kontrakt är en säljare som till elanvändaren levererar dennas hela elbehov eller som jämnar ut skillnaden mellan elanvändarens elproduktion och elanskaffning samt elanvändning och elleverans genom att leverera den mängd el som fattas eller motta överskottet timvis (rörlig leverans). En leverantör med fast kontrakt är en säljare som till elanvändaren levererar timvis precis en på förhand överenskommen mängd el (fast leverans).
1.11. Om säljaren har ett betydande marknadsinflytande enligt elmarknadslagen i den nätinnehavares ansvarsområde i vilket förbrukningsplatsen finns och förbrukningsplatsen är utrustad med huvudsäkring på högst 3 x 63 A eller elinköpet till förbrukningsplatsen uppgår högst till 100 000 kWh per år, har säljaren leveransskyldighet mot användaren enligt 67 § i elmarknadslagen.
1.12. Elanvändaren (användaren) köper el av säljaren och nättjänsten av nätinnehavaren huvudsakligen för eget bruk. Användaren kan också vara en abonnent som anskaffar el genom en i sitt anslutningsavtal bestämd anslutningspunkt för andras förbrukning. Flera användare kan förbinda sig till ett säljavtal solidariskt, om avtalsparterna kommer överens om det.
1.13. En användare som är en fysisk person och som anskaffar el huvudsakligen för annat ändamål än för att utöva sin näring, kallas i dessa villkor konsument.
1.14. Med avtalsparter avses i dessa villkor säljaren och användaren.
1.15. Med elprodukt avses i dessa villkor en definition av den servicehelhet som används i elförsäljningen. Definitionen innehåller även uppgifter om avgifter som säljaren debiterar. Elprodukten kan också kallas tariff. De nätprodukter som säljaren erbjuder finns upptagna i produktprislistan. Produktprislistan och en eventuell serviceprislista (prislistorna) utgör en del av säljavtalet. Avtalsparterna kan även särskilt avtala om grunden för prissättningen av elförsäljningen, varvid produktprislistan inte bifogas till säljavtalet (produktprislistan blir då inte en del av säljavtalet).
1.16. Med att sända ett meddelande, till exempel bekräftelse, faktura, meddelande om prisändring eller annat meddelande, avses i dessa villkor också elektronisk utsändning av meddelanden med samma innehåll. Användarens adress eller faktureringsadress kan även vara exempelvis en e-postadress eller annan motsvarande individuell adress som användaren uppger. Att sända elektroniska meddelanden förutsätter att avtalsparterna har kommit överens om det. Med en användare som inte är konsument kan det särskilt avtalas att meddelande om ändring av pris eller andra avtalsvillkor kan läggas ut på internet på en på förhand bestämd adress. Användaren skall också på i förväg överenskommet sätt, t.ex. per e-post eller med ett textmeddelande, få veta att meddelandet finns på internet.
1.17. Med elförsäljningsavtal med leveransskyldighet avses ett försäljningsavtal som med offentliga leveransskyldighetspriser och -villkor ingåtts mellan användaren och en försäljare som är leveransskyldig gentemot honom.
1.18. Med timmätningsapparatur avses fjärravläst apparatur eller en kombination av fjärravlästa apparater som mäter elförbrukningen per timme och registrerar uppgiften i apparaturens minne, så att uppgiften som registrerats kan läsas ur apparaturens minne via ett kommunikationsnät.
1.19. Med ett medel för distanskommunikation avses telefon, post, television, datanät eller något annat medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.
1.20. De centrala bestämmelserna om elmarknaden finns i elmarknadslagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den.

