Oomi Oy:s intressentregister

Med denna sekretesspolicy ges de registrerade, det vill säga den personuppgiftsansvariges intressenter, och den övervakande myndigheten information som dataskyddslagstiftningen kräver om hur och varför Oomi Oy behandlar personuppgifter om sina intressenter.

1  Personuppgiftsansvarig

Oomi Oy
FO-nummer: 3101315-4
Postadress: Teknobulevarden 7, 01530 Vanda
Webbplats: oomi.fi

2  Kontaktpersoner i registerärenden och deras kontaktuppgifter

Ansvarig person för registret
Eero Pyhäranta

Dataskyddsombud
Olli Turpeinen

Frågor om dataskydd
tietosuoja@oomi.fi

3  Registrets namn

Oomi Oy:s intressentregister (Intressentregistret)

De registrerade i registret är Oomi Oy:s leverantörer, leverantörernas anställda och personer som har uträttat ärenden i Oomi Oy:s lokaler.

4  Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund

Syftet med behandlingen av personuppgifterna i Intressentregistret är att sköta samarbetsrelationer och -uppdrag i anknytning till Oomi Oy:s affärsverksamhet samt säkerställa företags- och personsäkerheten.

Säkerheten tryggas med hjälp av inspelande kameraövervakning och ett passersystem.

Grunden för behandlingen är i detta sammanhang Oomi Oy:s berättigade intresse att garantera säkerheten i lokalerna samt säkerheten för egendomen, de anställda och gästerna.

5  Datainnehåll i registret

I anknytning till Intressentregistret kan följande uppgifter om den registrerade behandlas:

  • basuppgifter om den registrerade (såsom namn, användarnamn och/eller någon annan unik identifierare, lösenord)
  • uppgifter om extern arbetstagare (födelsedatum, personbeteckning, skattenummer, arbetsgivarens namn och FO-nummer, arbetsplatskod, tillträdesrätt, grunder för rätten att arbeta, uppgifter om skolning och utbildning, start- och slutdatum för anställningen)
  • uppgifter om företagens kontaktpersoner (såsom uppgifter om arbetsgivaren och den registrerades yrkesstatus)
  • kontaktuppgifter (såsom adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress)
  • bildinspelning från övervakningskamera (inspelningsdatum, inspelningsplats)
  • eventuella andra uppgifter som samlats in separat med den registrerades samtycke.

6  Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om den registrerade fås regelmässigt

  • av den registrerade själv eller den registrerades arbetsgivare. Uppgifterna registreras manuellt;
  • från övervakningskamerorna.

7  Regelmässigt utlämnande av personuppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter på basis av lagstiftning.

Oomi Oy överför inte uppgifter till länder utanför EU och EES.

8  Uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna förvaras endast så länge som det är nödvändigt för att syftena som definieras i denna sekretesspolicy ska uppfyllas. Efter det raderas uppgifterna, förutom om vi enligt de rättigheter och skyldigheter som grundar sig på lagstiftning eller parternas avtal är skyldiga att förvara uppgifterna.

Uppgifterna raderas i enlighet med de raderingsprocesser som den personuppgiftsansvarige följer.

9  Principer för skydd av registret

Personuppgifterna skyddas på rimliga sätt som är allmänt godtagbara inom branschen, till exempel passerkort, utbildning, brandväggar och lösenord.

Registrets uppgifter samlas i databaser, som är skyddade med lösenord och brandväggar samt med andra tekniska medel. Endast administratörer och deras ersättare som är anställda av koncernen Oomi Oy samt personer som behöver uppgifterna i sitt arbete har rätt att använda uppgifterna. Oomi Oy förutsätter att dess personal och samarbetspartner förbinder sig till konfidentiell behandling av uppgifterna. De använder sig av användarnamn och lösenord.

10  Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som har sparats i Intressentregistret. Rätten till insyn kan nekas på grunder som föreskrivs i lag.

Elektroniska förfrågningar om kontroll skickas per e-post till tietosuoja@oomi.fi.

Skriftliga förfrågningar om kontroll görs personligen på den personuppgiftsansvariges verksamhetsställe, där den registrerades identitet bekräftas.

Oomi Oy debiterar en skälig ersättning för tillhandahållandet av uppgifter om den registrerade använder sin rätt till insyn oftare än en gång per år.

Rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att av skäl som hänför sig till hens specifika situation motsätta sig profilering och andra behandlingsåtgärder som riktas till hen och som den personuppgiftsansvarige riktar till den registrerades personuppgifter, till den del som grunden för uppgiftsbehandlingen är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. I samband med kravet ska den registrerade förklara den specifika situation som ligger till grund för att hen motsätter sig behandlingen. Den personuppgiftsansvarige kan neka till att genomföra förfrågan om motsättande på grunder som föreskrivs i lag.

Rätt att motsätta sig direktmarknadsföring

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling av uppgifter om hen för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt marknadsundersökningar och enkäter. Rätten att göra invändningar gäller inte kundkommunikation om tjänster som kunden har beställt och annan kommunikation i syfte att erbjuda tjänster i anknytning till tjänsterna.

Rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifter, eller begränsning av behandlingen

Den registrerade har rätt att kräva att Oomi Oy korrigerar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som med tanke på uppgiftsbehandlingens syfte är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade.

Den registrerade har även rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av hens personuppgifter, till exempel medan den registrerade väntar på den personuppgiftsansvariges svar på hens förfrågan om korrigering eller radering av uppgifter om hen.

Den registrerade ansvarar själv för att de uppgifter som hen lämnar är korrekta. Den registrerade ska meddela om det sker förändringar i uppgifterna som hen har lämnat.

Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att informera Oomi Oy om det.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

När det gäller uppgifter som den registrerade själv har lämnat till registret och som behandlas för att uppfylla avtalet mellan den registrerade och Oomi Oy eller med stöd av den registrerades samtycke, har den registrerade i regel rätt att få uppgifterna i maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

11  Lämna in klagomål till den övervakande dataskyddsmyndigheten

Om den registrerade anser att personuppgiftsbehandlingen bryter mot tillämplig lagstiftning eller att hens lagstadgade rättigheter har åsidosatts kan hen lämna in ett klagomål om detta till behörig dataskyddsmyndighet. I Finland övervakas lagenligheten hos behandlingen av personuppgifter av dataombudsmannen, vars kontaktuppgifter finns på www.tietosuoja.fi/sv.

12  Ändring av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna sekretesspolicy. Aktuella sekretesspolicyer finns på vår webbplats oomi.fi/sv/sekretesspolicyer.

4.5.2020