Oomi Oy:n asiakasrekisteri

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle sekä valvovalle viranomaiselle siitä, miten ja miksi Oomi Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja.

1  Rekisterinpitäjä

Oomi Oy
Y-tunnus: 3101315-4
Postiosoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa
Verkkosivut: oomi.fi

2  Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja yhteystiedot

Rekisteristä vastaava
Sami Naskali

Tietosuojavastaava
Olli Turpeinen

Tietosuojakyselyt
Sähköinen tietopyyntölomake

3  Rekisterin nimi

Oomi Oy:n asiakasrekisteri (Asiakasrekisteri)

Rekisterin rekisteröityjä ovat Oomi Oy:n asiakkaat.

4  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Oomi Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja alla tarkemmin esiteltyjä tarkoituksia varten.  

Oomi Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja  

 • hoitaakseen asiakassuhteitaan,  
 • tarjotakseen, myydäkseen ja markkinoidakseen tuotteitaan ja palveluitaan sekä viestiäkseen niistä, analysoidakseen palveluiden ja tuotteiden käyttöä, 
 • kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan ja 
 • tilastointitarkoituksiin,
 • asiakastyytyväisyys-, mielipide- ja markkinointitutkimuksiin sekä 
 • sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. 

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Oomi Oy:n oikeutettuun etuun tuottaa, tukea ja kehittää liiketoiminnan palveluita sekä hoitaa ja kehittää asiakassuhteita. Mikäli Oomi Oy:n asiakkaana on henkilöasiakas, henkilötietojen käsittely perustuu tältä osin myös asiakkaan ja Oomi Oy:n välisen sopimuksen toteuttamiseen. 

Oomi hyödyntää digitaalisen markkinoinnin kanavia ja käyttää siellä yleisesti käytössä olevia mainontamahdollisuuksia ja eräissä mainostamisen muodoissa rajatusti asiakastietoja anonyymien kohdeyleisöjen luomiseen. Markkinointikiellon antaneita emme käytä näiden anonyymien mainosyleisöjen muodostamisessa.

Oomi tarjoaa sisältöä monilla sosiaalisen median sivustoilla ja näiden kautta se toteuttaa myös markkinointitoimenpiteitä. Sosiaalisen median sivustojen sisältöjen käyttö noudattaa sosiaalisen median palveluntarjoajan omia ehtoja. Voit tutustua yksityisyysasetuksiin sekä mainonnan käytäntöihin kyseessä olevien palvelujen asetuksissa.

5  Rekisterin tietosisältö

Yllä mainittuja tarkoituksia varten voimme käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja: 

 • perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, osoitetiedot, y-tunnus, asiakasnumero, käyttöpaikkatunnus ja käyttöpaikan osoite, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana ja äidinkieli)  
 • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta);  
 • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite); 
 • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot, ennakkoarviot, vahingonkorvaustiedot ja luottotietokyselyt sekä maksukorttitiedot); 
 • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta sekä voimassa olevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, valtuutustiedot, kontaktitallenteet (kuten puhelu- ja sähköpostitallenteet), Oomi Oy:n kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot); 
 • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, mobiilipalveluiden käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä Asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit);  
 • sähkön kulutusta koskevat tiedot (kuten kulutuksen vuosiennuste ja kulutukseen liittyvät raportit) 
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot (kuten suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot) 
 • mahdolliset muut vakuutussopimukseen liittyvät tiedot (kuten terveydentilatiedot, työsuhteen tilannetiedot)

6  Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

 • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa Oomi Oy:n asiakkaaksi, rekisteröityessään Oomi Oy:n palveluiden käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä Oomi Oy:n palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Oomi Oy:n ja rekisteröidyn välille; 
 • Oomi Oy:n Asiakasrekisterin tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen ja Suomen Asiakastieto Oy:n kautta 
 • muilta sähkömarkkinoilla toimivilta sähkömarkkinaosapuolilta soveltuvaan lakiin, menettelytapoihin ja viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella 
 • vakuutuspalvelua tuottavalta yhtiöltä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.  

Oomi Oy tallentaa asiakkailta tulevat sekä asiakkaille soitetut puhelut asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Myös Oomi Oy:n puolesta toimivien yhteistyökumppaneiden puhelut asiakkaille tallennetaan.

7  Automaattinen päätöksenteko

Oomi Oy on oikeus tarkistaa tuotteiden ja palvelujen osalta henkilöiden luottotiedot Suomen Asiakastiedon rekisteristä ennen sopimuksen tekemistä. Luottotietoja käytetään sopimuksen myöntämiseen liittyvässä päätöksenteossa. Luottotietoja käsitellään luottotietolain (527/2007) mukaisesti.  

Hakijalla on oikeus vaatia ihmisen osallistumista tietojen käsittelemiseen, oikeus esittää kantansa päätöksestä sekä oikeus riitauttaa automaattisen päätöksenteon perusteella tehty päätös. 

8  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palveluiden tuottamiseksi henkilötietoja voidaan käsitellä Oomi Oy:n tietojärjestelmissä tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. 

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille, muille sähkömarkkinoilla toimiville energiayhtiöille, kiinteistön omistajille ja isännöitsijöille sekä sähkön toimitus- ja myyntisopimuksen osapuolille (esim. läpilaskutus).  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden (esim. ulkoistettu asiakaspalvelu) sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Asiakasrekisterissä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia.

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, ja tietoja siirretään rajatusti EU:n / ETA:n ulkopuolelle. EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. 

9  Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, lähtökohtaisesti sopimus- ja siihen liittyvät tiedot asiakassuhteen ajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot. 

Sopimukseen perustuvien asiakastietojen säilytysaika on sähkömyynti- ja sähköntoimitusehtojen mukaan kymmenen (10) vuotta. 

Kontaktitallenteiden (puheluiden ja sähköpostien) säilytysaika on kaksikymmentäviisi (25) kuukautta.

Vakuutukseen liittyviä asiakastietoja säilytetään enintään kymmenen (10) vuotta yhtiön vastuun päättymisestä (vakuutussopimuslain 73 §).

Tiedot poistetaan rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

10  Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin keinoin kuten kulkuluvin, koulutuksin, palomuurein ja salasanoin.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy Asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Oomi Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Oomi Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

11  Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asiakasrekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Sähköinen tarkastuspyyntö tehdään sähköisesti täällä tai se lähetetään sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@oomi.fi.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipisteessä, jossa varmistetaan rekisteröidyn henkilöllisyys.

Oomi Oy veloittaa tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Vastustamisoikeus ei koske asiakkaan tilaamiin palveluihin liittyvää asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin kuin tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. 

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Oomi Oy:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Oomi Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Oomi Oy:lle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn ja Oomi Oy:n välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

12  Valituksen tekeminen valvovalle tietosuojaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä tai että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät seuraavasta osoitteesta: www.tietosuoja.fi.

13  Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ajantasaiset tietosuojaselosteet löytyvat verkkosivuiltamme osoitteesta oomi.fi/tietosuojaselosteet.

1.11.2021