2. Ingående av säljavtal, andra avtal om användarens elanskaffning, påbörjande av försäljningen

2.1. Säljavtalet ingås mellan avtalsparterna antingen tills vidare eller för viss tid.
2.2. Säljavtalet kan ingås, då elförbrukningsplatsen i fråga har ett giltigt anslutningsavtal.
2.3. För att elförsäljningen till användaren skall kunna påbörjas och fortsättas, förutsätts att elförbrukningsplatsens anslutningsavtal och nätavtalet är giltiga och dessutom att användaren har uppfyllt de skyldigheter som nämns i anslutningsavtalet och nätavtalet och att de i de nämnda avtalen ställda tekniska kraven på nättjänsten till elförbrukningsplatsen är uppfyllda. Elförsäljningen kan påbörjas tidigast 14 dagar efter ingåendet av elförsäljningsavtalet, om inte annat avtalats.
2.4. Säljavtalet kan ingås skriftligt, muntligt eller i elektronisk form.
2.4.1. Säljavtalet måste ingås skriftligen, om någondera avtalsparten yrkar på det. Till säljavtalet skall då eventuella prislistor och en länk till en sparbar version av dessa villkor bifogas. De allmänna avtalsvillkoren skall på kundens begäran kostnadsfritt skickas till kunden skriftligen med säljavtalet. Den nätinnehavare till vilken felanmälningar och andra meddelanden om nättjänsten skall göras, skall nämnas i säljavtalet, likaså speciella krav på elmätningen om säljavtalet enligt elmarknadslagen förutsätter sådana. Tillsammans med avtalet skall konsumenten ges information om energiförbrukarens kontrollista samt Energimyndighetens webbadress där listan finns tillgänglig.
2.4.2. Säljavtalet kan ingås i elektronisk form beroende på säljarens produktutbud. Det elektroniska avtalet är bindande, om det är uppgjort på sådant sätt som allmänt krävs av elektroniska avtal.
2.4.3. Om säljavtalet inte ingåtts skriftligen skall säljaren inom den tid som föreskrivs i elmarknadslagen sända användaren en bekräftelse av säljavtalet (bekräftelse) till den faktureringsadress som denna har uppgett eller till någon annan särskilt överenskommen adress. Bekräftelsen tar upp tidpunkten då säljavtalet träder i kraft och innehåller säljavtalets individuella villkor, eventuella prislistor och en redogörelse för användarens anmärkningsfrist och en länk till en sparbar version av dessa villkor. De allmänna avtalsvillkoren skall på kundens begäran kostnadsfritt skickas till kunden skriftligen med bekräftelsen. Ytterligare skall i bekräftelsen nämnas den nätinnehavare till vilken felanmälningar och andra meddelanden om nättjänsten skall göras samt speciella krav på elmätningen, om säljavtalet förutsätter sådana enligt den lagstiftning som gäller elmarknaden. Tillsammans med bekräftelsen skall konsumenten ges information om energiförbrukarens kontrollista samt Energimyndighetens webbadress där listan finns tillgänglig.
2.4.4. Om säljavtalet ingås med en konsument med hjälp av ett medel för distanskommunikation, skall det i säljarens bekräftelse utöver punkt 2.4.3 i tillämpliga delar även innehålla övrig information enligt 6 kap. 9 § i konsumentskyddslagen, inbegripet kostnader som inte ingår i konsumtionsnyttighetens totalpris, villkor för betalning, information om konsumentens rätt att frånträda avtalet och ångerblankett och -anvisning, om säljaren inte redan tidigare har lämnat dem till konsumenten i varaktig form.
2.4.5. Ett säljavtal som inte ingåtts skriftligen har trätt i kraft och fortgår med de villkor som nämns i bekräftelsen, förutom i följande fall:
• Användaren meddelar säljaren inom tre veckor efter att bekräftelsen har sänts eller inom en i bekräftelsen nämnd tidsfrist, som är minst tre veckor efter sändningen, att han anser de i bekräftelsen nämnda eller förklarade villkoren avtalsstridiga. Under tiden mellan avtalets ingående och användarens meddelande tillämpas avtalsvillkoren i bekräftelsen om inte annat påvisas eller
• Konsumenten frånträder avtalet i enlighet med ångerrätten vid distans- och hemförsäljning enligt konsumentskyddslagen. Om konsumenten när avtalet återgår har använt el, som i avräkningen av elhandeln inte kan överföras på konsumentens tidigare säljare, ska konsumenten betala säljaren en skälig ersättning för den nytta konsumenten erhållit. Priset bestäms enligt avtalsvillkoren i bekräftelsen om inte annat påvisas.
2.5. Avtalshandlingarna utgör innehållet i säljavtalet. Om innehållet i säljavtalet och de där nämnda handlingarna är motstridiga sinsemellan, tillämpas och tolkas handlingarna i följande ordning:
1) Individuella avtalsvillkor
2) Eventuella prislistor
3) Allmänna avtalsvillkor (dessa villkor).
2.6. Säljaren och användaren kan komma överens om ändringar i dessa villkor. Överenskommelsen kan dock inte avvika från dessa villkor till nackdel för konsument.
2.7. En användare som omfattas av leveransskyldighet har rätt att byta elprodukt, med rimliga begränsningar som grundar sig på elproduktens natur och som framställs i produktprislistan. Utbytesbegränsningen kan gälla högst 12 månader. Man kan inte att byta mot en produkt som skall dras in.
2.8. Säljaren ombesörjer anmälningar som förutsätts av avräkning av elhandeln i enlighet med elmarknadslagstiftningen.
2.9. Tidsmässiga begränsningar i tillgången på el (och annan styrning av elanvändningen)
2.9.1. Begränsningar i tillgången på el (eller annan styrning), som användaren eventuellt tidigare har kommit överens om med nätinnehavaren eller i ett elleveransavtal, fortsätter om inte användaren avtalar annat med nätinnehavaren. En användare som inte är konsument skall separat meddela säljaren om han har kommit överens med nätinnehavaren om en begränsning i tillgången på el som inte är allmänt tillämpad i branschen.
2.9.2. Om användaren och säljaren med rörligt kontrakt avtalar därom, har säljaren rätt att individuellt begränsa användarens eltillförsel (eller annars styra elanvändningen). De begränsningar man kommit överens om skall definieras noggrant.
2.9.3. Om den önskade begränsningen av eltillförseln (eller annan styrning av elanvändningen) skall utföras med hjälp av nätinnehavarens installationer eller anläggningar, kan den inte utföras utan att begränsningen (eller styrningen) är lämpad för nätinnehavarens styrningssystem och överenskommelse om installationer, styrningsprinciper och underhåll av anläggningarna har träffats med nätinnehavaren.
2.9.4. Om det är fråga om uppvärmning av en bostad huvudsakligen med direkt elvärme, kan sådant avtal inte ingås, att värmeelementens spänningslösa tid skulle bli längre än 1,5 timmar åt gången och sammanlagt längre än 5 timmar i dygnet. Varje enskild spänningslös period skall åtföljas av en period med spänning, som är minst lika lång som den spänningslösa.
2.9.5. Användaren kan inte framlägga krav mot säljaren på grund av begränsningar (eller styrning) som verkställts i enlighet med dessa villkor och individuellt avtal. Om det är fråga om sådant fel i elförsäljningen som avses i 5.7, ansvarar säljaren dock för felet inför användaren.
2.10. Användaren är skyldig att meddela om ändringar som påverkar säljavtalet och som rör exempelvis användaren, förbrukningsplatsen, faktureringsadressen eller någon annan adress till vilken avtalsparterna har kommit överens om att säljaren sänder bekräftelser, meddelanden om prisändringar och andra meddelanden.

