Sopimusehdot, kuluttajat

Ehdot voimassa 31.12.2022 asti


Yleistä

Sähkönmyyntisopimuksen voi tehdä kuluttaja-asiakas, jonka kohteen pääsulake on enintään 3x63 A ja sähkönkulutus enintään 100 000 kWh vuodessa. Sopimus koskee sähkönmyyntiä ja on solmittu asiakkaan ja Oomi Oy:n (myyjä) välille. Sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja lisäksi yleisiä sähkönmyyntiehtoja (SME2014) sekä Oomi Oy:n kulloinkin voimassa olevia palveluhinnastoja oomi.fi/ehdot.

Sähköverkkopalvelua (sähkönsiirto) varten asiakkaalla tulee olla erillinen sähköverkkosopimus paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa, joka huolehtii sähkön siirtämisestä toimituskohteeseen. Hyväksymällä sopimuksen ja sopimusehdot asiakas valtuuttaa Oomi Oy:n irtisanomaan tarvittaessa nykyisen sähkönmyyntisopimuksen ja solmimaan asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen.

Ennen sopimuksen voimaan astumista Oomi Oy:llä on oikeus tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja vaatia kohtuullista vakuusmaksua tai kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Oomi Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten, sähkömarkkina- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Oomi Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.oomi.fi/tietosuojaseloste.

Energiankuluttajan tarkistuslista löytyy osoitteesta www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan eri energialähteiden yhdistelmällä. Jos sopimukselle on valittu erillinen lisäpalvelu alkuperämuutoksesta, tuotetaan sähkö lisäpalvelun sopimusehtojen (kohta 7) mukaisilla energialähteillä. Oomi hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.

 1. Sopimuksen aloitus, kesto, peruuttaminen ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan asiakkaan tilauksen mukaisesti kuitenkin viimeistään siitä ajankohdasta, josta jakeluverkonhaltija vahvistaa Oomi Oy:lle asiakkaan sähkönmyyntisopimuksen voivan alkaa ja joka asiakkaalle vahvistetaan sopimusvahvistuksella.

Määräaikainen sopimus on sitova ja voimassa sopimusvahvistuksella vahvistetun määräajan loppuun. Määräajan päättymisen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena Oomi Oy:n erikseen vahvistamilla hinnoilla, ellei asiakas ole tehnyt uutta määräaikaista sopimusta. Määräaikainen sopimus on aina asiakas- ja käyttöpaikkakohtainen.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta kuukausi (1 kk). Sama irtisanomisaika koskee määräaikaista sopimusta sen määräajan päättyessä.

Tehdyllä sopimuksella on 14 päivän peruutusoikeus tilaushetkestä. Peruutuksesta tulee ilmoittaa Oomi Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse. Jos sopimus perutaan peruutusajan puitteissa, mutta kuitenkin vasta sähkön toimituksen aloittamisen jälkeen, on asiakkaan maksettava Oomi Oy:lle peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitetusta sähköstä sopimusvahvistuksen mukainen korvaus.

Muuttotilanteessa asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa muutosta Oomi Oy:lle vähintään kaksi viikkoa ennen muuttoa. Myös määräaikainen sopimus päättyy asiakkaan muuttaessa pois käyttöpaikalta (asunnosta) ja irtisanoessa sähkönmyynti- ja verkkosopimuksensa. Asiakas voi tehdä uuteen kohteeseen uuden määräaikaisen sopimuksen sillä hetkellä voimassa olevilla hinnoilla.

 1. Tuotekohtaiset erityispiirteet ja hinnoittelu

Oomi Oy:n tuotteet eroavat hinnoittelultaan. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa tästä kohdasta oman sopimuksensa hinnoitteluperusteet ja mahdolliset sopimusta koskevat erityisehdot.

Oomi Kiinteä

Oomi Kiinteä on määräaikainen sopimus, jossa hinnat määräytyvät sopimuksen tekohetkellä sovitun mukaisesti ja hinnat pysyvät samana valitun määräaikaisen sopimuskauden loppuun asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Oomi Oy:n erikseen vahvistamalla tuotteella ja hinnoilla.

