Asiantuntija vastaa: miten uusiutuvan sähkön alkuperä varmistetaan?

Tähän artikkeliin on haastateltu Oomin Markku Halmetta, jonka juuret ovat Pori Energiassa. Markku työskentelee Oomissa salkunhallintapäällikkönä ja vastaa mm. riskienhallinnasta sekä sähkön hankinnasta ja alkuperän varmentamisesta yhdessä tiimin kanssa. Markun mielestä mielenkiintoisinta hänen työssään on yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä työskentely jatkuvasti muuttuvan ja kehittyvän energiamarkkinan parissa.

Hyvä Markku. Laskun mukaan yrityksen sähkö on kokonaan tuulisähköä. Mistä tiedän, että se on tuotettu tuulisähköllä eikä tule naapurin hiilivoimalasta?

Sähkön alkuperää varmennetaan yhteiseurooppalaisen niin kutsutun sähkön alkuperätakuujärjestelmän avulla. Järjestelmään rekisteröidylle uusiutuviin energialähteisiin perustuvalle sähköntuotannolle myönnetään alkuperätakuu-sertifikaatteja tuotetun sähköenergian määrän mukaan.

Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta asettaa vaatimukset sähkönmyyntiyhtiöille hankkia ja mitätöidä näitä edellä mainitun järjestelmän sähkön alkuperätakuu -sertifikaatteja vastaava energiamäärä, mitä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähköenergiaa toimitetaan sähkön loppukäyttäjille.

Eli lyhyesti: uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähköenergiaa on myytävissä vain se energiamäärä, mitä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähköenergiaa tuotetaan.

Energiavirasto valvoo Suomessa sähkömyynnin alkuperän varmentamis- ja ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Tämän lisäksi ulkopuolinen auditoija tarkistaa vuosittain, että Oomi on täyttänyt uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköenergian varmentamis- ja ilmoittamisvelvollisuutensa.

Voisitko avata vielä tarkemmin, että mikä tämä energian alkuperäsertifikaatti on ja kuka sen myöntää?

Ilman muuta. Sähkön alkuperätakuu -sertifikaatti on kaikessa yksinkertaisuudessaan sähköinen arvopaperi. Sertifikaatilla on markkinahinta, joka määräytyy tuotantomuodon, tuotantomaan ja tuotantoajankohdan perusteella. Sertifikaatit myöntää kansallisesti osoitettu taho. Suomessa tehtävä on osoitettu Finextra Oy:lle, joka on sähkönsiirron kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n omistama tytäryhtiö.

Entä mistä energiani tulee, jos tuulee liian vähän eikä energiantuotanto tässä hetkessä riitä?

Sähkön alkuperätakuujärjestelmä perustuu tosiaan energiamääräpohjaiseen tarkasteluun. Pidemmässä aikaikkunassa uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköenergian tuotantomäärä on yhtä suuri kuin kulutusmäärä. Hetkellisesti tehotarkasteltuna tuotanto- ja kulutustasepoikkeamia toki esiintyy. Eli on olemassa tilanteita, joissa esimerkiksi tuulivoiman tuotanto ei riitä kattamaan saman hetken myytyä tuulivoimamäärää. Vastaavasti esiintyy energiamäärällisesti tarkasteltuna vastaava määrä ylituotantotilanteita, joissa tuulivoiman tuotanto on suurempaa kuin samanhetkinen tuulivoiman myyntimäärä.

Näissä poikkeamatilanteissa fyysisen sähkön osalta vaje katetaan sähköverkkoon kytkettyjen muiden tuotantomuotojen tuotannoilla tai ylijäämätilanteissa ylimääräinen tuulivoimatuotanto siirretään yleiseen sähköverkkoon. Lain asettamien määräyksien mukaan näiden poikkeamatilanteiden ylimääräinen sähköverkkoon syötetty tuulivoima ei ole enää alkuperämielessä käytettävissä tai myytävissä uusiutuviin energialähteisiin perustuvana sähköenergiana muiden sähkön loppukäyttäjien osalta.

Tavoitteenani on valita mahdollisimman ympäristöystävällistä sähköä yritykselle. Mikä uusiutuva energiamuoto on tällä hetkellä ympäristöystävällisin valinta ja miksi?

Jokaisella uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla sähkön tuotantomuodolla on omat hyvät ja huonot puolensa. En siis nostaisi tiettyä sähköntuotantomuotoa ylitse muiden.

Kokonaistarkasteltuna suurin positiivisin ympäristövaikutus on EKOenergia-merkityllä uusiutuviin energialähteisiin perustuvalla sähköntuotannolla. Tämä EKOenergia on eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen hallinnoima yhteinen ympäristömerkki.

Sähköntuotannon on mahdollista saada EKOenergia-merkki vain, jos se täyttää ympäristöjärjestöjen asettamat vaatimukset sähköntuotannolle. EKOenergia-merkityn sähköenergian valitsemisella sähkönkäyttäjä tukee myös siirtymistä globaalisti uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköenergian tuotantoon.

EKOenergia-merkityn tuotteen myymisestä veloitettava EKOenergia-lisäkustannus tilitetään lyhentämättömänä Suomen Luonnonsuojeluliitolle, joka sijoittaa kertyviä varoja uusiutuviin energialähteisiin perustuviin sähköntuotantoprojekteihin kehittyvissä maissa yhdessä eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen kanssa.

Lopuksi vielä: jos yritys käyttää yli 100 000 kWh sähköä vuodessa, mitkä sen uusiutuvan energian vaihtoehdot ovat?

Yritysasiakas voi vaihtaa toimitetun sähköenergian alkuperän ns. pörssisähköstä uusiutuviin energialähteisiin perustuvaksi. Asiakas voi itse valita sähkön tuotantomuodon bio-, vesi-, tuuli- tai aurinkovoiman joukosta.

Bio-, vesi- ja tuulivoimaa on tarjottavana suomalaisena tai eurooppalaisena tuotantona, aurinkovoimaa eurooppalaisena tuotantona. Lisäksi erilaisten laatustandardien vaatimuksiin on tarjolla EKOenergia-merkittyä sähköenergiaa.

Sähkön uusiutuvuus on helppo liittää määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen yhteyteen tai suurempien sähkönkulutuskohteiden osalta uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköenergian toimittamisesta voi sopia kalenterivuosittain erikseen.

Sähköä yrityksille

09 2522 1133

Soita meille tai jätä yhteydenottopyyntö!

Henkilön kuva