Anvisningar för rapporteringstjänsten

I rapporteringstjänsten i Onlinetjänsten visas alla uppgifter på en sida. Tjänsten kan även användas med mobila enheter. 

Välj förbrukningsplats och period

Förbrukningsplats

Du kan välja vilken förbrukningsplats du vill se.  I rapporteringstjänsten visas de förbrukningsplatser som du har eller har haft ett avtal för hos oss. I tjänsten finns förbrukningsuppgifterna för ditt nuvarande avtal så långt bakåt som det finns uppgifter i Oomis datasystem. Eftersom rapporten visar uppgifterna ända ner på timnivå visas förbrukningsuppgifterna endast från och med den tidpunkt, då timvis mätning infördes på ditt driftsställe.

Period

Du kan precisera för vilken period uppgifterna ska visas genom att ange valfria datum och klicka på Sök. Du kan även precisera en period genom att måla det önskade tidsintervallet med musen i diagrammet uppe på sidan.

Uppföljning av förbrukningen

Förbrukning

Rapporten visar ett stapeldiagram över förbrukningen under olika perioder. Genom att klicka på en stapel visas mer detaljerade uppgifter för den stapeln. När du klickar på Fokusera här kan du studera uppgifterna i den aktuella stapeln mer i detalj. Du kan även välja valfri visningsnoggrannhet (år, månad, vecka, dag eller timme).

För kunder med tidsel delas förbrukningen inte in i natt- och dagel. För närvarande har våra kunder olika produkter och tidsindelning, så det är utmanande att visa korrekta kundspecifika uppgifter. Tills vidare visas endast den totala förbrukningen i rapporten.

Observera att uppgifterna om förbrukningen i rapporteringstjänsten inte är direkt jämförbara med uppgifterna på elräkningen. På fakturan ser du alltid exakta uppgifter om din förbrukning.

Småskalig elproduktion

Om du har ett avtal om småskalig elproduktion visas även information om den i rapporteringstjänsten.

Rapportering av reaktiv effekt (företagskunder)

För kunder med reaktiv el visas uppgifter om förbrukningen och produktionen av reaktiv effekt. Du kan se informationen på timnivå genom att klicka på Reaktiv effekt.

Temperatur

Genom att klicka på Temperatur i rapporten över elektricitet och värme visas utetemperaturen för den valda tidsperioden.

Föregående/Nästa

Genom att klicka på knapparna kan du gå till motsvarande föregående eller nästa period från den valda perioden.

Anteckningar

Du kan göra anteckningar för förbrukningsplatsen. Gör en ny anteckning genom att klicka på Redigera.

Jämförelseuppgifter

Du kan jämföra din elförbrukning med andra liknande konsumenter, och  jämförelseuppgifterna förmedlas i ord.

Vald period

Du får sammanfattande information för den valda perioden och en jämförelse med motsvarande period föregående år. Med energieffektivitet avses förbrukningen delad med det antal kvadratmeter som anges i profiluppgifterna för förbrukningsplatsen.

Jämförelseperiod

Motsvarande tidpunkt föregående år för den valda perioden

Jämför din förbrukning med andras

Jämförelseuppgifterna förmedlas i ord. När du första gången loggar in i rapporteringstjänsten ombes du lämna ytterligare information om förbrukningsplatsen för skapandet av jämförelseuppgifter. Om du inte lämnar uppgifterna frågar tjänsten efter dem igen följande gång.

Rapportbeställning

Du kan begära att få rapporter över elförbrukningen till din e-post varje vecka eller varje månad. I rapporten ser du enkelt förbrukningen för valfri period. I meddelandet visas förbrukningen för den valda perioden som total förbrukning. Rapporterna skickas när vi har fått uppgifterna om förbrukningen för den period som rapporten gäller. Veckorapporten skickas vanligtvis på tisdagar och månadsrapporten den andra dagen i månaden. Rapporterna är avgiftsfria.

Tabell

Genom att klicka på Fullständiga uppgifter visas alla uppgifter för den valda tidsperioden och med den valda visningsnoggrannheten i tabellformat.  Du kan även överföra uppgifterna till Excel. På mobila enheter visas inte denna vy.