Oomi Produktspecifika villkor, konsumenter, Aktiv

Villkoren gäller från och med den 1 januari 2023 

Dessa produktspecifika villkor är en del av kundens avtal med Oomi Oy. 

Oomi Aktiv 

Energipriset för Oomi Aktiv-avtal är rörligt och baserar sig på Finlands timvisa områdespris som publiceras på den nordiska elbörsen (Nord Pool AS). Den timvisa kostnaden består av förbrukningen för den aktuella timmen multiplicerad med priset för motsvarande timme. Det medelpris som visas på fakturan bildas av kostnaderna för månadens enskilda dagar adderade och delade med månadens energiförbrukning. Timvisa energipriser specificeras inte på elräkningen.  

Förutom timpriset som är bundet till börspriset faktureras säljarens marginal (c/kWh) och en grundavgift (€/mån.) samt mervärdesskatt. Säljarens marginal och grundavgiften meddelas när avtalet ingås och stämmer överens med det som bekräftats. Kunden informeras om eventuella ändringar i marginalen och grundavgiften senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft.  

De timvisa priserna, som baseras på det av Nord Pool AS publicerade timvisa områdespriset, är en väsentlig del av börselsavtalets karaktär, vilket innebär att timvisa ändringar i Oomi Aktiv-avtalets energipris inte är sådana pris- eller avtalsändringar som kunden informeras om i förväg (EFV 2014 8.2). 

Längden på Oomi Aktiv-avtal bekräftas i avtalsbekräftelsen till kunden.