Oomi Villkor för tilläggstjänster, konsumenter

Villkoren gäller från och med 10.4.2024, I fråga om bytesgaranti från 15.2.2023. 

Villkor som tillämpas för alla tilläggstjänster 

Villkor och ändringar som tillämpas.  Oomi Oy har rätt att bestämma vilka tilläggstjänster som säljs för tillfället. Dessa specialvillkor reglerar tilläggstjänsterna. Oomi förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor genom att informera kunden om ändringen en månad (1 mån) innan ändringen träder i kraft. 

Krav. Oomis tilläggstjänster med separata avgifter kan väljas för objekt vars årliga elförbrukning är högst 40 000 kWh och de faktureras i samband med elräkningen för elförsäljningsavtalet. Beroende på elförsäljningsavtalet kan man välja en eller flera tilläggstjänster för avtalet. Tilläggstjänsterna bekräftas för kunden i samband med elförsäljningsavtalet eller med en separat avtalsbekräftelse. Tilläggstjänsterna gäller endast för användningsplatsen. Med användningsplats avses den bostad eller fastighet dit Oomi levererar el till kunden. 

Ångerrätt. Beställningar av tilläggstjänster har en ångerrätt på 14 dagar från beställningen. Annulleringar ska meddelas till Oomis kundtjänst. Om kunden använder ångerrätten på 14 dagar som ingår i elförsäljningsavtalet så annulleras automatiskt också de tilläggstjänster som valts för avtalet.  

Pris och ändringar. Priset på tilläggstjänsterna är enligt gällande prislista. För nya beställningar av tilläggstjänster tillämpas de villkor för tilläggstjänster som gäller vid beställningstidpunkten. Oomi har rätt att ändra specialvillkoren och priserna för tills vidare gällande tilläggstjänster genom att informera kunden om ändringarna senast en månad (1 mån) innan de träder i kraft.  

Uppsägning. Tilläggstjänsterna som erbjuds av Oomi gäller i enlighet med villkoren för tilläggstjänsterna antingen tills vidare eller under en bestämd tid. Tilläggstjänster som gäller tills vidare kan sägas upp fritt av parterna och då är uppsägningstiden 14 dagar för kunden och en månad (1 mån) för försäljaren. Ett tidsbundet avtal om tilläggstjänster gäller under den överenskomna tiden. 

 
Tills vidare gällande fortlöpande tilläggstjänster: 
 
Oomi Förnybar 

Oomi Förnybar är en avgiftsbelagd tilläggstjänst som kan väljas för vilket elförsäljningsavtal som helst, om den årliga elförbrukningen på användningsplatsen är högst 40 000 kWh. Om den faktiska årsförbrukningen överskrider den maximala gränsen kan Oomi sluta erbjuda tilläggstjänsten till kunden omedelbart. 
 
Elleveransen för ett avtal som kompletterats med Oomi Förnybar baserar sig till 100 procent på elproduktion som grundar sig på förnybara energikällor, som är en kombination av el som producerats med bio-, vatten- och vindkraft samt solenergi. Elens ursprung garanteras i enlighet med det europeiska systemet för ursprungsgarantier. 

Oomi Förnybar prissätts på basis av c/kWh och månadskostnaden varierar beroende på elförbrukningen på användningsplatsen. Kostnaden för Oomi Förnybar utgörs av användningsplatsens elförbrukning (kWh) och Oomi Förnybars pris per kilowattimme (c/kWh) så att elförbrukningen multipliceras med priset per kilowattimme. Priset på Oomi Förnybar (c/kWh) är det pris som angavs då avtalet ingicks och bekräftades i avtalsbekräftelsen.  

Oomi Förnybar är en tills vidare gällande tilläggstjänst som gäller på användningsplatsen. Oomi Förnybar träder i kraft enligt tilläggstjänstavtalet, men tidigast när användningsplatsens elförsäljningsavtal träder i kraft. Oomi Förnybar upphör om kundens elförsäljningsavtal för användningsplatsen sägs upp på grund av flytt eller byte av elförsäljare eller om kunden själv säger upp Oomi Förnybar. När användningsplatsens elförsäljningsavtal byts till en annan av Oomis elavtalsprodukter eller kunden förnyar sitt avtal till en motsvarande produkt, fortsätter Oomi Förnybar som tills vidare gällande, om tjänsten inte separat sägs upp.   
 

Oomi Klimatkompensation 

Med tilläggstjänsten Oomi Klimatkompensation kan kunden kompensera för vardagens koldioxidutsläpp som orsakas av konsumtion. Med tilläggstjänsten Klimatkompensation skaffar Oomi den mängd koldioxidekvivalenter (CO2-kg) som kunden väljer. 

Oomi Klimatkompensation är en tills vidare gällande tilläggstjänst med månadsavgift och kan väljas till alla konsumentkunders elförsäljningsavtal.  

