Sopimusehdot, kuluttajat

Ehdot voimassa 1.1.2023 alkaen

1.Yleistä

Sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä näiden ehtojen mukaisesti kuluttaja-asiakas, jonka kohteen pääsulake on enintään 3x63 A ja sähkönkulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Sopimus koskee sähkönmyyntiä ja on solmittu asiakkaan ja Oomi Oy:n (myyjä) välille. Sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti 1. näitä sopimusehtoja, 2. tuotekohtaisia sopimusehtoja ja mahdollisia lisäpalveluehtoja, 3. yleisiä sähkönmyyntiehtoja (SME2014). Lisäksi sovelletaan 4. erillistä Oomi Oy:n kulloinkin voimassa olevaa palveluhinnastoa oomi.fi/palveluhinnasto mukaisesti. Kohdat 1–3 muodostavat yhdessä sopimuksen (jäljempänä sopimus).

Sähköverkkopalvelua (sähkönsiirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa, joka huolehtii sähkön siirtämisestä toimituskohteeseen. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Oomi Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen.

Ennen sopimuksen voimaan astumista Oomi Oy:llä on oikeus tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Oomi Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Oomi Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta oomi.fi/tietosuojaseloste.

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan eri energialähteiden yhdistelmällä Oomi Oy:n kulloisenkin hankintatilanteen mukaisesti. Jos sopimukselle on valittu erillinen lisäpalvelu alkuperän määräytymisestä, tuotetaan sähkö lisäpalvelun sovellettavien tuotekohtaisten sopimusehtojen mukaisilla energialähteillä.

2. Sopimuksen aloitus, kesto, peruuttaminen ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan asiakkaan tilauksen mukaisesti kuitenkin viimeistään siitä ajankohdasta, josta jakeluverkonhaltija vahvistaa Oomi Oy:lle asiakkaan sähkönmyyntisopimuksen voivan alkaa ja joka asiakkaalle vahvistetaan sopimusvahvistuksella. Sopimus on aina asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen.

Tehdyllä sopimuksella on 14 päivän peruutusoikeus tilaushetkestä. Peruutuksesta tulee ilmoittaa Oomi Oy:n asiakaspalveluun postitse, puhelimitse tai verkkosivujen kautta. Jos sopimus perutaan peruutusajan puitteissa, mutta kuitenkin vasta sähkön toimituksen aloittamisen jälkeen, on asiakkaan maksettava Oomi Oy:lle peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitetusta sähköstä sopimusvahvistuksen mukainen korvaus.

Määräaikainen sopimus on sitova ja voimassa sopimusvahvistuksella vahvistetun määräajan loppuun. Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut irtisanomisesta Oomi Oy:lle 14 päivää ennen määräaikaisen sopimuksen päättymispäivää tai tehnyt uutta määräaikaista sopimusta, sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena Oomi Oy:n erikseen vahvistamalla tuotteella ja hinnoilla. 

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta kuukausi (1 kk). Irtisanominen ei edellytä kummankaan osapuolen puolelta erityistä syytä, vaan se voidaan tehdä vapaasti kirjallisella irtisanomisilmoituksella.

Muuttotilanteessa asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muutosta Oomi Oy:lle vähintään kaksi viikkoa ennen muuttopäivää. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen lisäksi myös määräaikainen sopimus päättyy asiakkaan muuttaessa pois käyttöpaikasta (asunnosta). Selvyyden vuoksi todetaan, että myös Oomi Oy:llä on oikeus päättää asiakkaan toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen sopimus, mikäli sopimusta koskeva käyttöpaikka muuttuu asiakkaan muuton vuoksi. Asiakas voi tehdä uuteen kohteeseen uuden määräaikaisen sopimuksen sillä hetkellä voimassa olevilla hinnoilla.