3. Säkerhet eller förskottsbetalning

3.1. Då säljavtalet ingås har säljaren rätt att av användaren, som inte är en konsument, kräva en säkerhet eller förskott för att de fordringar som baserar sig på säljavtalet kommer att betalas. Om säljavtalet ingås mellan samma avtalsparter bara på grund av byte av elförbrukningsplats eller uppsägning av elleveransavtalet utan samtidiga ändringar i elanvändning eller andra omständigheter, kan säkerhet krävas endast enligt punkt 3.2.
3.2. När nättjänsten har inletts har säljaren rätt att av användaren, som inte är en konsument, kräva säkerhet eller förskott för att de fordringar som baserar sig på säljavtalet blir betalda, om användaren i väsentlig mån har försummat sin betalningsskyldighet som baserar sig på detta eller annat säljavtal eller elleveransavtal och betalningsskyldigheten inte med fog har gjorts stridig, eller om det framgår av användarens kreditupplysningar att användaren är uppenbart oförmögen att klara av de avgifter som grundar sig på försäljningsavtalet.
3.3. Säljaren kan av en konsument kräva en skälig säkerhet eller förskott då säljavtalet ingås och när säljavtalet är i kraft. Då säljavtalet är i kraft kan säkerhet eller förskott krävas endast om konsumenten väsentligen har försummat sin betalningsskyldighet. Säljaren ska både vid ingåendet av säljavtalet och när avtalet är i kraft ha ytterst vägande skäl för att kräva säkerhet eller förskott. Ytterst vägande kan vara till exempel:
• konsumentens elförsäljning har avbrutits på grund av betalningsförsummelse;
• säljaren har förfallna fordringar på konsumenten i anslutning till elförsäljning eller elleverans och fordringarnas belopp kan anses betydande i förhållande till den fakturerade elförsäljningens belopp; eller
• det framgår av konsumentens kreditupplysningar att konsumenten är uppenbart oförmögen att klara av de avgifter som grundar sig på säljavtalet.
3.4. Vid ingående av ett säljavtal hävs avtalet med omedelbar verkan utan särskild anmälan, om säkerheten eller förskottet inte har betalats inom utsatt tid. Avtalet hävs även om elleveransen till förbrukningsplatsen har inletts. Användaren är skyldig att betala avtalsenligt pris för den el han använt innan avtalet hävdes.
3.5. Säljaren har rätt att använda säkerheten eller förskottet för betalning av sina fordringar som härrör av elförsäljningen eller tidigare elleverans till samma förbrukningsplats, upplupna dröjsmålsräntor och skäliga indrivningskostnader. Om säljaren använder säkerheten eller förskottet eller en del därav till att betala sina fordringar, har säljaren rätt att kräva att användaren kompletterar säkerheten eller förskottet till det belopp som nämns i 3.7, om avtalsförhållandet fortgår.
3.6. Säljaren betalar ingen ränta på säkerheten eller förskottet.
3.7. Till sitt belopp kan säkerheten eller förskottet vara högst så stort som elförsäljningsfakturan för tiden mellan debiteringsperiodens början och den tidpunkt då elförsäljningen avbryts (definierad enligt 7.1–7.5), om inte annat har avtalats med annan användare än en konsument eller användare som omfattas av elleveransskyldighet. Säljfakturan beräknas enligt en uppskattning av användarens elförbrukning. Uppskattningen kan beräknas enligt den period då elförbrukningen är som störst.
3.8. Säljaren skall återställa säkerheten till användaren då säljavtalet har upphört, omedelbart då slutfakturan har betalats och användarens eventuella andra plikter är fullgjorda. När avtalet förblir i kraft skall säkerheten återställas senast två år (till en konsument ett år) efter att den har getts. Säkerheten återställs inte medan avtalet är i kraft, om användaren sedan säkerheten ställts väsentligen har försummat sina betalningar. Säkerheten eller en del därav återställs dock inte medan avtalet är i kraft eller när det upphör, om säljaren kan kräva att hela säkerheten eller en del därav används för att kvittera förfallna fordringar som härrör av användarens övriga giltiga och avslutade elförsäljnings- eller elleveransavtal samt upplupna dröjsmålsräntor och skäliga indrivningskostnader. Om användaren inte är en konsument och inte omfattas av leveransskyldighet, kan användaren och säljaren även avtala annat om återställandet av säkerheten. Förskott används till att betala avgifter som förfaller under den tid som i denna punkt fastställs för återställande av förskottet.
3.9. Om överlåtelse av säkerhet görs en skriftlig bekräftelse. Förskott kan också nämnas i avtalsbekräftelsen.
3.10. Säljaren har rätt att realisera den ställda säkerheten på det sätt som han finner bäst för betalning av sina förfallna fordringar.
3.11. I stället för att lämna säkerhet eller förskott kan användaren och säljaren komma överens om att de i säljavtalet bestämda avgifterna betalas i förskott. Om återvändo till sedvanligt betalningsschema gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 3.8.
3.12. Det är inte frågan om sådant förskott som avses i detta kapitel eller om förskott som avses i 3.11, om användaren bland till buds stående alternativ (alternativa elprodukter eller betalningssätt) väljer ett arrangemang med tyngdpunkten på betalning i förskott.

