Oomi Oy:s marknadsföringsregister för elförsäljning

Med denna sekretesspolicy ges de registrerade, det vill säga Oomi Oy:s potentiella kunder, och den övervakande myndigheten information som dataskyddslagstiftningen kräver om hur och varför Oomi Oy behandlar personuppgifter om sina potentiella kunder för marknadsföringsändamål.

1  Personuppgiftsansvarig

Oomi Oy
FO-nummer: 3101315-4
Postadress: Teknobulevarden 7 , 01530 Vanda
Webbplats: oomi.fi

2  Kontaktpersoner i registerärenden och deras kontaktuppgifter

Ansvarig person för registret
Isko Lappalainen

Dataskyddsombud
Olli Turpeinen

Frågor om dataskydd
tietosuoja@oomi.fi

3  Registrets namn

Oomi Oy:s marknadsföringsregister för elförsäljning (Marknadsföringsregistret)

De registrerade i registret är Oomi Oy:s potentiella kunder.

En potentiell kundrelation uppstår efter att en person har uttryckt sitt intresse för Oomi Oy:s tjänster och samtycker till direktmarknadsföring, till exempel på Oomi Oy:s webbplats, i utlottningar, på mässor och evenemang eller på försäljningsställena.

4  Syftet med behandlingen av personuppgifter och behandlingens rättsliga grund

Oomi Oy behandlar personuppgifterna i marknadsföringsregistret i syfte att kunna erbjuda, sälja och marknadsföra tjänster och produkter inom sin affärsverksamhet samt garantera, upprätthålla och utveckla kvaliteten på befintliga och framtida tjänster och produkter.

I syftena ovan kan personuppgifter behandlas för att analysera, erbjuda, sälja och utveckla användningen av Oomi Oy:s tjänster och produkter, identifiera registrerade personer samt föra statistik, marknadsföringskommunikation och marknadsföring av produkter och tjänster hos noggrant utvalda samarbetspartner samt för enkäter och marknadsundersökningar.

Personuppgiftsbehandlingen grundar sig i första hand på Oomi Oy:s legitima och berättigade intresse att kommunicera om och marknadsföra sina tjänster för att främja och trygga sin affärsverksamhet samt upprätthålla och utveckla sina tjänster.

Oomi använder allmänna marknadsföringsmöjligheter på Facebook och kunduppgifter i begränsad utsträckning inom vissa former av annonsering för att skapa anonyma målgrupper. Vi använder oss inte av de kunder som har förbjudit marknadsföring för att skapa dessa anonyma grupper av reklammottagare. Mer information  om riktad reklam på Facebook och möjligheterna att begränsa annonserna där finns här.

Oomi erbjuder innehåll i många sociala medier, och via dessa genomför företaget även marknadsföringsaktiviteter. Användningen av innehåll i sociala medier följer villkoren från leverantören av tjänsten i fråga. Du kan läsa mer om integritetsinställningar och reklampraxis i inställningarna för de aktuella tjänsterna. 

5  Datainnehåll i registret

När det gäller en potentiell kund kan följande uppgifter om den registrerade behandlas:

  • basuppgifter om den registrerade (såsom namn, adressuppgifter, företagets FO-nummer, förbrukningsplatsens kod och/eller annan unik identifierare)
  • uppgifter om företagens kontaktpersoner (såsom uppgifter om arbetsgivare och den registrerades yrkesstatus)
  • kontaktuppgifter (såsom adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress)
  • uppgifter om kundrelationen och avtal (såsom korrespondens och övrig kontakt med Oomi Oy, inspelningar av kontakttillfällen (såsom samtals- och e-postinspelningar) samt uppgifter om marknadsföring
  • uppgifter om tjänster och produkter (såsom uppgifter om intressen som den registrerade själv har lämnat samt om kakor och användningen av dem)
  • förbud mot och samtycken till marknadsföring (såsom förbud mot direktmarknadsföring, förbud mot telefonmarknadsföring och samtycke till elektronisk direktmarknadsföring)
  • eventuella andra uppgifter som samlas in separat med den registrerades samtycke.

6  Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om den registrerade fås regelmässigt

  • av den registrerade själv när hen begär en offert av Oomi Oy eller ger sitt samtycke till att uppgifter om hen sparas i Oomi Oy:s Marknadsföringsregister
  • även till exempel via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Suomen Asiakastieto Oy (insamling, lagring och uppdatering av uppgifter i Oomi Oy:s Marknadsföringsregister).

Personuppgifter kan samlas in och uppdateras även via myndigheter och andra tredje parter inom ramarna för tillämplig lagstiftning för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Oomi Oy spelar in samtal från och till kunderna för att garantera och utveckla kundtjänstens kvalitet. Även samtal till kunder från samarbetsparter som agerar för Oomi Oy:s räkning spelas in. Inspelningar av samtal sparas i 25 månader. Försäljningssamtal till potentiella kunder, vilka inte har lett till någon kundrelation, sparas i tre månader.

