Oomi Solar Oy:n asiakasrekisteri

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä tietoja rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle sekä valvovalle viranomaiselle siitä, miten ja miksi Oomi Solar Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja.  

 1. Yhteisrekisterinpitäjät 

Oomi Solar Oy   

Y-tunnus:  3384654-7 

Postiosoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa (Ei asiakaspalvelupistettä)  

Verkkosivut: www.oomi.fi   

Oomi Oy   

Y-tunnus: 3101315-4  

Postiosoite: Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa (Ei asiakaspalvelupistettä)  

Verkkosivut: www.oomi.fi   

 1. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja yhteystiedot  

Rekisteristä vastaava  

Olli Tuomivaara 

  

Tietosuojavastaava  

Olli Turpeinen 

  

Tietosuojakyselyt  

Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

 1. Rekisterin nimi  

Oomi Solar Oy:n asiakasrekisteri (Asiakasrekisteri). Varsinaisesti Oomi Solar Oy:n asiakkaat ovat yrityksiä ja yhteisöjä.  

  

Rekisterin rekisteröityjä ovat Oomi Solar Oy:n asiakasyhtiöiden yhteyshenkilöt sekä yksittäiset henkilöasiakkaat.   

 1. Rekisterinpitäjien vastuunjako 

Oomi Solar Oy toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä tietoihin, joissa rekisteröity on yritysasiakkaan yhteyshenkilö ja tiedot liittyvät aurinkosähkösopimukseen Oomi Solar Oy:n kanssa.  

Oomi Oy toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä tietoihin, joissa rekisteröity on kuluttaja-asiakas tai yritysasiakkaan yhteyshenkilö, ja tiedot liittyvät sähkösopimukseen Oomi Oy:n kanssa. 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste  

Oomi Solar Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja alla tarkemmin esiteltyjä tarkoituksia varten.   

  

Oomi Solar Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja   

 • hoitaakseen asiakassuhteitaan,   
 • tarjotakseen, myydäkseen ja markkinoidakseen tuotteitaan ja palveluitaan sekä viestiäkseen niistä, analysoidakseen palveluiden ja tuotteiden käyttöä,  
 • kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan ja  
 • tilastointitarkoituksiin, 
 • asiakastyytyväisyys-, mielipide- ja markkinointitutkimuksiin sekä  
 • sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.  

  

  

Oomi Solar Oy käsittelee pääasiassa yritysten tietoja, yritys tietojen mukana on myös henkilötietoja (esim yhtiön yhteyshenkilön tiedot). Lisäksi Oomi Solar Oy:n asiakkaana voi olla yksittäisiä henkilöasiakkaita, jolloin henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti asiakkaan ja Oomi Solar Oy:n välisen sopimuksen toteuttamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu myös Oomi Solar Oy:n oikeutettuun etuun tuottaa, tukea ja kehittää liiketoiminnan palveluita sekä hoitaa ja kehittää asiakassuhteita.  

Solar hyödyntää digitaalisen markkinoinnin kanavia ja käyttää siellä yleisesti käytössä olevia mainontamahdollisuuksia ja eräissä mainostamisen muodoissa rajatusti asiakastietoja anonyymien kohdeyleisöjen luomiseen. Markkinointikiellon antaneita emme käytä näiden anonyymien mainosyleisöjen muodostamisessa. 

Solar tarjoaa sisältöä monilla sosiaalisen median sivustoilla ja näiden kautta se toteuttaa myös markkinointitoimenpiteitä. Sosiaalisen median sivustojen sisältöjen käyttö noudattaa sosiaalisen median palveluntarjoajan omia ehtoja. Voit tutustua yksityisyysasetuksiin sekä mainonnan käytäntöihin kyseessä olevien palvelujen asetuksissa. 