4. Om nätinnehavarens rättigheter och skyldigheter vid elförsäljningen samt annat i anslutning till nättjänsten

4.1. Nätinnehavaren har rätt att förutsätta att användarens elinstallationer och elapparater fyller krav som ställs i lagstiftning, myndighetsföreskrifter och användarens nätavtal samt andra tekniska krav från nätinnehavaren.
4.2. Användaren skall anmäla till nätinnehavaren fel eller störning som han observerat i elanläggningar, i nättjänsten eller i elförsäljningen. Om felet eller störningen faller inom ramen för säljarens reparationsskyldighet, skall säljaren ofördröjligen efter att ha fått kännedom om anmälan vidta åtgärder för att avhjälpa felet eller störningen. Om det är fråga om ett fel i nättjänsten, ansvarar nätinnehavaren för felet inför användaren. Nätinnehavaren svarar inte för felet, om nätinnehavaren inom skälig tid efter att ha fått kännedom om kravet uppger för användaren den säljare som svarar för felet, vilken åtar sig skadeståndet eller prisavdraget för felet.
4.3. Nätinnehavaren bär ansvaret för att ordna mätning och meddela mätdata till de olika parterna i elhandeln (se kapitel 6).
4.3.1. I nätavtalet avtalas om hur elmätningen ordnas, om dess noggrannhet, om hur fel i den rättas till och om hur den kontrolleras samt om hur mätarna avläses. Nätinnehavaren kan dessutom ge ut föreskrifter i anslutning till dessa med iakttagande av bestämmelser i lagstiftningen om mätning och justering och i nätavtalet.
4.4. Elförsäljningen sker med hjälp av de arrangemang för mätning och annat som berör elleveransen som finns på förbrukningsplatsen, inklusive den begränsning av elanvändningen som avses i 2.9–2.9.4, om inte lagstiftningen eller standarder inom branschen förutsätter något annat eller om inte annat särskilt överenskommits.
4.5. Nätinnehavaren har enligt villkoren i nätavtalet med användaren rätt att i vissa fall avbryta nättjänsten eller reglera eltillförseln. Säljaren svarar inte för eventuell skada som sådant avbrott eller sådan reglering kan förorsaka användaren. Från användarens synpunkt har avbrott i nättjänsten och avbrott i elförsäljningen samma verkan: eltillförseln till förbrukningsplatsen upphör helt, delvis eller tidvis.

5. Dröjsmål, fel och ansvarsfrågor

5.1. Om elförsäljningen inte påbörjas vid överenskommen tidpunkt på grund av ett fel som säljaren bär ansvaret för, ersätter säljaren den skada som beror på dröjsmålet i enlighet med bestämmelserna i 5.3–5.4 och 5.8–5.14. Användaren är skyldig att betala de avgifter som grundar sig på säljavtalet först efter det att elförsäljningen har påbörjats. Sedan elförsäljningen har påbörjats, har användaren rätt att låta bli att betala sådan del av avgiften som behövs som säkerhet för ersättningskrav som grundar sig på dröjsmålet. Innehållningsrätten verkställs enligt 5.2–5.2.1.
5.2. Säljaren drar av de elförsäljningsavgifter som influtit under det dröjsmål som kommit till säljarens kännedom, från den faktura som sänds efter att ärendet klarats upp. Om det inte längre är möjligt att göra avdrag på fakturan till exempel därför att avtalsförhållandet har upphört, återsänds beloppet på annat sätt.
5.2.1. Om användaren vill säkra att den för dröjsmålstiden influtna avgiften som avses i 5.2 dras av från hans faktura, skall han underrätta säljaren om sitt krav på detta. Vid behov kan nätinnehavaren begära att kravet kompletteras skriftligt.
5.3. Skada som beror på dröjsmål ersätts inte, om säljaren påvisar, att dröjsmålet berodde på ett hinder som stod utom säljarens möjlighet att påverka, om det inte är rimligt att förutsätta att säljaren kunde ha beaktat hindret då säljavtalet ingicks och om säljaren inte rimligen kunde ha lyckats undvika eller övervinna dess följder.
5.4. Om dröjsmålet beror på tredje part som säljaren har anlitat för att fullgöra säljavtalet, befriar sig säljaren från sin skadeståndsplikt bara om denna tredje part skulle vara fri från ansvar i enlighet med 5.3. Nätinnehavaren svarar för sitt eventuella dröjsmål enligt nätavtalet direkt inför användaren.
5.5. Säljaren svarar inte för fel i nättjänsten (avbrott eller kvalitetsavvikelser i strid med nätavtalet). Användaren bör meddela sina eventuella krav till följd av avbrott eller kvalitetsavvikelser till nätinnehavaren inom skälig tid efter det att han varseblev eller borde ha varseblivit felet och han hade nödvändiga uppgifter om nätinnehavaren för att kunna framlägga kravet.
5.6. Säljarens tjänst är felaktig, om konsumentens fakturering är felaktig eller fördröjd och felet eller dröjsmålet inte kan anses ringa.
5.6.1. En konsument har rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet.
5.6.2. Säljaren ersätter konsumenten för skada som orsakats av fel eller dröjsmål i faktureringen i enlighet med 5.6.3–5.6.5 och 5.8–5.14.
5.6.3. Det anses inte utgöra fel eller dröjsmål i faktureringen, om säljaren grundar sin fakturering på en uppskattning enligt 6.1.3.
5.6.4. Säljaren ansvarar inte för fel och dröjsmål i faktureringen som beror på nätinnehavaren.
5.6.5. Säljaren ansvarar inte för fel och dröjsmål i faktureringen som beror på tredje part, om säljaren kan påvisa att felet eller dröjsmålet berott på sådana omständigheter utanför dennes kontroll vars följder säljaren inte heller skäligen skulle ha kunnat undvika eller förhindra.
5.7. Säljaren ersätter användaren för skada som orsakats av att eltillförseln avbryts eller upphör endast, om eltillförseln till användaren avbryts eller upphör i strid med säljavtalet av en orsak på säljarens sida. Säljaren ersätter då användaren för den skada som detta förorsakat i enlighet med 5.8–5.14. I enlighet med nämnda punkter ersätter säljaren användaren ocksåför skada som beror på felaktiga uppgifter som säljaren gett då avtalet ingicks till exempel om mätningskrav som tillämpas på förbrukningsplatsen.
5.8. Säljaren ersätter användaren för skada som definieras ovan i detta kapitel, på grunder och med begränsningar som nämns nedan i detta kapitel.
5.9. Användaren har rätt till skadestånd för indirekt skada bara om dröjsmålet eller felet beror på vårdslöshet på säljarens sida. Om användaren inte är en konsument och annat inte har överenskommits mellan avtalsparterna, är maximibeloppet för säljarens skadestånd för de indirekta skadorna dock ett belopp som motsvarar användarens försäljningsavgifter sammanlagt för ett år, dock högst 8.500,00 euro. Om säljaren har gjort sig skyldig till uppsåtlighet eller grov vårdslöshet, tillämpas ingen begränsning för maximibeloppet för skadeståndet.
5.10. Som indirekt skada anses i dessa villkor:
5.10.1. inkomstförlust som förorsakas användaren på grund av dröjsmål eller fel eller åtgärder till följd av dessa;
5.10.2. skada som beror på skyldighet som grundar sig på något annat avtal;
5.10.3. väsentlig förlust av förbrukningsplatsens bruksnytta, om förlusten dock inte medför direkt ekonomisk skada, samt annan jämförbar väsentlig olägenhet;
5.10.4. skada på egendom som någon annan användare än en konsument lidit, om skadan beror på avbrott i elförsäljningen som orsakat funktionsstörning i användarens apparater eller anläggningar, fått dem att stanna eller avbrutit användarens verksamhet, eller ekonomisk följdskada eller förlust av samma orsak; och
5.10.5. annan liknande skada som är svår att förutse.
5.11. En konsument är berättigad till skadestånd också för skada som vållats hans familj eller familjemedlem på samma grunder som för skada som träffat honom själv.
5.12. För att förhindra skada och då sådan sker eller hotar, skall avtalspart alltid vidta alla sådana åtgärder för att avvärja eller begränsa skadan som man rimligen kan kräva och förvänta sig. Om användaren med sin verksamhet förorsakar skadan, är säljaren inte skyldig till skadestånd.
5.13. Om användaren försummar sin skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada, får han själv ansvara för skadan till denna del. Om användarens försummelse kan anses ringa, kan emellertid den del som faller på användarens ansvar nedsättas till denna del. Skada som har vållats avtalspart genom begränsande av sådan skada som ersätts enligt dessa villkor skall ersättas.
5.14. Säljaren är inte skyldig att med stöd av dessa villkor ersätta sådan skada, som skall ersättas användaren eller någon annan part på annan grund, till exempel i samband med nättjänsten.
5.15. Om dröjsmål eller avbrott i elförsäljningen beror på en orsak som är på användarens sida och som kan räknas som hans vårdslöshet, är användaren skyldig att ersätta säljaren annan än indirekt skada. Säljarens indirekta skador anses vara de skador som kan jämföras med de i 5.10.1–5.10.5 avsedda indirekta skador som vållas användaren.

