Oomi Avtalsvillkor, konsumenter

Villkoren gäller från och med den 1 januari 2023 

1. Allmänt 

Ett elförsäljningsavtal kan ingås av konsumentkunder med en huvudsäkring på högst 3x63 A och en elförbrukning på högst 100 000 kWh per år. Avtalet gäller elförsäljning och ingås mellan kunden och Oomi Oy (säljaren). På avtalet tillämpas i första hand 1. dessa avtalsvillkor, 2. produktspecifika avtalsvillkor och villkor för eventuella tilläggstjänster samt 3. de allmänna elförsäljningsvillkoren (EFV2014). Dessutom tillämpas Oomi Oy:s gällande prislista för tjänster enligt oomi.fi/prislista-for-tjanster. Punkt 1–3 bildar tillsammans avtalet (nedan kallat avtalet). 

För elnätstjänsten (elöverföring) ska kunden ha ett separat elnätsavtal med det lokala elnätsbolaget, som ordnar överföringen av elen till det objekt dit elen ska levereras. Genom att godkänna avtalet och avtalsvillkoren ger kunden Oomi Oy fullmakt att vid behov säga upp det nuvarande elförsäljningsavtalet och i kundens namn ingå ett nytt elnätsavtal. 

Innan avtalet träder i kraft har Oomi Oy rätt att kontrollera avtalstecknarens kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s register och rätt att kräva en skälig säkerhet eller vägra att ingå avtal, om det finns ytterst vägande skäl till detta. 

Vid behandlingen av personuppgifter följer Oomi Oy tillämplig lagstiftning, så som elmarknadslagen och dataskyddslagen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Oomi Oy:s dataskyddsbeskrivning finns på adressen oomi.fi/sekretesspolicyer. 

En checklista för energikonsumenter finns på www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo. 

El som levereras på basis av detta avtal produceras genom en kombination av olika energikällor enligt Oomi Oy:s respektive anskaffningssituation. Om kunden har valt en separat tilläggstjänst till avtalet angående fastställande av elens ursprung, produceras elen med energikällor enligt de produktspecifika avtalsvillkor som tillämpas för tilläggstjänsten. 

2. Inledande, ångrande och uppsägning av avtal samt avtalets längd

Avtalet träder i kraft i enlighet med kundens beställning, dock senast från och med den tidpunkt, då Oomi Oy får en bekräftelse från distributionsnätets innehavare på att kundens elförsäljningsavtal kan börja och som bekräftas till kunden med en avtalsbekräftelse. Avtalet gäller alltid specifikt för en kund och en förbrukningsplats. 

Det ingångna avtalet har 14 dagars ångerrätt räknat från beställningstidpunkten. Kunden ska meddela Oomi Oy per post, telefon eller via webbsidorna kautta att han vill ångra (frånträda) avtalet. Om avtalet ångras inom ångerfristen, men först efter att elleveransen påbörjats, ska kunden betala ersättning enligt avtalsbekräftelsen till Oomi Oy för den el som levererats innan meddelandet om frånträde lämnades. 

Tidsbundna avtal är bindande och gäller tills avtalstiden som bekräftats med ett bekräftelsemeddelande löper ut. Om kunden inte har meddelat Oomi Oy om uppsägningen 14 dagar innan det tidsbundna avtalet upphör eller tecknat ett nytt tidsbundet avtal, fortsätter avtalet automatiskt att gälla tills vidare som en produkt och till ett pris som Oomi Oy bekräftar separat. 

Ett tillsvidareavtal gäller tills vidare, och uppsägningstiden för det är 14 dagar för kunden och en (1) månad för Oomi Oy. Uppsägningen kräver ingen särskild orsak från någondera parten, utan den kan göras med en fri skriftlig uppsägningsanmälan.  

Vid flytt är kunden skyldig att informera Oomi Oy om flytten minst två veckor innan den äger rum. Gällande avtalen som gäller tills vidare slutar också ett tidsbundet avtal gälla när kunden flyttar bort från driftstället (bostaden). För tydlighetens skull konstateras att även Oomi Oy har rätt att avsluta kundens avtal som gäller tills vidare eller tidsbundet avtal, om driftstället som avtalet gäller, ändras p.g.a. kundens flytt. För det nya objektet kan kunden teckna ett nytt tidsbundet avtal enligt priserna som gäller vid tidpunkten. 