 1. Rekisterin tietosisältö 

  

Yllä mainittuja tarkoituksia varten voimme käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:  

 • perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, osoitetiedot, y-tunnus, asiakasnumero, käyttöpaikkatunnus ja käyttöpaikan osoite, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana ja äidinkieli)   
 • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta);   
 • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);  
 • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot, ennakkoarviot, vahingonkorvaustiedot ja luottotietokyselyt sekä maksukorttitiedot);  
 • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, valtuutustiedot, kontaktitallenteet (kuten puhelu- ja sähköpostitallenteet), Oomi Solar Oy:n kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot);  
 • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, mobiilipalveluiden käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä Asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit);   
 • sähkön kulutusta koskevat tiedot (kuten kulutuksen vuosiennuste ja kulutukseen liittyvät raportit)  
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot (kuten suoramarkkinoinnin luvat ja kiellot)  
 1. Säännönmukaiset tietolähteet  

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti   

 • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa Oomi Solar Oy:n asiakkaaksi, rekisteröityessään Oomi Solar Oy:n palveluiden käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä Oomi Solar Oy:n palveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Oomi Solar Oy:n ja rekisteröidyn välille;  
 • Oomi Solar Oy:n Asiakasrekisterin tietoja (Yrityksen päättäjät) voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:n kautta  
 • muilta sähkömarkkinoilla toimivilta sähkömarkkinaosapuolilta soveltuvaan lakiin, menettelytapoihin ja viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella  

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.   

  

Oomi Solar Oy tallentaa asiakkailta tulevat sekä asiakkaille soitetut puhelut asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Myös Oomi Solar Oy:n puolesta toimivien yhteistyökumppaneiden puhelut asiakkaille tallennetaan. 

  

 1. Automaattinen päätöksenteko   

Oomi Solar Oy on oikeus tarkistaa tuotteiden ja palvelujen osalta henkilöiden luottotiedot Suomen Asiakastiedon rekisteristä ennen sopimuksen tekemistä. 

Luottotietoja käytetään sopimuksen myöntämiseen liittyvässä päätöksenteossa. Luottotietoja käsitellään luottotietolain (527/2007) mukaisesti.   

Hakijalla on oikeus vaatia ihmisen osallistumista tietojen käsittelemiseen, oikeus esittää kantansa päätöksestä sekä oikeus riitauttaa automaattisen päätöksenteon perusteella tehty päätös.  

  

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Palveluiden tuottamiseksi henkilötietoja voidaan käsitellä Oomi Solar Oy:n tietojärjestelmissä tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.  

  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten ja ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille, kiinteistön omistajille ja isännöitsijöille sekä toimitus- ja myyntisopimuksen osapuolille (esim. läpilaskutus).   

  

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden (esim. ulkoistettu asiakaspalvelu) sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Asiakasrekisterissä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia. 

  

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, ja tietoja siirretään rajatusti EU:n / ETA:n ulkopuolelle. EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia.  

 1. Tietojen säilytysaika  

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, lähtökohtaisesti sopimus- ja siihen liittyvät tiedot asiakassuhteen ajan. Tämän jälkeen tiedot poistetaan paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.  

Sopimukseen perustuvien asiakastietojen säilytysaika määräytyy sopimusten keston ja takuu velvoitteiden mukaisesti.  

Tiedot poistetaan rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.  

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin keinoin kuten kulkuluvin, koulutuksin, palomuurein ja salasanoin.   

  

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy Asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Oomi Solar Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Oomi Solar Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.   

 1. Rekisteröidyn oikeudet   

Tarkastusoikeus  

  

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asiakasrekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.   

  

Sähköinen tarkastuspyyntö tehdään osoitteessa: Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

  

Oomi Solar Oy veloittaa tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.   

  

Oikeus vastustaa suoramarkkinointia  

  

Rekisteröity voi antaa Rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.   

  

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Vastustamisoikeus ei koske asiakkaan tilaamiin palveluihin liittyvää asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.  

Suoramarkkinointia koskeva kieltopyyntö tehdään osoitteessa Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä  

  

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin kuin tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.  

Henkilötietoja koskeva kieltopyyntö tehdään osoitteessa Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

  

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista  

  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Oomi Solar Oy:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.  

  

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Oomi Solar Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, että rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.  

  

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia.  

Tiedon oikaisemiseen, poistamiseen tai käsittelyn rajoittamiseen liittyvä 

pyyntö tehdään osoitteessa Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

  

Oikeus peruuttaa suostumus  

  

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Oomi Solar Oy:lle.  

  

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

  

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn ja Oomi Solar Oy:n välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.  

Siirtotiedostopyyntö tehdään osoitteessa Sähköinen tietopyyntölomake - Oomi 

 1. Valituksen tekeminen valvovalle tietosuojaviranomaiselle  

Jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä tai että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvoo tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät seuraavasta osoitteesta: www.tietosuoja.fi.  

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen  

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ajantasaiset tietosuojaselosteet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.oomi.fi/tietosuojaselosteet.   

27.2.2024