B. Fakturering och avbrytande av elförsäljningen

6. Fakturering och betalning

6.1. Säljaren fakturerar användaren för elförbrukningen i enlighet med säljavtalet. På fakturering av fast leverans tillämpas inte punkterna 6.1.1–6.1.3, 6.6.1 eller 6.6.4. Om behandling av extra fast leverans kan överenskommas i säljavtalet för rörlig leverans.
6.1.1. Säljarens fakturering baserar sig på de uppgifter om eller uppskattningar av elförbrukningen som nätinnehavaren meddelar och upprätthåller, om ej annat avtalas.
6.1.2. Om det finns en timmätningsapparat eller någon annan fjärravläst mätanordning på förbrukningsplatsen, grundar sig faktureringen på den uppmätta elförbrukningen, om inte annat avtalats. Om elmätningen på förbrukningsplatsen sker med en mätanordning som inte är fjärravläst, grundar sig faktureringen på användarens uppskattade elförbrukning, om inte annat avtalats. Den uppskattade faktureringen utjämnas enligt meddelad eller avläst mätarställning minst fyra gånger per år (avläsnings- eller utjämningsfaktura), om inte annat avtalas.
6.1.3. Faktureringen kan baseras på uppskattning enligt tidigare elförbrukning, om nätinnehavaren eller säljaren inte får uppgift om mätarställningen.
6.2. I fakturans innehåll följs elmarknadslagen och de författningar och bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen.
6.3. Mellan den dag då fakturan avsänds och förfallodagen skall det vara minst två veckor. Om användaren inte är en konsument kan avtalsparterna också avtala om kortare förfallotid.
6.4. Användaren är skyldig att betala faktura som säljaren sänt senast på den förfallodag som står på fakturan. Fakturan sänds till den faktureringsadress som användaren har uppgett. Användaren svarar för att fakturan blir betald oberoende av vart han har bett att få fakturan sänd.
6.5. För eventuella försenade betalningar har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om fakturans förfallodag och det belopp som skall betalas är förut bestämda, debiteras dröjsmålsränta från och med förfallodagen. Om förfallodagen och/eller beloppet som skall betalas på en faktura till en konsument inte har bestämts i förväg, kan dröjsmålsränta debiteras tidigast 30 dagar efter att fakturan sänts. För skriftlig påminnelse och avbrottsvarsel kan dessutom en skälig avgift som motsvarar kostnaderna tas ut i enlighet med säljavtalet.
6.6. Till följd av fel i faktureringen, mätningen eller mätaravläsningen har säljaren eller i de fall som nämns under 6.6.4 nätinnehavaren rätt till tilläggsdebitering och användaren rätt till kreditering i enlighet med följande punkter:
6.6.1. Om mätfelet har konstaterats vara större än vad som är acceptabelt enligt nätavtalet mellan användaren och nätinnehavaren, beaktas detta också i faktureringen enligt säljavtalet så att krediteringen eller tilläggsdebiteringen betalas på basis av säljarens uppskattning som är grundad på kontroll av mätutrustningen, användarens konstaterade elförbrukning vid olika tider och andra uppgifter.
6.6.2. Avtalsparterna kan kräva att få sina fordringar som baserar sig på fel som nämns i 6.6 för de tre senaste åren.
6.6.3. En konsument kan dock kräva sina fordringar som nämns i 6.6 för felets hela verkningstid, dock inte för mer än tio år, om tidpunkten då felet uppkom och dess inverkan på debiteringen kan konstateras i efterhand.
6.6.4. Nätinnehavaren svarar i stället för säljaren för att rätta till användarens fakturering, om
• det har gått mer än tre år sedan felet i faktureringen inträffat och kunden meddelats om det; eller om
• kundrelationen mellan kunden och säljaren har upphört tidigare än sex veckor innan felet upptäcktes,
och de uppgifter om elförbrukningen som nätinnehavaren har gett säljaren till grund för faktureringen är oriktiga jämfört med den faktiska elförbrukningen på grund av fel i mätningen eller mätaravläsningen eller fel i ett meddelande från nätinnehavaren (dock inte på grund av avvikelse i uppskattningen).
Om prissättningen av här avsedd tilläggsdebitering eller kreditering föreskrivs i avtalsvillkoren för nätavtalet.
6.6.5. Ingen ränta utgår för tilläggsdebiteringen eller krediteringen enligt de föregående punkterna för den tid som räntan skulle ha influtit. Användaren skall beviljas skälig betalningstid för betalning av tilläggsdebiteringen. Om inte användaren inom den beviljade tiden betalar räkningen för tilläggsdebiteringen, kan en i räntelagen föreskriven dröjsmålsränta tas ut för den överskridna tiden.
6.7. Användaren är skyldig att betala också för sådan uppmätt eller konstaterad elförsäljning, som har förorsakats av fel i elinstallationer eller elapparater och elanläggningar inom elanvändarens ansvarskrets.
6.8. Konsumenten skall tillställas en slutfaktura inom sex veckor efter det att elförsäljningen till konsumenten har upphört.
6.8.1. Om säljaren är skyldig att kreditera konsumenten på grundval av slutfakturan, skall krediteringen betalas till kunden senast inom två veckor efter att den information som behövs för betalning av krediteringen har tillställts säljaren.