Oomi Aktiivinen

Oomi Aktiivinen -sopimus on saatavilla käyttöpaikkoihin, joissa sähkönkäyttö mitataan ja rekisteröidään tunneittain. Oomi Oy:llä ei ole velvollisuutta solmia uutta vastaavaa sopimusta samalle asiakkaalle tai samaan käyttöpaikkaan, jos edellisen sopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta. Oomi Aktiivinen -sopimuksen kesto on asiakkaan sopimusvahvistuksella vahvistetun mukainen.

Oomi Aktiivinen -sopimuksessa energiahinta on muuttuva ja se perustuu pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisemaan sähkön tuntikohtaiseen Suomen aluehintaan. Laskutuksessa käytettävä energian keskihinta muodostuu Suomen hinta-alueen kunkin tunnin hinnan ja tätä vastaavan kulutuksen volyymipainotettuna keskiarvona.

Lisäksi laskutetaan myyjän marginaali (c/kWh) ja perusmaksu (€/kk) sekä arvonlisävero. Myyjän marginaali ja perusmaksu ovat sopimuksen tekohetkellä ilmoitetut ja sopimusvahvistuksessa vahvistetun mukaiset. Mahdollisista marginaalin ja perusmaksun muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla.


Oomi Jatkuva, sopimusehdot 1.1.2023 alkaen

Toistaiseksi voimassa olevan Oomi Jatkuva -sopimuksen hinta muodostuu sähköjohdannaisten markkinahintaan sidotusta energiahinnan osuudesta, myyjän marginaalista, perusmaksusta sekä arvonlisäverosta.Oomi Jatkuva -sopimuksen markkinahintaan sidottu osuus muuttuu säännöllisesti puolivuosittain (6 kuukauden välein) sähköpörssin hinnan muutosta vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta. Myyjän marginaali ja perusmaksu ovat sopimuksen tekohetkellä ilmoitetut ja sopimusvahvistuksessa vahvistetun mukaiset. Mahdollisista marginaalin ja perusmaksun muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Markkinahintaan sidotut hintajaksot ovat 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12. Hintajaksolle 1.1.–30.6. hinta ilmoitetaan 30.11. mennessä ja hintajaksolle 1.7.–31.12. hinta ilmoitetaan 31.5. mennessä. Hinnat ovat nähtävissä edellä mainitun mukaisesti ennen niiden voimaantuloa osoitteessa oomi.fi/jatkuva.

Hinta määräytyy ennen hintajaksoa Nasqad OMX Commodities sähköpörssissä noteerattujen hintajaksoa vastaavien kvartaalituotteiden Q1–Q2 sekä Q3–Q4 perusteella seuraavasti:

 • Hintajakso 1.1.–30.6.
  Systeemihinta (ENOFUTBL) ja aluehintaero (SYHELFUTBL) kvartaalituotteille Q1 ja Q2 määräytyvät hintajaksoa edeltävällä ajanjaksolla 15.5.–15.11. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona.
 • Hintajakso 1.7.–31.12.
  Systeemihinta (ENOFUTBL) ja aluehintaero (SYHELFUTBL) kvartaalituotteille Q3 ja Q4 määräytyvät hintajaksoa edeltävällä ajanjaksolla 16.11.–15.5. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona.

Kunkin kvartaalin hinta saadaan laskemalla yhteen edellä kuvatulla tavalla saatu systeemihinta ja aluehintaero. Laskutuksessa käytettävä hinta kullekin hintajaksolle saadaan siten, että hintajaksoa vastaava talvikvartaali (Q1 ja Q4 eli tammi-maaliskuu ja loka-joulukuu) huomioidaan painoarvolla 65 % ja kesäkvartaali (Q2 ja Q3 eli huhti-kesäkuu ja heinä-syyskuu) painoarvolla 35 %. Edellä kuvatulla tavalla saatuun hintaan lisätään myyjän marginaali (c/kWh) ja lisäksi laskutetaan perusmaksu (e/kk) sekä arvonlisävero.

Aikasähkön päiväajan (ma–su 7–22) hinta on 110 prosenttia ja yöajan (ma–su 22–7) hinta on 85 prosenttia hintajakson hinnasta, lisättynä kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla (c/kWh).

Kausisähkön talvipäiväajan (1.11.–31.3. ma–la klo 7–22) hinta on 115 prosenttia ja muun ajan hinta on 85 prosenttia hintajakson hinnasta, lisättynä kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla (c/kWh).

