Oomi Oy:n markkinointirekisteri

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle eli Oomi Oy:n potentiaaliselle asiakkaalle sekä valvovalle viranomaiselle siitä, miten ja miksi Oomi Oy käsittelee potentiaalisten asiakkaidensa henkilötietoja markkinointitarkoituksia varten. 

 1. Rekisterinpitäjä 

Oomi Oy  

Y-tunnus: 3101315-4 

Postiosoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa (Ei asiakaspalvelupistettä) 

Verkkosivut: www.oomi.fi  

 1. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja yhteystiedot 

Rekisteristä vastaava 

Isko Lappalainen 

Tietosuojavastaava 

Olli Turpeinen 

Tietosuojakyselyt 

Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

 1. Rekisterin nimi 

Oomi Oy:n markkinointirekisteri (Markkinointirekisteri) 

Rekisterin rekisteröityjä ovat Oomi Oy:n nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat.  

Potentiaalinen asiakkuus syntyy henkilön ilmaistua kiinnostuksensa Oomi Oy:n palveluita kohtaan ja antaessaan suostumuksensa suoramarkkinointiin esimerkiksi Oomi Oy:n kotisivuilla, onlinessa, puhelimitse, arvonnoissa, messuilla ja tapahtumissa tai myyntipisteellä. 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste 

Markkinointirekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Oomi Oy:n liiketoimintaan liittyvien palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, myyminen ja markkinoiminen sekä olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.  

Yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä Oomi Oy:n palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi, myymiseksi ja kehittämiseksi, rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, markkinointiviestintään sekä huolellisesti valikoitujen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. 

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Oomi Oy:n perusteltuun ja oikeutettuun etuun viestiä ja markkinoida palveluitaan liiketoimintansa edistämiseksi ja varmentaa, ylläpitää ja kehittää palveluitaan. 

 1. Rekisterin tietosisältö 

Potentiaalisten asiakkaiden osalta voidaan käsitellä seuraavia rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja: 

 • perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, osoitetiedot, yrityksen y-tunnus, käyttöpaikkatunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste); 
 • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta);  
 • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite); 
 • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten Oomi Oy:n kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, kontaktitallenteet (kuten puhelu- ja sähköpostitallenteet) sekä markkinointiin liittyvät tiedot; 
 • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot);  
 • markkinointikiellot ja -suostumukset (kuten suoramarkkinointikielto, puhelinmarkkinointikielto, sähköisen suoramarkkinoinnin suostumus) 
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot. 
 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti  

 • rekisteröidyltä itseltään hänen pyytäessään Oomi Oy:ltä tarjouksen (kotisivuilla, onlinessa, puhelimitse, arvonnoissa, messuilla ja tapahtumissa tai myyntipisteellä) tai antaessaan suostumuksen tietojen lisäämiseen Oomi Oy:n Markkinointirekisteriin; 
 • Oomi Oy:n Markkinointirekisterin tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen ja Suomen Asiakastieto Oy:n rekistereistä. 

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.  

Oomi Oy tallentaa asiakkailta tulevat sekä asiakkaille soitetut puhelut asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Myös Oomi Oy:n puolesta toimivien yhteistyökumppaneiden puhelut asiakkaille tallennetaan. Puhelutallenteita säilytetään 25 kuukautta. 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille, muille sähkömarkkinoilla toimiville energiayhtiöille, kiinteistön omistajille ja isännöitsijöille sekä sähkön toimitus- ja myyntisopimuksen osapuolille.  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden (esim. ulkoistettu asiakaspalvelu tai myyntikumppani) sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Markkinointirekisterissä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia.  

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, ja tietoja siirretään rajatusti EU:n / ETA:n ulkopuolelle. EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu käyttäen EU-U.S. DPF tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. 

 1. Tietojen säilytysaika 

Potentiaalisten asiakkaiden osalta suostumukseen perustuvia asiakastietoja säilytetään, kunnes asiakas peruu suostumuksen vastaanottaa suoramarkkinointia tai kieltää suoramarkkinoinnin. Ulkopuolisien rekisterien osalta noudatetaan rekisterinpitäjän ohjeistusta. 

Tiedot poistetaan rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.  

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin keinoin kuten kulkuluvin, koulutuksin, palomuurein ja salasanoin.  

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy Markkinointirekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Oomi Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Oomi Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.  

 1. Rekisteröidyn oikeudet 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Markkinointirekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Sähköinen tarkastuspyyntö lähetetään Oomin  Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

Oomi Oy veloittaa tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.  

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin kuin tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se, erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. 

Tietojen poistopyyntö lähetetään sähköisesti osoitteessa  Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

Oikeus vastustaa suoramarkkinointia 

Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.  

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Vastustamisoikeus ei koske asiakkaan tilaamiin palveluihin liittyvää asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää. Suoramarkkinoinnin kieltäminen lähetetään sähköisesti osoitteessa Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Oomi Oy:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. 

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Tietojen oikaiseminen, poistaminen tai rajoittaminen lähetetään sähköisesti osoitteessa  Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

Oikeus peruuttaa suostumus 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Oomi Oy:lle. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn ja Oomi Oy:n välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Pyyntö tietojen siirrosta toiseen järjestelmään lähetetään sähköisesti osoitteessa Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

 1. Valituksen tekeminen valvovalle tietosuojaviranomaiselle 

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä tai että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen  

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ajantasaiset tietosuojaselosteet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.oomi.fi/tietosuojaseloste.  

15.12.2023