7. Avbrytande av elförsäljningen

7.1. Säljaren har rätt att avbryta den elförsäljning som avses i säljavtalet (användarens eltillförsel) om användaren väsentligen försummar att betala säljarens fordringar eller annars i väsentlig grad har försummat sina skyldigheter som baserar sig på säljavtalet. Nätinnehavaren verkställer på säljarens beställning avbrott i elförsäljning enligt rörligt kontrakt. Ett avbrott i elförsäljning enligt fast leverans innebär, att den tidigare andelen av fast leverans skall täckas och faktureras av säljaren från och med avbrottet. Ett avbrott i fast leverans leder inte till åtgärder från nätinnehavarens sida.
7.2. Säljaren sänder till användaren en skriftlig påminnelse om att rätta till avtalsbrottet, d.v.s. att betala den förfallna fordran eller att rätta till annan försummelse inom den tid som anges i påminnelsen och som är minst två veckor från det datum då påminnelsen sändes. Om en avgiftsbelagd påminnelse sänds till användare som är en konsument kan påminnelsen sändas tidigast två veckor efter den ursprungliga förfallodagen. Om användaren trots påminnelsen inte rättar till sin avtalsförsummelse inom utsatt tid, sänder säljaren ett skriftligt varsel om avbrott till användarens faktureringsadress eller till någon annan särskilt överenskommen adress. På avbrottsvarslet anges tidpunkten då elförsäljningen kommer att avbrytas. Användaren måste rätta till avtalsbrottet i god tid före den angivna tiden för att undgå avbrottet. Avbrottsvarslet sänds till användarens adress minst två veckor före avbrottet i elförsäljningen. Avbrottet kan verkställas tidigast fem veckor efter den ursprungliga förfallodagen eller från det att användaren för första gången hade meddelats om annat avtalsbrott och om behovet att rätta till det. Om en avgiftsbelagd påminnelse har skickats till en användare som är en konsument kan avbrottet verkställas tidigast sex veckor efter den ursprungliga förfallodagen.
7.3. Om betalningsförsummelsen har berott på betalningssvårigheter som användaren har råkat i på grund av allvarlig sjukdom, arbetslöshet eller annan särskild omständighet huvudsakligen utan egen förskyllan, kan elförsäljningen inte avbrytas förrän tre månader efter fakturans förfallodag. Användaren skall informera säljaren om hindret att betala fakturan så snart användaren fått kännedom om det, och såvitt möjligt före fakturans förfallodag.
7.4. Elförsäljningen till en konsument eller en bostadsfastighet kan dock inte avbrytas, om inte en sådan användares obetalda avgifter är minst 250 euro eller om det inte har gått minst tre månader från förfallodagen för den äldsta obetalda fakturan.
7.5. Elförsäljningen får inte avbrytas på grund av betalningsförsummelse i en byggnad eller del av byggnad som används som stadigvarande bostad, om uppvärmningen är beroende av el, mellan början av oktober och slutet av april, innan fyra månader har förflutit från förfallodagen för den försummade betalningen.
7.6. Om användarens betalningsförsummelse beror på övermäktigt hinder, kan elförsäljningen inte avbrytas så länge hindret kvarstår.
7.7. Om elförsäljningen avbryts av en orsak som beror på användaren eller nätinnehavaren, befrias användaren inte från sina betalnings- eller andra skyldigheter gentemot säljaren.
7.8. Säljaren har rätt att debitera användaren på en skälig avgift enligt gällande prislista för skriftlig påminnelse och skriftligt varsel om avbrott. Användaren är skyldig atttill säljaren betala för avbrott i elförsäljningen och återinkoppling de avgifter som bestäms i användarens nätavtal (motsvarande avgifterna för avbrott i nättjänsten och återinkoppling), som säljaren har fått betala, plus eventuella skäliga behandlingskostnader i enlighet med säljarens prislista.
7.9. Elförsäljningen fortsätter efter att anledningen till avbrottet har avlägsnats. Säljaren är dock inte skyldig att återuppta elförsäljningen (återinkoppla elen) förrän användaren har betalat de avgifter och kostnader som föranletts av betalningspåminnelsen och andra åtgärder i anslutning till frånkopplingen och återinkopplingen samt säljarens förfallna fordringar och krävd säkerhet. Säljaren och användaren kan särskilt avtala om att elförsäljningen påbörjas på nytt redan innan den krävda säkerheten förfaller. I detta fall kan elförsäljningen avbrytas med omedelbar verkan utan särskilt meddelande, om säkerheten inte har betalats senast på förfallodagen.
7.10. Elleveransen kan avbrytas eller annars styras i enlighet med 2.9–2.9.4
7.11. Om säljaren eller någon inom säljarens ansvarskrets drabbas av en väsentlig störning i elproduktionen, elnätsverksamheten eller elöverföring över riksgränsen eller annan orsak som inte beror på säljaren (såsom krigs- eller annan krissituation, arbetstvist eller exceptionellt naturförhållande), och detta föranleder ett avbrott i användarens eltillförsel, kan användaren inte resa krav mot säljaren för den tid som störningen eller orsaken bestod.