Oomi Jatkuva-sopimuksen hintajaksojen vaihtelu on olennainen osa sopimuksen luonnetta. Oomi Jatkuva -sopimuksen markkinahintaan sidottuun hintaosuuteen kuuden kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnanmuutokset eivät siten ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen (SME2014 8.2.).

Oomi Paketti

Toistaiseksi voimassa olevan Oomi Paketti -sopimuksen laskutus perustuu sovittuun kiinteään kuukausimaksuun ja paketin ylittävän energian laskutukseen. Oomi Paketti sopimuksessa on valittavana kolme kokoluokkaa, jotka sisältävät sähköenergiaa kuukaudessa enintään seuraavasti:

Oomi Paketti S enintään 84 kWh/kk
Oomi Paketti M enintään 208 kWh/kk
Oomi Paketti L enintään 417 kWh/kk

Oomi Paketti -sopimuksessa on euromääräinen kiinteähintainen kuukausimaksu (e/kk), jonka asiakas maksaa sähkönkulutuksen määrästä riippumatta aina valitun pakettikokoluokan kuukausittaiseen enimmäismäärään (kWh) asti. Jos kuukausittainen sähkönkulutus ylittää paketin enimmäismäärän, laskutetaan ylimenevän energiakulutuksen osalta Oomin hinnaston mukainen hinta c/kWh, joka on asiakkaalle sopimuksen tekohetkellä ilmoitettu ja sopimusvahvistuksessa vahvistettu. Sopimus ei sisällä sähkön siirtoa. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitamme asiakkaalle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Oomi Kesto

Oomi Kesto -sopimus on voimassa toistaiseksi. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitamme asiakkaalle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

 1. Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Määräaikaisissa sopimuksissa hinta pysyy samana valitun sopimuskauden loppuun asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana Oomi Oy:n erikseen vahvistamilla hinnoilla. Sopimuksen määräajan umpeutuessa myyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai - hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnanmuutoksista ilmoitamme vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa. Oomi Aktiivinen -sopimuksen energiahinnan tuntikohtaiset muutokset sekä Oomi Jatkuva -sopimuksen markkinahintaan sidottuun hintaosuuteen kuuden kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnanmuutokset eivät sen sijaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen (SME2014 8.2; STE2019 13.2).

Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa otetaan huomioon sähkön myyntihinnoissa heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta lukien. Ilmoitamme muutoksesta, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa. Nämä muutokset koskevat myös määräaikaisia sopimuksia.

Oomi Oy pidättää oikeuden muuttaa myös sopimusehtoja ja mahdollisista muutoksista ilmoitamme vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa. Sopimukseen ja sen ehtoihin liittyvistä muutoksista tiedotetaan asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

 1. Muut ehdot

Myyjä ei vastaa tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden tai haitallisten ohjelmien itsepalvelussa aiheuttamista palvelukatkoksista, vahingoista tai virheistä. Häiriötilanteissa myyjällä on oikeus perua asiakkaan itsepalvelussa tekemä sopimus.

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina neuvottelemalla. Asiakas voi saada tietoa ja apua myös kuluttajaneuvonnasta (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Asiakas voi saattaa asian kirjallisesti käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa erimielisyyden ratkaisemiseksi suosituksia (www.kuluttajariita.fi).

 1. Sähkönkulutuksen mittaaminen ja laskutus

Sähkönkulutuksen (sähkönsiirto) mittaamisesta vastaa paikallinen sähköverkkoyhtiö. Laskutus perustuu mitattuun sähkön tuntienergiakulutuksiin aina, kun se on mahdollista. Muussa tapauksessa käytetään käyttöpaikan paikallisen sähköverkkoyhtiön ilmoittamaa kulutusennustetta.

Sopimuksella, jolle on valittu aika- tai kausisähkö, on aikasähkössä päiväenergian hinta voimassa ma–su 7–22 ja kausisähkössä talvipäivä 1.11.–31.3. ma–la klo 7–22. Oomi Oy voi myös käyttää laskutuksessa paikallisen verkkoyhtiön mukaista aikajakoa. Mikäli sähkönmyyntisopimukselle valittu tuote ei sovellu verkkoyhtiön käyttämään aikajakoon tai käyttöpaikalla (sopimuksen teon kohde) olevaan mittaukseen, Oomi Oy:llä on oikeus ottaa käyttöön soveltuva myyntituote.

Verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti.

Oomi Oy:llä on oikeus kertoa asiakkaalle tarjoamastaan e-lasku vaihtoehdosta ilmoittamalla asiasta e-laskupalvelua tarjoaville pankeille, jolloin asiakas näkee ehdotuksen verkkopankissaan ja voi tehdä e-laskutilauksen Oomi Oy:lle.

 1. Sopimuksiin liitettävien lisäpalveluiden erityisehdot

Oomi Oy:n erillismaksulliset lisäpalvelut on valittavissa kohteisiin, joiden vuosittainen sähkönkulutus on enintään 40 000 kWh ja ne laskutetaan sähkönmyyntisopimuksen sähkölaskun yhteydessä. Sähkönmyyntisopimuksesta riippuen voi sille valita yhden tai useamman lisäpalvelun ja ne vahvistetaan asiakkaalle sähkönmyyntisopimuksen yhteydessä tai erillisellä lisäpalvelua koskevalla vahvistuksella. Lisäpalveluita säätelevät nämä erityisehdot.

Lisäpalveluiden tilauksella on 14 päivän peruutusoikeus tilaushetkestä. Peruutuksesta tulee ilmoittaa Oomi Oy:n asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. Lisäpalvelut peruuntuvat automaattisesti, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus peruuntuu.

Lisäpalveluiden hinta on kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen. Oomi Oy:llä on oikeus muuttaa lisäpalveluiden erityisehtoja sekä toistaiseksi voimassa olevien Uusiutuva-lisäpalveluiden hintoja ilmoittamalla muutoksista asiakkaalle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen niiden voimaantuloa.

Oomi Uusiutuva

Oomi Uusiutuva on kuukausimaksullinen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 40 000 kWh. Jos todellinen vuosikulutus ylittää enimmäisrajan, voi Oomi Oy poistaa palvelun sopimukselta.

Oomi Uusiutuvalla täydennetty sopimus tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla, joka on yhdistelmä vesi- ja tuulivoimalla sekä aurinkoenergialla tuotettua sähköä. Sähkön alkuperä varmennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -alkuperätakuujärjestelmän mukaisesti.

Oomi Uusiutuva tulee voimaan aikaisintaan sähkönmyyntisopimuksen voimaantulopäivänä tai sähkönmyyntisopimuksen ollessa jo voimassa aikaisintaan tilauspäivästä. Oomi Uusiutuva on voimassa määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa enintään määräaikaisen sopimuskauden loppuun ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla toistaiseksi. Oomi Uusiutuva -palvelu päättyy, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus päättyy.

Palvelun irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta kuukausi (1 kk).

Vaihtoturva

Ehdot 30.6.2022 tai sen jälkeen ostettuun Oomi Vaihtoturvaan

Vaihtoturva on maksullinen palvelu, joka on valittavissa Oomi Oy:n määräaikaiselle sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 40 000 kWh. Jos asiakkaan todellinen vuosikulutus ylittää enimmäisrajan, voi Oomi Oy irtisanoa palvelun. 

Vaihtoturva on hinnoiteltu c/kWh-perusteisesti ja kuukausittainen kustannus vaihtelee riippuen käyttöpaikan sähkönkulutuksesta. Vaihtoturvan kustannus muodostuu käyttöpaikan kulutus (kWh) kerrottuna Vaihtoturvan c/kWh hinnalla. Vaihtoturvan hinta c/kWh on sopimuksen tekohetkellä ilmoitetun ja sopimusvahvistuksessa vahvistetun mukainen sopimuskauden loppuun asti. 

Vaihtoturva tulee voimaan samana päivänä sähkönmyyntisopimuksen kanssa ja se on sopimus- ja käyttöpaikkakohtainen. Vaihtoturvaa ei voi ottaa sähkönmyyntisopimukselle takautuvasti. Vaihtoturva on voimassa määräaikaisen sähkömyyntisopimuksen sopimuskauden loppuun asti. Vaihtoturva-palvelulla on 14 päivän peruutusoikeus tilaushetkestä. Peruutuksesta tulee ilmoittaa Oomi Oy:n asiakaspalveluun.  

Vaihtoturvan avulla asiakkaalla on oikeus kesken sopimuskauden vaihtaa toiseen Oomi Oy:n määräaikaiseen sähkönmyyntisopimukseen.  
 