Mikäli määräaikainen sopimus päättyy ennen määräaikaisen sopimuksen päättymispäivää asiakkaasta johtuvasta syystä muun kuin muuton tai sähkönmyyntiehtojen (SME2014) kohtien 10.2.1-10.2.5 mainittujen syiden takia, on Oomi Oy:llä oikeus periä asiakkaalta kohtuullinen sopimussakko. Sopimussakko määräytyy asiakkaan määräaikaisen sopimuksen hinnan ja jäljellä olevan sopimuskauden vastaavan markkinahinnan1 välisenä hinnanerona kerrottuna jäljellä olevan sopimuskauden sähköenergian kulutuksella. Laskennassa käytetään edellisen 12 kuukauden kuukausikohtaisia kulutuksia. Mikäli sopimus on kestänyt lyhyemmän ajan, käytetään laskennassa sopimuksen tekemisen yhteydessä ollutta vuosikulutusarvion perusteella laskettua kuukausiennustetta.

1 Nasdaq Commodities sähköpörssin johdannaisten Suomen hinta-alueen hinta (SYS+EPAD) ilmoitushetkellä tai kun Oomi Oy saa muutoksesta tiedon.

3. Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Määräaikaisissa sopimuksissa sopimusehdot ja hinta pysyvät samana valitun sopimuskauden loppuun asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Oomi Oy:n erikseen vahvistamilla ehdoilla ja hinnoilla. Sopimuksen määräajan umpeutuessa Oomi Oy voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten ehtomuutoksista ja hinnanmuutoksista ilmoitamme vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksiin sovellettava erillinen Oomi Oy:n kulloinkin voimassa oleva palveluhinnasto löytyy osoitteesta oomi.fi/palveluhinnasto. Palveluhinnasto on voimassa toistaiseksi ja Oomi Oy:llä on oikeus muuttaa sitä ilmoittamalla muutoksista vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa. Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakkaan sopimuksesta erillisen palveluhinnaston muutokset eivät ole toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen sopimukseen tehtävä muutos, eivätkä ne siten oikeuta esimerkiksi määräaikaisen sopimuksen irtisanomiseen.

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Ilmoitamme muutoksesta, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa. Nämä muutokset koskevat soveltuvin osin myös määräaikaisia sopimuksia.

Oomi Oy pidättää oikeuden muuttaa muiden kuin määräaikaisten sopimusten sopimusehtoja ja hintoja, ellei tuotekohtaisissa ehdoissa ole muuta ilmoitettu. Mahdollisista muutoksista ilmoitamme vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen mahdollisista muutoksista (hinnat, verot, veroluonteiset maksut, sopimusehdot ja muut) tiedotetaan asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen tai laskun liitteellä tai sähköisen asioinnin yhteydessä Oomin verkkopalvelussa.

4. Muut ehdot

Myyjä ei vastaa tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden tai haitallisten ohjelmien itsepalvelussa aiheuttamista palvelukatkoksista, vahingoista tai virheistä. Häiriötilanteissa myyjällä on oikeus perua asiakkaan itsepalvelussa tekemä sopimus.

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina neuvottelemalla. Asiakas voi saada tietoa ja apua myös kuluttajaneuvonnasta (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Asiakas voi saattaa asian kirjallisesti käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa erimielisyyden ratkaisemiseksi suosituksia (www.kuluttajariita.fi). Voit halutessasi käyttää myös EU:n kuluttajien riita-asian käsittelyyn tarkoitettua verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (ODR) (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FI).

5. Sähkönkulutuksen mittaaminen ja laskutus

Sähkönkulutuksen (sähkönsiirto) mittaamisesta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö. Laskutus perustuu mitattuun sähkön tuntienergiakulutuksiin aina, kun se on mahdollista. Muussa tapauksessa käytetään käyttöpaikan paikallisen sähköverkkoyhtiön ilmoittamaa kulutusennustetta.

Sopimuksella, jolle on valittu aika- tai kausisähkö, on aikasähkössä päiväenergian hinta voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäivä 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22.

Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti.

Oomi Oy:llä on oikeus kertoa asiakkaalle tarjoamastaan e-laskuvaihtoehdosta ilmoittamalla asiasta e-laskupalvelua tarjoaville pankeille, jolloin asiakas näkee ehdotuksen verkkopankissaan ja voi tehdä e-laskutilauksen Oomi Oy:lle.