Oomi Oy ja Oomi Asiakaspalvelu Oy:n sidosryhmärekisteri 

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle sekä valvovalle viranomaiselle siitä, miten ja miksi Oomi Oy ja Oomi Asiakaspalvelu Oy käsittelevät sidosryhmiensä henkilötietoja. 

 1. Rekisterinpitäjä 

Oomi Oy  

Y-tunnus: 3101315-4 

Postiosoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa (ei asiakaspalvelupistettä) 

Verkkosivut: www.oomi.fi  

Oomi Asiakaspalvelu Oy 

Y-tunnus: 310134-6 

Postiosoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa (ei asiakaspalvelupistettä) 

Verkkosivut: www.oomi.fi 

 1. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja yhteystiedot 

Rekisteristä vastaava 

Päivi Saarinen 

Tietosuojavastaava 

Olli Turpeinen 

Tietosuojakyselyt 

Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

 1. Rekisterin nimi 

Oomi Oy:n sidosryhmärekisteri (Sidosryhmärekisteri) 

Rekisterin rekisteröityjä ovat Oomi Oy:n toimittajat, toimittajien työntekijät sekä Oomi Oy:n toimitiloissa asioineet. 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Sidosryhmärekisterin sisältämien henkilötietojenkäsittelyn tarkoituksena on Oomi Oy:n liiketoimintaan liittyvien yhteistyösuhteiden ja -tehtävien hoitaminen sekä yritys- ja henkilöturvallisuuden varmistaminen. 

Turvallisuutta suojataan tallentavalla kameravalvonnalla sekä kulunvalvontajärjestelmällä.  

Käsittelyn perusteena on tässä yhteydessä Oomi Oy:n oikeutettu etu valvoa toimitilojen, omaisuuden sekä työntekijöiden ja vieraiden turvallisuutta. 

 1. Rekisterin tietosisältö 

Sidosryhmärekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja: 

 • perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana); 
 • ulkopuolisen työntekijäntiedot (syntymäaika, henkilötunnus, veronumero, työnantajan nimi ja y-tunnus, työmaatunnus, kulkuoikeudet, työnteko-oikeuden perusteet, perehdytys- ja koulutustiedot, työskentelyn aloitus- ja päättymispäivät); 
 • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta); 
 • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite); 
 • valvontakameran kuvatallenne (tallennusaika, tallennuspaikka) 
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot. 
 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti  

 • rekisteröidyltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajalta, tiedot syötetään manuaalisesti; 
 • valvontakameroista 
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain vaatimissa puitteissa. 

Oomi Oy ei siirrä tietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. 

 1. Tietojen säilytysaika 

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot. 

Tiedot poistetaan rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.  

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin keinoin kuten kulkuluvin, koulutuksin, palomuurein ja salasanoin. 

Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoin, palomuurein ym. teknisin menetelmin. Tietoihin on käyttöoikeus vain Oomi Oy:n konsernin palveluksessa olevilla pääkäyttäjällä ja hänen varahenkilöillään sekä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Oomi Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista tietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.  

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asiakasrekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.  

Sähköinen tarkastuspyyntö lähetetään sähköisesti Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

Oomi Oy veloittaa tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin kuin tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.  

Sähköinen käsittelyn vastustuspyyntö lähetetään sähköisesti Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

Oikeus vastustaa suoramarkkinointia 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Vastustamisoikeus ei koske asiakkaan tilaamiin palveluihin liittyvää asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää. Markkinointikieltoa koskeva kieltopyyntö lähetetään sähköisesti Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Oomi Oy:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. 

Oikeus peruuttaa suostumus 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Oomi Oy:lle. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn ja Oomi Oy:n välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.  

Tietojen siirtopyyntö lähetetään sähköisesti Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

 1. Valituksen tekeminen valvovalle tietosuojaviranomaiselle 

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä tai että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät seuraavasta osoitteesta: www.tietosuoja.fi

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen  

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ajantasaiset tietosuojaselosteet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.oomi.fi/tietosuojaselosteet.  

17.12.2023