Vaihto-oikeuden voi käyttää olemalla yhteydessä Oomi Oy:n asiakaspalveluun. Vaihto-oikeutta voi käyttää kerran sopimuskauden aikana ja aikaisintaan vuoden (12 kk) kuluttua edellisestä vaihdosta. Mikäli vaihto-oikeutta käytetään ja Vaihtoturva-palvelua ei valita uudelle sopimukselle, laskutetaan jäljellä olevat Vaihtoturvan maksut tulevalla sähkölaskulla seuraavasti: (arvioitu vuosikulutusennuste/12) x (alkuperäisen määräaikaisen sopimuksen jäljellä olevat kuukaudet) x (Vaihtoturvan c/kWh hinta). Uuteen sopimukseen otettavan Vaihtoturvan hinta ja ehdot määräytyvät uuden sopimuksen tekohetkellä. 

Vaihtoturvan sopimuskausi päättyy asiakkaan muuttaessa pois käyttöpaikalta ja kyseiseen käyttöpaikkaan olevan sähkönmyyntisopimuksen päättyessä.  

Ehdot ennen 30.6.2022 ostettuun Oomi Vaihtoturvaan

Vaihtoturva on kuukausimaksullinen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa Oomi Oy:n määräaikaiselle sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 40 000 kWh. Jos todellinen vuosikulutus ylittää enimmäisrajan, voi Oomi Oy poistaa palvelun sopimukselta.

Vaihtoturva tulee voimaan samana päivänä sähkönmyyntisopimuksen kanssa ja se on sopimus- ja käyttöpaikkakohtainen. Vaihtoturvaa ei voi ottaa sähkönmyyntisopimukselle yli 14 vuorokautta sopimuksen tekohetkestä.

Vaihtoturva on voimassa ja laskutetaan asiakkaan määräaikaisen sähkömyyntisopimuksen sopimuskauden loppuun asti. Vaihtoturvan avulla asiakas voi kesken määräaikaisen sopimuskauden vaihtaa toiseen Oomi Oy:n vähintään vastaavan mittaiseen määräaikaiseen sähkönmyyntisopimukseen kuin sähkönmyyntisopimus, jolle Vaihtoturva on alun perin otettu. Vaihto-oikeus on kerran sopimuskauden aikana kuitenkin huomioiden, että kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen aikana sopimuksen vaihto-oikeutta voi käyttää vuoden kuluttua edellisestä vaihdosta. Jos asiakas käyttää sopimuksen vaihto-oikeutta sopimuskauden aikana eikä valitse Vaihtoturva-palvelua uudelle sopimukselle, laskutetaan vaihdetun määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen sopimuskauden jäljellä olevat Vaihtoturva-palvelun kuukausierät asiakkaan seuraavalla sähkölaskulla.

Vaihtoturvan käyttämisen yhteydessä on uudella sähkönmyyntisopimuksella 14 vuorokauden peruutusoikeus. Jos sopimusmuutosta ei peruta peruutusajan kuluessa, astuu uusi määräaikainen sähkönmyyntisopimus voimaan. Jos sopimuksen vaihto peruuntuu, jatkuu asiakkaan aiempi määräaikainen sähkönmyyntisopimus ja Vaihtoturva-palvelu kyseisen sopimuskauden loppuun asti. Jos asiakas ei käytä vaihto-oikeutta määräaikaisen sopimuksen aikana, päättyy Vaihtoturva ja sen laskutus sopimuksen määräajan päätyttyä. Vaihtoturvan sopimuskausi päättyy myös asiakkaan muuttaessa pois käyttöpaikalta ja kyseiseen käyttöpaikkaan olevan sähkönmyyntisopimuksen päättyessä. Vaihto-oikeuden voi käyttää vain olemalla yhteydessä Oomi Oy:n asiakaspalveluun.

Vaihtoturva-palvelulla on 14 päivän peruutusoikeus tilaushetkestä. Jos tilaus perutaan, ei Vaihtoturva astu voimaan. Peruutuksesta tulee ilmoittaa Oomi Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse. Jos Vaihtoturvaa ei peruta peruutusajan puitteissa, jatkuu Vaihtoturva asiakkaan sähkönmyyntisopimuksella ilman irtisanomismahdollisuutta määräaikaisen sopimuskauden loppuun.