Aktuellt inom energibranschen: Datahub förbättrar kundservicen

Systemet för centraliserat informationsutbyte, datahub, tas i bruk i Finland i februari 2022. Det nya systemet effektiviserar kundservicens processer och gör dem smidigare. Dessutom ger systemet nya möjligheter angående utvecklingen av nya slags tjänster och applikationer för exempelvis energibesparing eller uppföljning av konsumtion.

Vad är datahub?

Datahub är ett centraliserat datalager och system för informationsutbyte på slutkundsmarknaden inom elbranschen. I fortsättningen innehåller datahub uppgifterna om alla de 3,8 miljoner elförbrukningsplatserna i Finland. Exempel på elförbrukningsplatser är hem, fastigheter, affärer och industrianläggningar.

Uppgifterna i det riksomfattande systemet kommer att utnyttjas av cirka 100 elförsäljare och 80 elnätsbolag. För dessa aktörer är övergången till systemet en lagstadgad skyldighet. Datahub administreras av Fingrid Datahub Oy, ett dotterbolag för Fingrid. Fingrid upprätthåller och utvecklar stamnätet för elöverföring i Finland.

I utvecklingen av datahub har särskild uppmärksamhet fästs vid integritetsskydd och datasäkerhet. Endast sådana aktörer som har beviljats tillgång till uppgifterna har möjlighet att hantera dem –  det gäller alltså dig och ditt elföretag och elnätsbolag.

Varför tas datahub i bruk?

Tidigare har informationen funnits spridd i de olika företagens egna system vilket har medfört att informationsutbytet mellan systemen har fungerat långsamt. Ett gemensamt system innebär att uppgifterna om elförbrukningsplatsen och dess konsumtion finns lättare tillgängliga för alla parter. Detta i sin tur möjliggör snabbare och smidigare kundservice då informationen förmedlas jämbördigt och i realtid.

Förbrukningsplatsnumren ersätts med nya GSNR-nummer

Det nya förbrukningsplatsnumret, dvs. GSNR-numret (Global Service Relation Number), effektiviserar processerna och förbättrar kundservicens kvalitet. Det gamla numret uppdateras till den nya versionen automatiskt. Du kan kontrollera det nya numret på din faktura eller i Online-tjänsten.

Ibruktagandet av datahub kräver inga åtgärder av dig.

För företag

  • Ifall förbrukningsplatsnumret är i bruk i system som används av ditt företag ska du komma ihåg att göra nödvändiga uppdateringar i uppgifterna.
  • Oomis kundtjänst för företag