Pientuotannon sopimusehdot, kuluttajat

1.    Pientuottajan ilmoitusvelvollisuus tietojen muutoksista

Tuottaja on velvollinen ilmoittamaan Oomi Oy:lle (jäljempänä Oomi) tässä sopimuksessa mainituissa olosuhteissa tapahtuvista muutoksista.

2.    Sopimus ja ostohinta

Sopimuksen voimassaoloaikana tuottaja myy kaiken käyttöpaikassa tuotetun ja omassa kulutuksessaan käyttämättömän ylijäämäsähkön Oomille. Sopimuksen voimaantulopäivämäärä näkyy sopimusvahvistuksella.

Pientuotannon ostosopimus tehdään sopijapuolten välillä toistaiseksi voimassa olevaksi ja se on molemmin puolin irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Tuottaja ei voi siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle. Pientuotannon ostosopimukseen ei sovelleta yleisiä sähkönmyyntiehtoja.

Pientuotannon ostohinta muodostuu tunneittain sähköpörssin tuntihinnasta.

Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteet, kuten verojen ja julkisten maksujen korotus, alennus, säätäminen tai kumoaminen otetaan hinnoittelussa huomioon heti veron tai maksun suorittamisvelvollisuuden alkamisesta tai muun säädöksen tai määräyksen voimaantulosta lukien. Oomi ilmoittaa muutoksesta tuottajalle, kun muutoksen tarkka vaikutus hintaan on tiedossa, kuitenkin viimeistään muutoksen jälkeen tehtävässä laskussa.

3.   Edellytys sähkönmyynti- ja verkkosopimuksesta

Pientuotannon ostosopimuksen kohteena olevalta käyttöpaikalta edellytetään verkkosopimusta paikallisen jakeluverkon haltijan kanssa sähköntoimituksesta kohteeseen.

Jos tuottajalla ei ole voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta Oomin kanssa, tuottajalta veloitetaan sopimuksen tekohetkellä ilmoitetut ja sopimusvahvistuksella vahvistetut käsittelykulut. Jos tuottajalla on voimassa oleva sähkönmyyntisopimus Oomin kanssa, ei tuottajalta veloiteta tai vähennetä mitään käsittelykuluja. Mahdollisista hinnanmuutoksista Oomi ilmoittaa vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

4.   Tekniset edellytykset ja vastuut

Pientuottaja vastaa teknisten edellytysten täyttymisestä ennen oston aloittamista ja oston kestäessä.

Oomi ei vastaa verkkopalvelun toimimattomuuden johdosta toteutumatta jääneestä ostosta ja/tai muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita verkkopalvelun toimimattomuus asiakkaalle aiheuttaa. Oomi rajaa kaikki välilliset vahingot korvausvastuunsa ulkopuolelle. Oomin vastuut ovat mainittu tässä sopimuksessa.

5.   Laskutus, tasevastuu ja taseselvityksen velvoitteet

Oomi järjestää laskutuksen tuottajan puolesta sekä hoitaa tasevastuun ja taseilmoitukset tuottajan puolesta.

6.   Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperän varmentaminen alkuperätakuulla on tuottajan vastuulla.

7.    Ostettavan sähkön määrien mittaus

Pientuotannon ostosopimuksen kohteena olevalla käyttöpaikalla on oltava tuntimittaus.

8.   Erimielisyydet

Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Kuluttajalla on oikeus saattaa tämän pientuotannon ostosopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

9.   Ehdot ja voimaantulo

Pientuotannon ostosopimus astuu voimaan kohdassa 2 mainittuna ajankohtana, mikäli tuottaja ei ilmoita muutostarpeista tähän sopimukseen 14 vuorokauden kuluessa sopimusvahvistuksen lähetyspäivämäärästä lukien. Oomi pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.