C. Ändring, överföring och upphörande av säljavtal

8. Ändring av avtalsvillkor och priser

8.1. Avtalsparterna kan tillsammans komma överens om ändringar i ett individuellt säljavtal. Om inte annat har överenskommits, tillämpas vad som föreskrivs i 2.4–2.4.5.
8.2. Användaren och säljaren kan komma överens om att priset binds till ett referensvärde som avtalsparterna inte har möjlighet att påverka och som bestäms separat. I säljavtalet definieras då hur referensvärdets inverkan beaktas. Det beaktande av referensvärdets inverkan som avses i denna punkt är inte en sådan ändring av pris eller annat avtalsvillkor som avses nedan.
8.3. Säljaren har rätt att ändra avtalsvillkoren och priserna i säljavtalet, om orsaken är:
• säljarens elanskaffningskostnader;
• förändringar i kostnader på grund av begränsningar i överföringskapaciteten; eller
• förändringar i arbetskrafts- eller andra driftskostnader i anslutning till elförsäljningen och • förändringar i kostnaderna för andra funktioner som är nödvändiga för att kunna verkställa elförsäljningen.
Villkoren i säljavtalet kan inte på basis av denna punkt ändras så att innehållet i säljavtalet förändras väsentligt. Ett säljavtal för viss tid kan dock inte ändras på basis av denna punkt.
8.4. Säljaren har rätt att ändra avtalsvillkoren och priserna, om ändringen baserar sig på en ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut, som säljaren inte kan ha räknat med då säljavtalet ingicks.
8.5. Säljaren kan ändra priserna och andra avtalsvillkor även på basis av en sådan lagändring eller ett sådant myndighetsbeslut som har varit känt då avtalet ingicks, förutsatt att ändringen inte väsentligen ändrar på priserna eller annat centralt innehåll i säljavtalet.
8.6. Säljaren har ytterligare rätt att ändra avtalsvillkoren och priserna, om särskild orsak därtill föreligger,
• till följd av en väsentlig förändring i förhållandena;
• på grund av att föråldrade avtals- eller prissättningsarrangemang moderniseras;
• för att kunna vidta nödvändiga energibesparingsåtgärder.
Denna punkt tillämpas inte på ett tidsbundet säljavtal.
8.7. Säljaren har rätt till sådana mindre ändringar av avtalsvillkoren, som inte inverkar på det centrala innehållet i avtalsförhållandet.
8.8. Säljaren skall sända användaren ett meddelande om hur och när priserna eller andra avtalsvillkor ändras och om grunden för ändringen. I meddelandet skall det också uppges om avtalspart har rätt att säga upp säljavtalet. Om orsaken är någon annan än ändring i lagstiftning eller myndighetsbeslut, får ändringen träda i kraft tidigast två veckor, för en konsuments del en månad, efter det att meddelandet sänts ut. Meddelandet sänds till användarens faktureringsadress eller till någon annan särskilt överenskommen adress och kan exempelvis ingå i en faktura till användaren.
8.9. Om ändringen baserar sig på en ändring av lagstiftningen eller ett myndighetsbeslut, har säljaren rätt att verkställa ändringen från den dag då ändringen eller beslutet trädde i kraft. Om det är fråga om en ändring till användarens förfång kan ändringen även verkställas senare vid en tidpunkt som säljaren bestämmer. Säljaren skall meddela användaren om ändringar på dessa grunder så snart som möjligt.

9. Överföring av elförsäljningsavtal

9.1. Användaren kan inte överföra säljavtalet till tredje part.
9.2. Säljaren har rätt att överföra säljavtalet till en annan säljare. Villkoren i säljavtalet kan inte ändras vid överföringen. Den nya säljaren skall underrätta användaren om överföringen senast i samband med den första fakturan.
9.3. Ett säljavtal som omfattas av leveransskyldighet kan inte överföras från ett eldriftställe till ett annat. Ett säljavtal som inte omfattas av leveransskyldighet gäller fortfarande trots flyttning eller annat byte av eldriftställe, om det finns överenskommelse därom eller om inte säljavtalet sägs upp på det sätt som bestäms i 10.2.3 eller 10.4.1.