7  Regelmässigt utlämnande av personuppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

Personuppgifter kan lämnas ut för ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy och inom de ramar som gällande lagstiftning, myndighetsbestämmelser och anvisningar från branschorganisationerna tillåter och ålägger exempelvis myndigheter, övriga energibolag på elmarknaden, fastighetsägare och disponenter samt parterna i elleverans- och försäljningsavtalet.

Personuppgifter kan lämnas ut även för sådana ändamål hos samarbetspartner, som omsorgsfullt valts ut av den personuppgiftsansvarige (till exempel utkontrakterad kundtjänst), vilka stöder de syften för personuppgiftsbehandlingen som beskrivs i Marknadsföringsregistret.

Den personuppgiftsansvarige kan använda underleverantörer i behandlingen av uppgifter, och uppgifter överförs då i begränsad utsträckning till länder utanför EU/EES. Vid överföring av uppgifter till länder utanför EU/EES sker överföringen genom tillämpning av Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller någon annan överföringsmekanism som lagstiftningen tillåter.

8  Uppgifternas förvaringstid

För potentiella kunder sparas kunduppgifter som baserar sig på samtycke tills kunden tar tillbaka sitt samtycke till att ta emot direktmarknadsföring eller förbjuder direktmarknadsföring. När det gäller externa register följs den personuppgiftsansvariges instruktioner.

Uppgifterna raderas i enlighet med de raderingsprocesser som den personuppgiftsansvarige följer.

9  Principer för skydd av registret

Personuppgifterna skyddas på rimliga sätt som är allmänt godtagbara inom branschen, till exempel passerkort, utbildning, brandväggar och lösenord.

Endast identifierade anställda hos den personuppgiftsansvarige eller hos företag som arbetar på uppdrag av eller för dennas räkning har tillträde till personuppgifterna som behandlas i Marknadsföringsregistret i enlighet med de behörigheter som Oomi Oy har beviljat. Oomi Oy beaktar tillämplig lagstiftning, myndigheternas bestämmelser och anvisningarna från branschorganisationerna för att säkerställa en konfidentiell behandling av personuppgifterna.

10  Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som har sparats i Marknadsföringsregistret. Rätten till insyn kan nekas på grunder som föreskrivs i lag. Elektroniska förfrågningar om kontroll skickas per e-post till tietosuoja@oomi.fi.

Skriftliga förfrågningar om kontroll görs personligen på den personuppgiftsansvariges verksamhetsställe, där den registrerades identitet bekräftas.

Oomi Oy debiterar en skälig ersättning för tillhandahållandet av uppgifter om den registrerade utövar sin rätt till insyn oftare än en gång per år.

Rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att av skäl som hänför sig till hens specifika situation motsätta sig profilering och andra behandlingsåtgärder som riktas till hen och som den personuppgiftsansvarige riktar till den registrerades personuppgifter, till den del som grunden för uppgiftsbehandlingen är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. I samband med kravet ska den registrerade förklara den specifika situation som ligger till grund för att hen motsätter sig behandlingen. Den personuppgiftsansvarige kan neka till att genomföra förfrågan om motsättande på grunder som föreskrivs i lag.

Rätt att motsätta sig direktmarknadsföring

Den registrerade kan samtycka till eller förbjuda direktmarknadsföring från den personuppgiftsansvarige per marknadsföringskanal.

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling av uppgifter om hen för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt marknadsundersökningar och enkäter. Rätten att göra invändningar gäller inte kundkommunikation om tjänster som kunden har beställt och annan kommunikation i syfte att erbjuda tjänster i anknytning till tjänsterna.

Rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifter, eller begränsning av behandlingen

Den registrerade har rätt att kräva att Oomi Oy korrigerar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som med tanke på uppgiftsbehandlingens syfte är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade.

Den registrerade har även rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av hens personuppgifter, till exempel medan den registrerade väntar på den personuppgiftsansvariges svar på hens förfrågan om korrigering eller radering av uppgifter om hen.

Den registrerade ansvarar själv för att de uppgifter som hen lämnar är korrekta. Den registrerade ska meddela om det sker förändringar i uppgifterna som hen har lämnat.

Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att informera Oomi Oy om det.

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

När det gäller uppgifter som den registrerade själv har lämnat till registret och som behandlas för att uppfylla avtalet mellan den registrerade och Oomi Oy eller med stöd av den registrerades samtycke, har den registrerade i regel rätt att få uppgifterna i maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

11  Lämna in klagomål till den övervakande dataskyddsmyndigheten

Om den registrerade anser att personuppgiftsbehandlingen bryter mot tillämplig lagstiftning eller att hens lagstadgade rättigheter har åsidosatts kan hen lämna in ett klagomål om detta till behörig dataskyddsmyndighet. I Finland övervakas lagenligheten hos behandlingen av personuppgifter av dataombudsmannen, vars kontaktuppgifter finns på www.tietosuoja.fi/sv.

12  Ändring av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna sekretesspolicy. Aktuella sekretesspolicyer finns på vår webbplats oomi.fi/sv/sekretesspolicyer.

3.11.2020