Om ett tidsbundet avtal slutar innan sista dagen på tidsbundna avtalet p.g.a. ett skäl som beror på kunden som är annat än flytt eller skälen som nämns i elförsäljningsvillkorens (SME2014) punkter 10.2.1–10.2.5, har Oomi Oy rätt att ta ut ett rimligt avtalsvite från kunden. Avtalsvitet bestäms på basis av prisskillnaden mellan priset på kundens tidsbundna avtalet och den återstående avtalsperiodens motsvarande marknadspriset1 multiplicerat med förbrukning av elenergin på den återstående avtalsperioden. Som volym används månadsvisa förbrukningar för de 12 föregående månaderna. Om avtalet har gällt i kortare tid, använder man den månadsprognos som räknades ut baserat på den uppskattade årsförbrukningen i samband med tecknandet av avtalet som volym. 

1 Priset för elbörsen Nasdaq Commodities derivat i Finlands prisområde (SYS+EPAD) vid anmälningstidpunkten eller när Oomi Oy får information om ändringen 

3. Ändring av avtalsvillkor och priser

För tidsbundna avtal förblir avtalsvillkoren och priset detsamma fram till utgången av den valda avtalsperioden, varefter avtalet fortsätter att gälla tills vidare med villkor och priser som Oomi Oy bekräftar separat. När avtalstiden löper ut och villkoret har fortsatt gälla tills vidare, kan Oomi Oy ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att informera kunden om dem en (1) månad innan ändringen träder i kraft.  

Vi informerar om villkorsändringar och prisändringar för avtal som gäller tills vidare minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft. 

Oomi Oy:s gällande prislista för tjänster som tillämpas för avtal finns på adressen oomi.fi/prislista-for-tjanster. Prislistan för tjänster gäller tills vidare och Oomi har rätt att ändra den genom att meddela om ändringarna minst en (1) månad innan ändringarna träder i kraft. För klarhetens skull konstateras att ändringar i prislistan för tjänster som är separat från kundens avtal inte räknas som en ändring i ett tillsvidare- eller tidsbundet avtal och berättigar således inte till exempelvis uppsägning av ett tidsbundet avtal.  

Eventuella ändringar och tillägg i skatter och skatteliknande avgifter beaktas i elförsäljningspriserna genast från och med att skyldigheten att betala skatten eller avgiften träder i kraft. Vi informerar om ändringen när vi känner till dess exakta inverkan på priset. Dessa ändringar gäller i tillämpliga delar även tidsbundna avtal. 

Oomi Oy förbehåller sig rätten att ändra avtalsvillkoren för sådana avtal som inte är tidsbundna, om inget annat anges i de produktspecifika villkoren. Vi informerar om prisändringar för avtal som gäller tills vidare minst en (1) månad innan ändringen träder i kraft.  

Om möjliga ändringar i avtalet (pris, skatter, avgifter av skattenatur, avtalsvillkor m.m.) informeras till post- eller e-postadressen som kunden anmält, eller på en bilaga till räkningen eller i samband med elektronisk kundtjänst i Oomis webbtjänst. 

4. Övriga villkor 

Oomi Oy ansvarar inte för serviceavbrott, skador eller fel som störningar i datakommunikationen, fel i datasystem eller skadliga program har orsakat i självservicen. Vid störningar har Oomi Oy rätt att häva avtal som kunden tecknat i självservicen genom att meddela detta till kunden. 

Meningsskiljaktigheter om avtalet avgörs i första hand genom förhandlingar. Kunden kan också få information och hjälp från konsumentrådgivningen (www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning). Kunden kan skriftligen föra ett ärende till behandling i konsumenttvistenämnden, som kan ge rekommendationer för att avgöra meningsskiljaktigheten (www.kuluttajariita.fi/sv/). Om du önskar kan du också använda onlineplattform för tvistlösning (ODR) som är avsedd för behandling av EU:s konsumenternas tvistemål (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show). 

5. Mätning av elförbrukningen och fakturering

Det lokala elnätsbolaget svarar för mätningen av elförbrukningen (elöverföringen). Faktureringen baserar sig alltid då det är möjligt på förbrukningen av timenergi. I annat fall används den förbrukningsprognos som det lokala elnätsbolaget har uppgett för förbrukningsplatsen.  

För avtal om tids- eller säsongsel gäller priset på dagel vid tidsel må–sö kl. 7–22, och priset på säsongsel på vinterdagar må–lö kl. 7–22 under perioden 1.11–31.3.  

Nätbolaget fakturerar kunden för överföring av elen enligt sin prislista. 

Oomi Oy har rätt att berätta för kunden om möjligheten att välja e-faktura genom att meddela de banker som tillhandahåller e-fakturatjänst om saken, så att kunden ser förslaget i sin nätbank och kan göra en e-fakturabeställning till Oomi Oy. 

Oomi Villkor för tilläggstjänster