Priset för Oomi Klimatkompensation fastställs enligt gällande prislista för den storleksklass (CO2-kg/år) som kunden väljer. Den månadsavgift som kunden betalar innefattar Oomis expeditionsavgift och mervärdesskatt. Oomi Klimatkompensation har tre valbara storleksklasser som innefattar 1 200, 2 400 och 5 300 CO2-kg koldioxidekvivalenter under 12 månader enligt följande: 

Oomi Klimatkompensation Hiilipörssi 1 200 CO2-kg 

Oomi Klimatkompensation Hiilipörssi 2 400 CO2-kg 

Oomi Klimatkompensation Hiilipörssi 5 300 CO2-kg 

Oomi Klimatkompensation är en tills vidare gällande tilläggstjänst som gäller på användningsplatsen. Oomi Klimatkompensation träder i kraft enligt tilläggstjänstavtalet, men tidigast när användningsplatsens elförsäljningsavtal träder i kraft. Oomi Klimatkompensation upphör om kundens elförsäljningsavtal för användningsplatsen sägs upp på grund av flytt eller byte av elförsäljare eller om kunden själv säger upp Oomi Klimatkompensation. När användningsplatsens elförsäljningsavtal byts till en annan av Oomis elavtalsprodukter eller kunden förnyar sitt avtal till en motsvarande produkt, fortsätter Oomi Klimatkompensation som tills vidare gällande, om tjänsten inte separat sägs upp.  

Kompensationstjänsten tillhandhålls av Hiilipörssi Oy (fo-nummer 3161923-6), Oomi meddelar den mängd koldioxidutsläpp som kunden valt och förmedlar motsvarande kompensationsavgift till Hiilipörssi, mot vilken Hiilipörssi annullerar motsvarande mängd kolkrediter i sitt klimatkompensationsregister. 

Oomi Kolneutral 

Oomi Kolneutral är en tilläggstjänst med månadsavgift som gäller på användningsplatsen och som kan väljas för vilket elförsäljningsavtal som helst om den årliga elförbrukningen på användningsplatsen är högst 40 000 kWh. Om den faktiska årsförbrukningen överskrider den maximala gränsen kan Oomi sluta erbjuda tilläggstjänsten till kunden omedelbart. 

Produktionsmetoden för elen i ett elavtal som kompletterats med Oomi Kolneutral är huvudsakligen europeisk kärnkraft, men Oomi har rätt att vid behov verifiera produktionsmetoden även med ursprungsgarantier för el som grundar sig på förnybara energikällor. Oomi Kolneutrals ursprung verifieras med ursprungsgarantier för el enligt ursprungsgarantisystemet. 

Oomi Kolneutral är en tills vidare gällande tilläggstjänst som gäller på användningsplatsen. Oomi Kolneutral träder i kraft enligt tilläggstjänstavtalet, men tidigast när användningsplatsens elförsäljningsavtal träder i kraft.  Oomi Kolneutral upphör om kundens elförsäljningsavtal för användningsplatsen sägs upp på grund av flytt eller byte av elförsäljare eller om kunden själv säger upp Oomi Kolneutral. När användningsplatsens elförsäljningsavtal byts till en annan av Oomis elavtalsprodukter eller kunden förnyar sitt avtal till en motsvarande produkt, fortsätter Oomi Kolneutral som tills vidare gällande, om tjänsten inte separat sägs upp.  

 
Ett tidsbundet avtal om tilläggstjänster: 

Bytesgaranti 

Bytesgaranti är en avgiftsbelagd tjänst som kan väljas för Oomi Oy:s tidsbundna elförsäljningsavtal, då den årliga elförbrukningen på förbrukningsplatsen är högst 40 000 kWh. Om kundens verkliga årliga förbrukning överskrider den maximala gränsen kan Oomi Oy säga upp tjänsten. 

Bytesgarantin prissätts på basis av c/kWh och månadskostnaden varierar beroende på elförbrukningen på användningsplatsen. Kostnaden för Bytesgarantin bildas av förbrukningen på användningsplatsen (kWh) multiplicerad med priset c/kWh för Bytesgarantin. Priset c/kWh för Bytesgarantin är i enlighet med priset som angavs när avtalet ingicks och har bekräftats i avtalsbekräftelsen fram till utgången av avtalsperioden. 

Bytesgarantin träder i kraft samma dag som elförsäljningsavtalet och är bundet till avtalet och förbrukningsplatsen. Bytesgarantin kan inte tas retroaktivt för ett elförsäljningsavtal. Bytesgarantin gäller fram till utgången av avtalsperioden för kundens tidsbundna elförsäljningsavtal.  

Tjänsten Bytesgaranti har en ångerrätt på 14 dagar från beställningen. Annulleringar ska meddelas till Oomi Oy:s kundtjänst.  

Med Bytesgarantin har kunden rätt att byta till ett annat av Oomi Oy:s tidsbestämda elförsäljningsavtal mitt under avtalsperioden, när avtalet har gällt i minst et (1) år.  

Bytesrätten kan utnyttjas genom att kunden kontaktar Oomi Oy:s kundtjänst. Bytesrätten kan utnyttjas en gång under avtalsperioden och tidigast ett år (12 månader) efter föregående byte. Om man utnyttjar bytesrätten och inte väljer tjänsten Bytesgaranti för det nya avtalet, faktureras de återstående betalningarna för Bytesgarantin på kommande elräkningar enligt följande: (uppskattad årlig förbrukning/12) x (återstående månader av det ursprungliga tidsbestämda avtalet) x (priset c/kWh för Bytesgarantin). Priset och villkoren för Bytesgarantin i det nya avtalet fastställas vid tidpunkten för ingående av det nya avtalet. 

Avtalsperioden för Bytesgarantin upphör när kunden flyttar från förbrukningsplatsen och när elförsäljningsavtalet för den aktuella förbrukningsplatsen löper ut.