10. Upphörande av säljavtal

10.1. Då anslutningsavtalet gått ut, upphör också säljavtalen för den elförbrukningsplats som avses i anslutningsavtalet.
10.2. Ett säljavtal för viss tid upphör då den avtalade tiden gått ut eller på grund av hävning, om ej annat föranleds av 10.2.1–10.2.5:
10.2.1. Om inte annat avtalats fortsätter ett säljavtal för viss tid efter avtalstidens utgång som ett avtal som ingåtts tillsvidare, om inget nytt säljavtal har ingåtts mellan säljaren och användaren eller om ingendera avtalsparten har sagt upp avtalet med två veckors uppsägningstid.
10.2.2. En konsument får säga upp ett elleveransavtal som har ingåtts för viss tid för över två år utanför leveransskyldigheten med två veckors uppsägningstid, när det har varit i kraft i två års tid.
10.2.3. Utanför leveransskyldigheten kan även ett sådant säljavtal för viss tid ingås som fortsätter att gälla en ny avtalsperiod, om inte en avtalspart meddelar sin önskan att frigöra sig från avtalet. Säljaren skall sända konsumenten ett meddelande om att en ny avtalsperiod börjar minst en månad före den tidpunkt då konsumenten senast kan frigöra sig från avtalet för den nya avtalsperioden. Den rätt som konsumenten enligt föregående punkt har att säga upp ett säljavtal för viss tid börjar när två år gått efter att den första avtalsperioden enligt samma avtal hade börjat. När ett avtal för viss tid som ingåtts för två år eller längre tid går ut krävs konsumentens uttryckliga samtycke för att ingå ett nytt avtal för viss tid.
10.2.4. Vardera avtalsparten får dock alltid med två veckors uppsägningstid säga upp ett säljavtal för viss tid utanför leveransskyldigheten, när förbrukningsplatsen byts ut till exempel på grund av att användaren flyttar, om inte annat har avtalats.
10.2.5. En konsument får säga upp ett säljavtal för viss tid, om konsumentens behov av elanvändning har förändrats väsentligt på grund av att konsumenten insjuknat allvarligt eller en nära anhörig dött eller av därmed jämförbara vägande skäl och om säljavtalets fortgång skulle vara oskälig för konsumenten.
10.3. Om ett säljavtal för viss tid upphör före den utsatta tiden av en orsak som beror på användaren i andra än de i 10.2.1–10.2.5 nämnda fallen, har säljaren rätt att av användaren ta ut ett skäligt avtalsvite, om avtalsparterna särskilt har avtalat om detta och om dess belopp i ett individuellt säljavtal.
10.4. Ett säljavtal som gäller tills vidare upphör på grund av uppsägning eller hävning.
10.4.1. Vardera avtalsparten kan säga upp ett säljavtal utanför leveransskyldigheten med två veckors uppsägningstid, om inte annat har avtalats. Säljarens uppsägningstid kan inte med avtal förkortas till mindre än två veckor.
10.4.2. Användaren kan alltid säga upp ett säljavtal som omfattas av leveransskyldighet med två veckors uppsägningstid.
10.4.3. Säljaren kan inte säga upp en konsuments säljavtal som omfattas av leveransskyldighet. Säljaren kan säga upp en annan användares säljavtal med tre månaders uppsägningstid, om det på grund av en lagändring eller en väsentlig förändring i omständigheterna är oskäligt från säljarens synpunkt att fortsätta att låta säljavtalet gälla.
10.5. Användaren har rätt att häva säljavtalet om påbörjandet av elförsäljningen har fördröjts med över ett dygn från den överenskomna tidpunkten eller om elförsäljningen har varit avbruten i mer än ett dygn, förutsatt att dröjsmålet eller avbrottet inte beror på ett övermäktigt hinder eller en omständighet som beror på nätinnehavaren.
10.6. Säljaren har rätt att häva säljavtalet,
10.6.1. om användaren väsentligen har brutit mot sina skyldigheter enligt säljavtalet och kontraktsbrottet inte har rättats till inom en skälig tidsfrist som säljaren skriftligt har meddelat;
10.6.2. om användaren har gjort sig skyldig till tillgrepp av el eller uppsåtlig skadegörelse på utrustning som nätinnehavaren eller säljaren ansvarar för;
10.6.3. om elleveransen till elförbrukningsplatsen har avbrutits på grund av användarens betalningsförsummelse eller annan avtalsförsummelse och avbrottet har varat minst en månad, eller om avbrottet av skäl som beror på användaren eller nätinnehavaren inte har kunnat tekniskt verkställas, om det har gått minst en månad sedan förutsättningarna för avbrytande uppfyllts; eller
10.6.4. om nätinnehavaren har hävt nätavtalet för förbrukningsplatsen
10.7. På grund av en konsuments betalningsdröjsmål kan säljavtalet hävas bara i det fall som beskrivs i 10.6.3.
10.8. Säljaren sänder användaren ett skriftligt meddelande om hävning av säljavtalet, där orsaken till hävningen och den tidpunkt då säljavtalet upphör skall nämnas.
10.9. Användaren har rätt att säga upp säljavtalet med två veckors uppsägningstid inom 15 dagar (konsumenten inom 30 dagar) efter att ha fått underrättelse om att villkoren eller priserna har ändrats. Då gäller de ändrade villkoren eller priserna inte användaren utom i det fall att ändringen beror på myndighetsbeslut eller lagändring.

11. Avgörande av tvister

11.1. En konsument har rätt att föra meningsskiljaktigheter om tolkningen av detta säljavtal till behandling i konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi).
11.2. Meningsskiljaktigheter om säljavtalet behandlas i tingsrätten på den ort där användarens elförbrukningsplats är belägen som första rättsinstans, om inte annat har avtalats. En konsument har dock alltid rätt att väcka talan i tingsrätten på sin hemort i Finland. Mot annan än konsument kan säljaren väcka talan också i tingsrätten på sin hemort.