Oomi Villkor för tilläggstjänster, konsumenter

Villkoren gäller från och med den 1 januari 2023 och för Villkoren för Bytesgaranti gäller från och med 15 februari 2023, för Klimatkompensation gäller från och med 13 april 2023, Oomi Förnybar gäller från och med 16 maj 2023 och Oomi Kolneutral gäller från och med 25 juli 2023. 

Villkor som tillämpas för alla tilläggstjänster

Villkor och ändringar som tillämpas. Oomi Oy har rätt att bestämma vilka tilläggstjänster som säljs för tillfället. Dessa specialvillkor reglerar tilläggstjänsterna. Oomi Oy förbehåller sig rätten att ändra villkor genom att informera kunden om ändringen en (1) månad innan ändringen träder i kraft.

Krav. Oomi Oy:s tilläggstjänster med extra avgifter kan väljas för objekt vars årliga elförbrukning är högst 40 000 kWh och faktureras i samband med elräkningen för elförsäljningsavtalet. Beroende på elförsäljningsavtalet kan kunden välja en eller flera tilläggstjänster till det, och kunden får en bekräftelse på den eller dessa i samband med elförsäljningsavtalet eller en separat bekräftelse för tilläggstjänsten. ^

Ångerrätt. Beställningar av tilläggstjänster har en ångerrätt på 14 dagar från beställningen. Annulleringar ska meddelas per e-post eller telefon till Oomi Oy:s kundtjänst. Tilläggstjänsterna blir återkallade automatiskt om kundens elförsäljningsavtal slutar gälla av vilken som helst anledning.

Pris och ändringar. Priset på tilläggstjänsterna är enligt gällande prislista. För nya beställningar av tilläggstjänster tillämpas de villkor för tilläggstjänster som gäller vid beställningstidpunkten. Oomi Oy har rätt att ändra specialvillkoren för och priset på de tilläggstjänster som gäller tills vidare genom att informera kunden om ändringarna senast en (1) månad innan de träder i kraft.

Uppsägning. Tilläggstjänsterna som Oomi Oy erbjuder, gäller enligt tilläggstjänsternas villkor antingen tills vidare, då uppsägningstiden från kundens sida är 14 dagar och från säljarens sida en månad (1 mån.) eller gällande tidsbundna tjänster enligt det som meddelats i avtalsbekräftelsen.

Oomi Förnybar

Oomi Förnybar är en månadsavgiftsbelagd tilläggstjänst som kan väljas för vilket elförsäljningsavtal som helst, om den årliga elförbrukningen på förbrukningsplatsen är högst 40 000 kWh. Priset på tilläggstjänsten Oomi Förnybar (c/kWh) läggs till på kundens energipris. Om den verkliga årliga förbrukningen överskrider 40 000 kWh kan Oomi Oy ta bort tjänsten från avtalet.

Ett avtal som kompletterats med tjänsten Oomi Förnybar produceras med hundra procent förnybar energi, som är en kombination av el som producerats med vatten- och vindkraft samt solenergi. Elens ursprung garanteras i enlighet med det europeiska systemet för ursprungsgarantier, Guarantee of Origin.

Oomi Förnybar träder i kraft tidigast på datumet för elförsäljningsavtalets ikraftträdande eller om elförsäljningsavtalet redan är i kraft, tidigast på beställningsdagen. För tidsbundna elförsäljningsavtal gäller Oomi Förnybar inte längre än till utgången av den tidsbegränsade avtalsperioden och tills vidare för avtal som gäller tills vidare. Tjänsten Oomi Förnybar upphör att gälla om elförsäljningsavtalet löper ut.

Bytesgaranti

Bytesgaranti är en avgiftsbelagd tjänst som kan väljas för Oomi Oy:s tidsbundna elförsäljningsavtal, då den årliga elförbrukningen på förbrukningsplatsen är högst 40 000 kWh. Om kundens verkliga årliga förbrukning överskrider den maximala gränsen kan Oomi Oy säga upp tjänsten.

Bytesgarantin prissätts på basis av c/kWh och månadskostnaden varierar beroende på elförbrukningen på användningsplatsen. Kostnaden för Bytesgarantin bildas av förbrukningen på användningsplatsen (kWh) multiplicerad med priset c/kWh för Bytesgarantin. Priset c/kWh för Bytesgarantin är i enlighet med priset som angavs när avtalet ingicks och har bekräftats i avtalsbekräftelsen fram till utgången av avtalsperioden. Bytesgarantin träder i kraft samma dag som elförsäljningsavtalet och är bundet till avtalet och förbrukningsplatsen. Bytesgarantin kan inte tas retroaktivt för ett elförsäljningsavtal. Bytesgarantin gäller fram till utgången av avtalsperioden för kundens tidsbundna elförsäljningsavtal. Tjänsten Bytesgaranti har en ångerrätt på 14 dagar från beställningen. Annulleringar ska meddelas till Oomi Oy:s kundtjänst.

Med Bytesgarantin har kunden rätt att byta till ett annat av Oomi Oy:s tidsbestämda elförsäljningsavtal mitt under avtalsperioden, när avtalet har gällt i minst et (1) år.

Bytesrätten kan utnyttjas genom att kunden kontaktar Oomi Oy:s kundtjänst. Bytesrätten kan utnyttjas en gång under avtalsperioden och tidigast ett år (12 månader) efter föregående byte. Om man utnyttjar bytesrätten och inte väljer tjänsten Bytesgaranti för det nya avtalet, faktureras de återstående betalningarna för Bytesgarantin på kommande elräkningar enligt följande: (uppskattad årlig förbrukning/12) x (återstående månader av det ursprungliga tidsbestämda avtalet) x (priset c/kWh för Bytesgarantin). Priset och villkoren för Bytesgarantin i det nya avtalet fastställas vid tidpunkten för ingående av det nya avtalet. Avtalsperioden för Bytesgarantin upphör när kunden flyttar från förbrukningsplatsen och när elförsäljningsavtalet för den aktuella förbrukningsplatsen löper ut.

Oomi Kolneutral  

Oomi Kolneutral är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som kan väljas för vilket elförsäljningsavtal som helst, om den årliga elförbrukningen på förbrukningsplatsen inte överstiger 40 000 kWh. Om den verkliga årliga förbrukningen överskrider den maximala gränsen kan Oomi Oy avlägsna tjänsten ur avtalet. 

Oomi Kolneutral uppfylls huvudsakligen med europeisk kärnkraft som produktionskälla, men Oomi Oy har rätt att vid behov verifiera produktionskällan även med ursprungsgaranti för el baserad på förnybara energikällor. Oomi Kolneutrals ursprung verifieras med ursprungsgarantier för el enligt EECS-systemet (European Energy Certificate System). 

Oomi Kolneutral träder i kraft tidigast under datumet för elförsäljningsavtalets ikraftträdande eller om elförsäljningsavtalet redan är i kraft, tidigast på beställningsdagen. För tidsbundna elförsäljningsavtal gäller Oomi Kolneutral inte längre än till utgången av den tidsbegränsade avtalsperioden och tills vidare för avtal som gäller tills vidare. Tilläggstjänsten Oomi Kolneutral upphör om kundens elförsäljningsavtal löper ut.